LIÊN TỊCH Sở Ngành

Phát huy vai trò của nông dân, phụ nữ và tuổi trẻ thành phố trong phát triển nông nghiệp – nông thôn

Chương trình liên tịch giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thành phố về phát huy vai trò của nông dân, phụ nũ và tuổi trẻ thành phố trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp – nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015:
Sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn thành phố trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội; sản xuất nông nghiệp đạt được tốc độ tăng trưởng ở mức cao; cơ cấu nông nghiệp có bước chuyển dịch tích cực, sản phẩm đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế cao ngày một tăng; kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn ngày một đổi mới, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi đáng kể; đời sống của cư dân nông thôn ngày một cải thiện.
Để tiếp tục cổ vũ, hỗ trợ, phát huy vai trò của nông dân, phụ nữ và tuổi trẻ thành phố trong sự nghiệp phát triển và đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ngoại thành, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn thành phố cần thực hiện ký kết Chương trình liên tịch về “phát huy vai trò của nông dân, phụ nữ và tuổi trẻ thành phố trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015”, cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1/ Mục đích:
 • Nâng cao nhận thức cho nông dân, phụ nữ và đoàn viên thanh niên về vai trò và tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 • Cổ vũ, hỗ trợ và tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh cho nông dân, phụ nữ, thanh niên nông thôn, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động trong nông nghiệp nông thôn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội lâu dài của thành phố.
 • Tạo môi trường và cơ hội để phụ nữ, thanh niên nông thôn có thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần khu vực nông thôn; hỗ trợ tăng năng suất lao động và thu nhập lao động nông nghiệp và nông thôn ngoại thành; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên mỗi đơn vị diện tích. 
 • Tăng cường phối hợp giữa các sở ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình xây dựng nông thôn mới.
2/ Yêu cầu:
 • Sự phối hợp chỉ đạo đồng bộ chặt chẽ, thống nhất của các ngành theo từng cấp.
 • Phát huy các nguồn lực hỗ trợ và tổ chức các chương trình hoạt động phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng đơn vị.
II/ NỘI DUNG LIÊN TỊCH:
A/ Nhiệm vụ chung: tập trung phối hợp để triển khai thực hiện: 
 1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 2. Chương tŕnh hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND thành phố về  thực hiện chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về nông nghiệp - nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
 3. Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hướng về Biển Đông thích ứng với Biến đổi khí hậu”.
 4. Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt “ đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”.
 5. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 9/3/2011 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố 2011 – 2015. Tập trung thực hiện tốt các chương trình phát triển rau an toàn; hoa, cây kiểng, cá cảnh; bò sữa; cá sấu; thủy sản; ngành nghề nông thôn; diêm nghiệp; chương trình giống cây con chất lượng cao; chương trình năng suất xanh.
 6. Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020.
 7. Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015.
 8. Chương trình an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp.
B/ Nhiệm vụ cụ thể:
 1. Phối hợp thực hiện các giải pháp để tiếp tục giảm diện tích trồng lúa kém hiệu quả ở các vùng có nguy cơ bị tác động của biến đổi khí hậu để chuyển sang cây trồng khác: phấn đấu giai đoạn 2011 - 2015 giảm diện tích trồng lúa từ 3.500 - 4.000 ha. Đến năm 2015.
 • Hoa - cây kiểng: trên 2.100 ha.
 • Cá kiểng:  trên 100 triệu con.
 • Diện tích gieo trồng rau trên 15.000 ha.
 • Diện tích trồng cỏ 3.500 ha.
 • Duy trì đàn bò sữa ở mức 80.000 con, đàn heo khoảng 300.000 con.
 • Tôm các loại: trên 10.000 tấn.
 • Đàn cá sấu: 195.000 con.
 • Ổn định và nâng cao năng suất, chất lượng muối Cần Giờ với quy mô 1.000 ha, trong đó muối trải bạt 500 ha.
 • Hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn ngoại thành: 100%; hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas xử lý chất thải: 80%.
 • Độ che phủ rừng và cây xanh trên địa bàn thành phố: 40%, trong đó độ che phủ rừng và cây lâm nghiệp 19,1%.
 • Phối hợp cùng các sở ngành, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới:
 • Hoàn thành đúng tiến độ 06 xã thí điểm mô hình nông thôn mới:
 • Đến năm 2011: 01 xã (Tân Thông Hội huyện Củ Chi), xã điểm do Trung ương chọn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.
 • Đến năm 2012: thêm 05 xã - các xã điểm do Thành phố chọn (Thái Mỹ, huyện Củ Chi; Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; Nhơn Đức, huyện Nhà Bè và Lý Nhơn huyện Cần Giờ), đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Nâng tổng số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố là 06 xã.
 • Hoàn thành quy hoạch nông thôn mới: đạt 100% số xã (58 xã) vào năm 2011.
 • Xây dựng mới 22 xã nông thôn mới: Đến năm 2015 xây dựng thêm 22 xã NTM, gồm: huyện Củ Chi, thêm 09 xã: Trung Lập Hạ, Nhuận Đức, Trung An, An Nhơn Tây, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Phú Trung, Trung Lập Thượng và Phước Thạnh; huyện Hóc Môn, thêm 05 xã: Nhị Bình, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh và Tân Hiệp; huyện Bình Chánh, thêm 04 xã: Bình Lợi Quy Đức, Đa Phước và Bình Chánh; huyện Nhà Bè, thêm 02 xã: Long Thới và Phước Lộc; huyện Cần Giờ, thêm 02 xã: Bình Khánh và Tam Thôn Hiệp - đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Nâng tổng số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố là 28 xã, 30 xã còn lại đạt được 10/19 tiêu chí.
      2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong xây dựng nông thôn mới:
 • Tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng, huy động cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 • Tuyên truyền để người dân hiểu rằng: nội lực của cộng đồng tại từng địa phương luôn là cốt lõi trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, cần triển khai rộng khắp từ tư duy đến hành động. Có như vậy, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mới đạt kết quả cao.
 • Thông qua các hoạt động của ngành, đoàn thể xây dựng ý thức cộng đồng, tương trợ tương thân, gia đình văn hóa, nếp sống văn minh.
     3. Tổ chức các hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội  trên cơ sở thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn:
 • Hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện đầy đủ các điều kiện vệ sinh thú y, an toàn sinh học trong chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm hạn chế xảy ra dịch bệnh, tăng hiệu quả và phát triển chăn nuôi bền vững; vận động tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho gia cầm gia súc. 
 • Vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường như: đào vét, bê tông hóa kênh nội đồng, trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, trồng cây phân tán, rừng phòng hộ và xây dựng thêm nhiều tụ điểm văn hóa.
 • Thực hiện chương trình  nước sạch vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên đất nước. Phấn đấu nâng số hộ và cơ sở chăn nuôi xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, 90% có công trình xử lý chất thải; nâng cao ý thức của người dân về vệ sinh môi trường.
 • Phối hợp với Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo các cấp trong chương trình giảm hộ nghèo. Nhất là hỗ trợ cho vay vốn, tạo công ăn việc làm cho phụ nữ ở nông thôn. Mức chuẩn nghèo là 12.000.000 đồng/người/năm.
    4. Tổ chức tập huấn tư vấn hướng nghiệp và chuyển giao các tiến bộ KHKT và quản lý nông nghiệp:
 • Vận động nông dân học tập ứng dụng các tiến bộ KHKT và công nghệ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
 • Thực hiện nội dung khuyến nông trong hệ thống tuyên truyền của Đoàn, Hội.
    5. Tạo môi trường tích cực để đoàn viên, hội viên tự đào tạo nâng cao trình độ nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển của thành phố và đất nước:
 • Vận động đoàn viên, hội viên tham gia phổ cập giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ.
 • Xây dựng và phát triển mạng lưới khuyến nông viên, các đội nhóm câu lạc bộ khuyến nông, hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết sản xuất.
 • Chuyển dịch cơ cấu lao động, theo đó tỉ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 70% trên tổng số lao động làm việc trên địa bàn vào cuối năm 2015.
    6. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn:
 • Xây dựng và tổ chức phổ biến tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, tập trung  xây dựng và triển khai Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị (đây là Quyết định thay thế cho Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2010).
 • Tổ chức vận động nhân dân tham gia các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
 • Hỗ trợ, khuyến khích nông dân tham gia chuyển đổi diện tích lúa sang cây trồng vật nuôi khác có hiệu quả cao.
 • Xây dựng các mô hình điểm về chuyển giao KHKT nông nghiệp và các mô hình hợp tác xã, kinh tế hợp tác trong nông thôn.
 • Xây dựng và phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn.
    7. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết, ký kết bao tiêu, chăm lo đầu ra nông sản cho nông dân:
 • Vận động, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá nông sản.
 • Phát triển nông sản chế biến, đa dạng hóa mặt hàng, tăng lợi thế cạnh tranh của nông sản trên thị trường trong và ngoài nước.
    8. Tôn vinh, khen thưởng các mô hình, gương hội viên, đoàn viên sản xuất kinh doanh giỏi, thành đạt:
 • Phát huy hiệu quả các đơn vị trực thuộc ngành nông nghiệp, Thành đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ trong trợ sức cho đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế và xây dựng lực lượng tại cơ sở. Kịp thời giới thiệu, biểu dương các tập thể, điển hình tiên tiến trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 • Định kỳ tổ chức Hội nghị tuyên dương “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thành đạt”, nhằm biểu dương, tôn vinh các gương nông dân, phụ nữ, thanh niên nông thôn trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh nông nghiệp./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO