LIÊN TỊCH Sở Ngành

Vấn đề mở rộng dân chủ, phát huy tiềm năng, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong CNH-HĐH

Vấn đề mở rộng dân chủ, phát huy tiềm năng, sang tạo của các tầng lớp nhân dân trong CNH-HĐH để xây dựng và phát triển thành phố: Ngày 20/10 Ban Dân vận Thành ủy tổ chức buổi tọa đàm thảo luận về nội dung chủ đề vấn đề mở rộng dân chủ, phát huy tiềm năng, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong CNH-HĐH để xây dựng và phát triển thành phố. Tham luận của Chi cục Phát triển nông thôn về vấn đề xoay quanh 1 số nét chính sau đây:
I- Một số lý luận khoa học về dân chủ:
Cụm từ dân chủ được xuất hiện đầu tiên tại Hy Lạp, mang ý nghĩa là “quyền lực của nhân dân”, 02 nguyên tắc cơ bản cùa nền dân chủ là đều có quyền tiếp cận đến quyền lực một cách bình đẳng và tất cả mọi công dân đều được hưởng các quyền tự do được công nhận rộng rãi. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ trong đó thể chế chính trị đi theo mô hình tập trung dân chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo, và Việt Nam là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đó.
Tại Mỹ, theo cách tiếp cận mục đích dân chủ của tổng thống Abraham Lincohn – 1963 : Chính quyền dân chủ là chính quyền của dân, do dân, vì dân (Government of the people, by the people, for the people). Tại Việt Nam, thuật ngữ “xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” xuất hiện lần đầu trong Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII của Đảng (tháng 1 - 1994). Tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2001), Đảng ta đã tiếp tục khẳng định Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hoá bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm.
Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định luật pháp Việt Nam là luật pháp thực sự dân chủ, bảo vệ quyền tự do dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động. Mọi người đều có quyền tham gia xây dựng pháp luật, bình đẳng trước pháp luật và tuân thủ pháp luật. “Dân chủ hoá trong đời sống chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá là một trong những tiền đề chính trị - tư tưởng quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta”
Tiếp đó, nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12 tháng 01 năm 2011 đến ngày 19 tháng 1 năm 2011 đã tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Từ mục tiêu này, Đảng ta khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân.
Ngày nay, dân chủ đang trở thành một vấn đề cơ bản và cấp thiết, một loại “môi trường sinh thái” không thể thiếu cho sự phát triển của tất cả các quốc gia - từ các quốc gia phát triển cho đến các quốc gia đang phát triển. Do vậy, xét về bản chất, dân chủ chính là quyền tự do cá nhân, là sự tôn trọng từng cá nhân con người như một thành viên bình đẳng trong xã hội, được lắng nghe và được thể hiện quan điểm, là quyền được tham gia các hoạt động của đời sống chính trị, xã hội của đất nước, tham gia quản lý xã hội và xây dựng các quyết sách thông qua các cơ chế khác nhau trên cơ sở đồng thuận xã hội. Có thể nói, tính hấp dẫn của dân chủ trước hết chính là khả năng tạo ra cơ chế đáp ứng được nhu cầu tự thể hiện của con người, là động lực cho sự năng động, tính tự chủ và tinh thần sáng tạo của từng cá nhân trong cộng đồng.
II- Vấn đề mở rộng dân chủ, phát huy tiềm năng, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong CNH-HĐH để xây dựng và phát triển thành phố:
Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương khóa X số 26/NQ-TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định những thành quả to lớn đã đạt được trong 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có nội dung “…hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường, dân chủ cơ sở được phát huy...”. Về nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết cũng nêu rõ cần phải “Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân”.
Đối với ngành nông nghiệp thành phố,trong thời gian qua đã đạt được những thành quả đáng kể, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp liên tục tăng: giai đoạn 2006 – 2010: tăng 5%/năm (cả nước 3,36%/năm). Gía trị sản xuất bình quân 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 155 triệu đồng. Cụ thể:
- 100% các cấp ủy Đảng từ thành phố đến quận huyện, phường xã đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 15/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa IX, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa IX) về “Đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ngoại thành thời kỳ 2001 - 2010” dưới nhiều hình thức: tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt; tuyên truyền trên báo, đài phát thanh, truyền hình; bản tin ngành cùng địa phương.
- Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, tham vấn giữa chính quyền thành phố, địa phương và người dân trong việc giải quyết xử lý các khiếu kiện, tố cáo, các vấn đề phát sinh trong phát triển nông nghiệp nông thôn như vấn đề quy hoạch nuôi chim yến, quy hoạch hoa lan cây kiểng, công tác di dân phòng tránh thiên tai, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, giải quyết vấn đề ô nhiễm làng nghề- ngành nghề nông thôn...
- Tập trung huy động các nguồn lực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, thông qua đó đến nay 06 mô hình điểm nông thôn mới đã đạt được nhiều thành quả đáng kể, nhiều kinh nghiệm hay trong vận động các nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp đã được đút rút trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Một số tổng kết của việc xây dựng mô hình nông thôn mới tại 06 xã điểm như sau:
+ Tại xã Tân Thông Hội – mô hình do Trung ương chọn: hoàn thoàn thành 16/19 tiêu chí. Đến cuối năm 2011 sẽ tổng kết mô hình điểm nông thôn mới xã Tân Thông Hội.
+ Tại 5 xã - mô hình do Thành phố chọn thêm: Xã Thái Mỹ: đạt 13/19 tiêu chí; Xã Xuân Thới Thượng: đạt 13/19 tiêu chí; Xã Nhơn Đức: 12/19 tiêu chí; Xã Tân Nhựt: 13/19 tiêu chí; Xã Lý Nhơn: 10/19 tiêu chí.
- Thông qua chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thành phố đã tạo điều kiện phát huy nguồn vốn đầu tư của người dân trên tất cả lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu nông -lâm – ngư nghiệp, đầu tư hiện đại hóa trong sản xuất, góp phần đáng kể nâng cao thu nhập cho người dân.
+ Quyết định số 105/QĐ-UB ngày 17/7/2006, trong 05 năm ban hành từ năm 2006-2010, tổng cộng có khoảng 2.312 phương án được phê duyệt, với tổng số hộ được phê duyệt là 11.451 hộ, tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.771.259 tỷ, trong đó vốn vay được hỗ trợ của thành phố là 2.102.177 tỷ đồng.
+ Quyết định số 36/QĐ-UB ngày 10/6/2011, mặc dù mới ban hành nhưng đến nay đã có 85 phương án được phê duyệt, với tổng số hộ là 111 hộ (trong đó có 50 hộ nghèo), tổng vốn đăng ký đầu tư là 52,77 tỷ, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất của Thành phố là 36,987 tỷ đồng.
- Ngoài ra còn có nhiều thành quả đáng kể khác trong việc vận động các nguồn lực của dân trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn như Dự án cung cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2006 – 2010 được triển khai theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2007 của UBND thành phố. Theo kết quả điều tra, hiện có 96,5% số hộ dân ngoại thành sử dụng nước hợp vệ sinh; Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 01/04/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, đến nay đã có trên 26.700 lượt người được tập huấn về sức khỏe và vệ sinh môi trường, kỹ năng phát triển cộng đồng, kỹ thuật xây dựng hầm biogas, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp...., có trên 30.000 hộ dân vay vốn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, 2.400 hộ vay vốn xây dựng hầm biogas từ nguồn vốn ngân sách ủy thác cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (vay không lãi, 40 tỷ), vốn từ Ngân hành Chính sách xã hội (khoảng 50 tỷ).
- Chương trình liên tịch giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 03 đoàn thể Hội Nông dân, Thành Đoàn, Liên Hiệp Phụ nữ Tp.HCM.
* Mục tiêu:
+ Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, ổn định, bền vững; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh cây trồng vật nuôi. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt trên 6%/năm, giá trị gia tăng trên 5%/năm.
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; kinh tế nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, đặc biệt ở các vùng trũng thấp, ảnh hưởng triều, xâm nhập mặn; hình thành và phát triển những vùng sản xuất giống chất lượng cao, sản xuất nông sản hàng hóa tập trung và chuyên canh; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, nhất là công nghệ sinh học để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản.
+ Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân ở khu vực nông thôn, xóa bớt được sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị.
* Nội dung thực hiện:
+ Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động: Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi diện tích lúa năng suất thấp sang các loại cây trồng vật nuôi có giá trị cao tại 13 xã thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; Phối hợp tuyên truyền về Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; ngày môi trường thế giới (từ 29/4 đến 6/5 mỗi năm); chương trình năng suất xanh; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến kinh tế hợp tác; Tiếp tục vận động tiêm phòng, phòng, chống dịch cúm gia cầm, LMLM, PRRS, kiểm dịch sản phẩm gia cầm; phòng trừ rầy nâu và tiêu hủy lúa bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và các dịch bệnh khác:
    + Phối hợp tổ chức các hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn: Phát động thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong nông nghiệp; thực hiện tháng cao điểm An toàn vệ sinh lao động trong từng năm; Phối hợp kiểm tra, đề xuất các nội dung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp và ngành nghề nông thôn; đầu tư xây dựng đề án 4 mô hình làng nghề: bánh tráng xã Phú Hòa Đông, đan đát xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), nuôi và chế biến da cá sấu phường Thạnh Xuân (Quận 12), nghề muối xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ); Phối hợp triển khai thực hiện Chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới tại 06 xã (Tân Thông Hội, Thái Mỹ - huyện Củ Chi; Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn; Tân Nhựt - huyện Bình Chánh; Nhơn Đức - huyện Nhà Bè; Lý Nhơn - huyện Cần Giờ):
+ Phối hợp nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tiếp tục nghiên cứu và triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi, hỗ trợ, cơ chế chính sách tạo điều kiện chuyển đổi, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất dịch vụ giống chất lượng cao; tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng .
+ Đẩy mạnh công tác phối hợp, đào tạo nguồn nhân lực; tham quan học tập mô hình; hội thảo; hội thi, hội chợ nhằm thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn: Phối hợp, đào tạo nguồn nhân lực,  Phối hợp tổ chức tham quan các mô hình tiên tiến trong sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông thôn; các hội thảo, hội thi:
+ Các hoạt động theo từng đơn vị chủ trì: trên cơ sở phân công một đơn vị chủ trì, các đơn vị khác cùng phối hợp, tổ chức thực hiện từ cơ sở đến cấp thành phố – theo kế hoạch hằng năm:
Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thành đạt” (Hội Nông dân Thành phố chủ trì);
Phối hợp tổ chức Hội thi “Môi trường xanh” và thực hiện Chương trình trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố; Lễ trồng cây 19/5 kỷ niệm sinh nhật Bác (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì):
Phong trào “Xây dựng Nhà vệ sinh hợp quy cách”; “hầm Biogas” (Hội LH Phụ nữ Thành phố chủ trì):
Chương trình “Mỗi tháng một chuyên đề nông nghiệp, nông thôn”; Ngày Hội Thanh niên nông thôn “Hoa của đất”; “Chiến dịch Mùa hè xanh” (Thành Đoàn Thành phố  chủ trì)

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO