VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố

Hội nghị Sơ kết thực hiện QĐ số 36/2011/QĐ-UBND và triển khai thực hiện QĐ số 13/2013/QĐ-UBND

Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và triển khai thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND
Ngày 03 tháng 5 năm 2013 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và triển khai thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND. Hội nghị đã thu hút gần 200 khách mời tham dự gồm các đơn vị Sở ngành thành phố; các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chi nhánh ngân hàng; cơ quan báo đài. Kết quả báo cáo tại hội nghị về thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND như sau:
Đến ngày 30 tháng 3 năm 2013 (ngày Quyết định số 36/2011 hết hiệu lực, thay thế bởi Quyết định số 13/2013) trên toàn địa bàn thành phố có 1.607 phương án của 7.513 gia đình, trang trại, doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt phương án được hỗ trợ lãi vay. Với tổng vốn đầu tư hơn 3.170 tỷ đồng, vốn vay có hỗ trợ lãi vay là 1.841 tỷ đồng.
Quy mô bình quân vốn đầu tư trên hộ là 422 triệu đồng/hộ và vốn vay 241 triệu đồng/hộ, cho thấy giá trị đầu tư bình quân/hộ trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị có giá trị đầu tư cao. Tỷ lệ vốn vay trên vốn đầu tư là 57%; như vậy trong 1 đồng vốn đầu tư, ngân hàng tài trợ 0,57 đồng để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo chương trình.
Thông qua các phương án vay vốn, cho thấy cơ cấu cây trồng vật nuôi có sự chuyển đổi phù hợp với quá trình phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố, chuyển từ các loại cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao hơn, như: chuyển từ cây lúa có hiệu quả kinh tế thấp, đất vườn tạp, bỏ hoang,…sang trồng hoa lan, cây kiểng, cá kiểng, rau an toàn, chăn nuôi bò sữa, thuỷ sản các loại, đồng thời góp phần đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn ở ngoại thành; đòn bẩy thúc đẩy nâng cao giá trị sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi, cung ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân thành phố; đẩy mạnh phát triền các nghề truyền thống, nâng cao thu nhập cho lao động ngoại thành. Tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp thành phố có sự chuyển đổi tới một nền nông nghiệp đô thị bền vững.
Tuy nhiên, qua hơn 1 năm rưỡi triển khai, thực tế đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia chính sách, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ khuyến khích cho các đối tượng cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhất là quá trình xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Ngày 20 tháng 3 năm 2013 Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015 theo Quyết định số 13/2013 thay thế Quyết định số 36/2011.
Một số điểm khác cơ bản giữa Quyết định số 13/2013 với Quyết định số 36/2011, như sau:
1. Thống nhất lấy 1 mức lãi suất làm chuẩn để tính mức hỗ trợ lãi vay là Lãi suất huy động bình quân của 4 ngân hàng (Nông nghiệp-Công thương-Ngoại thương-Đầu tư) + 2%/năm (đây có thể xem là lãi suất cho vay tốt nhất) thay cho lãi suất vay thực tế như quyết định số 36/2011.
2. Bãi bỏ điều kiện ràng buộc về máy móc thiết bị được hỗ trợ phải được sản xuất trong nước như quy định tại Quyết định số 36/2011.
3. Nâng mức hỗ trợ đối với các phương án sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh và phương án nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước Kênh Đông từ 60% lên 80% như hiện nay.
4. Đẩy mạnh phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các quận huyện phê duyệt đối với các phương án có vốn vay dưới 5 tỷ đồng khi vay vốn sản xuất theo tiêu chí thực hành  nông nghiệp tốt.
5. Cơ cấu lại Hội đồng thẩm định phương án vay vốn các cấp theo hướng tinh gọn hơn.
6. Cải cách quy trình vay vốn, trách cùng lúc phải sử dụng nhiều biểu mẫu khác nhau theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước và quy định của Ngân hàng. Thống nhất 1 đầu mối là sử dụng Mẫu Phương án vay vốn theo quy định của Ngân hàng.
7. Cụ thể hóa thời gian giải quyết hồ sơ ở mỗi bước. Điều này, trước đây giao cho các quận huyện tự ban hành quy định, dẫn đến không thống nhất khi triển khai giữa các quận huyện.
8. Cụ thể hóa các hạng mục được hỗ trợ, thời gian hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO