VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Sở Ban Ngành Thành Phố

Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Công Tác Cải Cách Hành Chính năm 2013

 Kế Hoạch Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 

và thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của Chi cục Phát triển nông thôn
I. MỤC TIÊU:
1. Xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước của đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố và hội nhập kinh tế quốc tế.
3. Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển nông thôn; cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; kiến nghị, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp không cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; công bố công khai thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực hoạt động tại trụ sở và trên website của đơn vị.
4. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch của đơn vị trong năm 2013 và những năm tiếp theo.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
a. Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính, thống nhất việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm từng phòng và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.
b. Định kỳ 6 tháng, năm tiến hành thường xuyên và đột xuất kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức giao ban chuyên đề về công tác cải cách hành chính để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại của đơn vị.
Kết quả thực hiện cải cách hành chính là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.
c. Tuyên truyền, phổ biến cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"; đồng thời triển khai thực hiện trong chức năng, nhiệm vụ theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ về việc giám sát, đánh giá công tác cải cách hành chính theo các chỉ số đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính để tổ chức và công dân giám sát.
2. Cải cách thể chế:
a. Củng cố, nâng cao năng lực xây dựng và ban hành văn bản các loại của công chức, viên chức trong đơn vị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững pháp luật, quy trình, phương pháp xây dựng văn bản, nâng cao chất lượng văn bản; tăng cường công tác pháp chế theo hướng dẫn của thành phố.
b. Tiếp tục rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp.
c. Nghiên cứu, kiến nghị cấp thẩm quyền bổ sung các quy định về xã hội hóa liên quan lĩnh vực phát triển nông thôn theo hướng quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng các dịch vụ với phương thức cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.
3. Cải cách thủ tục hành chính:  
a. Tiếp tục rà soát các quy định, thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển nông thôn, theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và hiệu quả, để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp thẩm quyền cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính; nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.
b. Bảo đảm thực hiện công khai minh bạch, kịp thời, đầy đủ, cụ thể tất cả các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở và trên website; để tạo điều kiện cho cá nhân - tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.
c. Tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, lồng ghép vào kế hoạch định kỳ kiểm tra, khảo sát về công tác cải cách hành chính; trực tiếp tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân – tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính trong lĩnh vực phát triển nông thôn; đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc quyền có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong thực thi công vụ.
d. Cải tiến trình tự giải quyết các loại hồ sơ hành chính, từng bước nâng cao hơn về chất lượng giải quyết công việc cho công dân và doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn bộ phận tiếp công dân để tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của công dân; thường xuyên tổ chức khảo sát ý kiến của công dân, doanh nghiệp.
4. Cải cách tổ chức bộ máy:
a. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các phòng thuộc đơn vị trên cơ sở rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các phòng; nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bố trí nhân sự hợp lý; ban hành cơ chế phối hợp giữa các phòng thuộc đơn vị.
b. Xây dựng bộ máy hành chính quản lý Nhà nước chuyên ngành phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố trong sạch, vững mạnh, hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đề cao kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới phương thức hoạt động để sâu sát với công dân và doanh nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong quản lý.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
a. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý gắn với vị trí việc làm, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố; đồng thời, có chế độ, chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính tại đơn vị.
b. Thực hiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức chặt chẽ, công khai, đúng tiêu chuẩn quy định. Việc tuyển dụng phải thực sự xuất phát từ yêu cầu công việc, theo tiêu chí công khai; gắn với tinh giản biên chế, luân chuyển vị trí công tác theo hướng đổi mới về chất, thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu thực thi công vụ trong nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.
c. Quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu xây dựng bộ máy chuyên nghiệp để giải quyết công việc một cách nhanh, chủ động và từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm qua lại hoặc đẩy lên cấp trên; có chế tài nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
d. Rà soát thường xuyên việc quy hoạch các chức danh thuộc diện cán bộ chủ chốt để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức nhằm tạo nguồn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm cán bộ. Vận dụng hiệu quả chương trình đào tạo nguồn nhân lực của thành phố và các nguồn khác để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm nguồn nhân lực phát triển ngành, chú ý trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ hiện đại, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển nông thôn, đặc biệt chú trọng đào tạo theo chức danh, từng bước đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi trong lĩnh vực phát triển nông thôn.
đ. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật cán bộ - công chức, Luật Viên chức và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước chuyên ngành của đơn vị bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, như: cung cấp văn bản pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật, đăng tải trên website, mời báo cáo viên, tuyên truyền thông qua báo đài, công tác tiếp dân, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại – tố cáo, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, …
e. Xây dựng và triển khai các tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cụ thể, thống nhất, khoa học, khách quan nhằm động viên, khuyến khích, phát huy tối đa khả năng cống hiến, bộc lộ tiềm năng và góp phần cải thiện môi trường làm việc.
g. Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp, ưu đãi nghề đối với cán bộ, công chức theo quy định của Thành phố và Chính phủ; khuyến khích và khen thưởng kịp thời, thỏa đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
6. Cải cách tài chính công:
a. Tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền.
b. Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định pháp luật.
c. Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.
7. Hiện đại hóa nền hành chính:
a. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động sự nghiệp, với mục tiêu là tham gia hoàn thiện hệ thống điện tử “Một cửa” của thành phố. Bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt.
b. Thống nhất ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của từng phòng, giữa các phòng trong đơn vị với nhau. Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động của đơn vị.
c. Nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Trang web được cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời, nhất là việc công bố danh mục các dịch vụ hành chính công và các hồ sơ, biểu mẫu thủ tục hành chính, phí-lệ phí theo quy định.
d. Tiếp tục duy trì thực hiện và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng các dịch vụ hành chính của công dân và doanh nghiệp.
đ. Đầu tư xây dựng chuẩn hóa công sở, trụ sở cơ quan chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động; trang bị phương tiện làm việc cần thiết cho cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải quyết nhanh công việc và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc.
e. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
8. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính:
a. Phổ biến, quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị trong năm 2013.
b. Đăng tải công khai, đầy đủ  trên website của đơn vị các thông tin liên quan về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị trong năm 2013, giới thiệu các điển hình, mô hình hay trong thực hiện cải cách hành chính, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính ....
c. Tiếp nhận và xử lý kịp thời, thỏa đáng các ý kiến của người dân, doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính của đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trưởng các phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và theo nội dung Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể hóa thành kế hoạch của đơn vị, để tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực công tác cải cách hành chính trong năm 2013.
2. Phòng Hành chính – Tổng hợp định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính về Văn phòng Sở
Công tác cải cách hành chính góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong giải quyết công việc của tổ chức - công dân.
Đề nghị Trưởng các phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO