Nông thôn mới Huyện Bình Chánh

Xây dựng nông thôn mới ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh

 

chi tiết

Hiện trạng về 19 tiêu chí xã Đa Phước – huyện Bình Chánh


chi tiết

Hiện trạng về 19 tiêu chí xã Bình Chánh – huyện Bình Chánh

Đánh giá chung về hiện trạng mức độ đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM:
- Xã đạt 09/19 tiêu chí gồm: Điện; Chợ nông thôn; Bưu điện; Hình thức tổ chức sản xuất; Cơ sở văn hóa; Hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh; An ninh, trật tự xã hội; Y tế; Văn hóa;
- 04/19 tiêu chí đạt mức trên 70%: Nhà ở dân cư; Hộ Nghèo; Thu nhập; Giáo dục.
- 02/19 tiêu chí đạt mức từ 50% trở lên:  Môi trường, Thủy lợi
- 04/19 tiêu chí dưới mức 50%: Trường học, Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Giao thông; Cơ cấu lao động.

chi tiết

Hiện trạng về 19 tiêu chí xã Qui Đức – huyện Bình Chánh

Đánh giá chung về hiện trạng mức độ đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM:
- Xã đạt 3/19 tiêu chí quốc gia: Văn hóa; Hệ thống tổ chức chính trị và An ninh, trật tự xã hội.
- 05/19 tiêu chí đạt mức trên 70%: Điện; Giáo dục; Hình thức tổ chức sản xuất; Bưu điện và Cơ cấu lao động.
- 04/19 tiêu chí đạt mức 50%: Y tế; Môi trường; Nhà ở dân cư và Chợ nông thôn;
- 07/19 tiêu chí đạt dưới mức 50%: Quy hoạch; Hộ nghèo;  Giao thông; Thu nhập; Cơ sở vật chất văn hóa; Trường học và Thủy lợi.
 

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO