LIÊN TỊCH Các Tỉnh Thành

Kết quả 02 năm triển khai Chương trình hợp tác PTNT giữa Chi cục PTNT TP.HCM và tỉnh Trà Vinh

 Kết quả 02 năm triển khai Chương trình hợp tác Phát triển nông thôn giữa Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM và tỉnh Trà Vinh: Thực hiện Bản thỏa thuận số 299/CTHT-LS, ngày 24 tháng 3 năm 2009 về Chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2009-2015 đã được ký kết giữa lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. Tháng 7 năm 2009, tại Văn phòng Chi cục Phát triển Nông thôn Trà Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Trà Vinh và Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Tp. Hồ Chí Minh đã ký kết Bản thỏa thuận chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2009 – 2015.  Sau 2 năm thực hiện chương trình hợp tác, kết quả đạt được như sau: 
1. Về hợp tác trong việc phát triển kinh tế tập thể:
Hai đơn vị đã tổ chức 2 cuộc gặp giữa Lãnh đạo và phòng chuyên môn của hai Chi cục để thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã; thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện các hoạt động hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển. Qua đó, Chi cục Phát triển Nông thôn Trà Vinh đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi cục, cụ thể như việc tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở về chương trình/chiến lược phát triển, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nầy trên địa bàn tỉnh.
Trà Vinh tổ chức 2 chuyến (30 người/chuyến) tham quan, giới thiệu những mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp sản xuất, kinh doanh rau màu có hiệu quả trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Qua đó, các THT, HTX ở Trà Vinh học tập được nhiều kinh nghiệm về quản lý, điều hành của Ban Quản trị HTX, tổ chức sản xuất, các hoạt động cung ứng và tiêu thụ, liên kết thị trường, . . . Tuy nhiên, các THT, HTX ở Trà Vinh chưa liên kết được với các THT, HTX ở Tp. Hồ Chí Minh do quy mô nhỏ, thiếu liên kết ngang trong nội vùng, chưa tổ chức được khâu thu gom, chất lượng sẩn phẩm chưa đạt theo yêu cầu của đối tác.
2. Về hợp tác xây dựng nông thôn mới:
Trà Vinh và Tp. Hồ Chí Minh là hai địa phương đều đang triển khai thực hiện xây dựng thí điểm mô hình nông thôm mới của TW. Trà Vinh tổ chức đoàn gồm 17 người tham quan, trao đổi kinh nghiệm mô hình nông thôn mới xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Tp. Hồ Chí Minh tổ chức đoàn gồm 10 người tham quan, trao đổi kinh nghiêm mô hình nông thôn mới xã Mỹ Long Nam. Kinh nghiệm ban đầu cho thấy để thực hiên thành công mô hình nông thôn mới cần có sự quan tâm sâu sát của các cấp đạo Đảng và chính quyền, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các bên tham gia, mọi người dân trong vùng, tổ chức huy động và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện.
3. Về hợp tác phát triển diêm nghiệp:
Hai đơn vị đã tổ chức 1 cuộc gặp giữa Lãnh đạo và phòng chuyên môn của hai Chi cục để thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển diêm nghiệp.
Chi cục Phát triển Nông thôn Trà Vinh đã tổ chức 1 chuyến (26 người/chuyến) tham quan, giới thiệu mô hình sản xuất muối sạch theo phương pháp kết tinh muối trên ruộng trải bạt trên địa bàn huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh.
Chi cục Phát triển Nông thôn Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức 1 chuyến (30 người/chuyến) tham quan, giới thiệu mô hình sản xuất muối sạch theo phương pháp kết tinh muối trên ruộng trải bạt trên địa bàn huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Chi cục Phát triển nông thôn Tp. Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho diêm dân Trà Vinh liên kết thị trường với Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mô hình sản xuất muối sạch theo theo phương pháp kết tinh muối trên ruộng trải bạt ỏ Trà Vinh còn ít, quy mô nhỏ, chất lượng còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu của phía đối tác, niên vụ muối năm 2010 cần tạo điều kiện cho diêm dân nhân rộng mô hình nầy để đáp ứng yêu cầu của phía đối tác, nâng cao hiệu quả sản xuất.
4. Về hợp tác trong lĩnh vực đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp - thuỷ sản gắn với chế biến và tiêu thụ:
Chi cục Phát triển Nông thôn Trà Vinh đang thảo luận với Chi cục Phát triển Nông thôn Tp. Hồ Chí Minh hợp tác trong lĩnh vực đầu tư phát triển vùng chuyên canh rau màu xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trong đó, Chi cục Phát triển Nông thôn Trà Vinh đề nghị Chi cục Phát triển Nông thôn Tp. Hồ Chí Minh hỗ trợ đầu tư cơ sở sơ chế và tiêu thụ sản phẩm./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO