TIN TỨC - GIỚI THIỆU Giới Thiệu

Công tác cải cách hành chính, chống quan liêu 6 tháng đầu năm 2010

Công tác cải cách hành chính, chống quan liêu 6 tháng đầu năm 2010
1- Cải cách Thể chế hành chánh:
 • Tổ chức Đại hội CBCC năm 2010, thực hiện tinh thần thi đua, đảm bảo cho đơn vị cuối năm hoàn thành vượt mức kế hoạch Sở giao.
 • Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm nhằm tổng kết các phong trào thi đua cũng như đề nghị 05 cá nhân điển hình tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm cấp Sở.
 • Xây dựng lịch công tác tuần theo lịch của Sở, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công để kịp thời giải quyết công việc của đơn vị. Liên hệ với các Sở ban ngành, quận-huyện có liên quan để đảm bảo đúng thời gian trong công tác.
 • Phân công điều hành, phối hợp đôn đốc, kiểm tra hợp lý thông tin, cập nhật thông tin qua trang Web Sở, các văn bản của các Sở ban ngành khác; 
 • Các công văn đi, đến qua bộ phận văn thư được cập nhật số, nội dung, nơi phát hành, ngày phát hành và sau đó scan chuyển phòng nghiệp vụ nhận thực hiện kế hoạch của đơn vị.
 • Thông tin chính sách chế độ, giải quyết đúng theo quy định đối với các CBCC trong đơn vị.
 • Triển khai và hoàn thành sớm các văn bản hành chính, báo cáo công tác được được phân nhiệm trong kế hoạch theo mẫu biểu của Sở.
2- Cải cách Tổ chức bộ máy hành chính:
 • Thực hiện chương trình quy hoạch cán bộ Chi cục theo yêu cầu của Sở đảm bảo kiện toàn tổ chức của đơn vị.
 • Cử cán bộ công chức đi học các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ yêu cầu công tác ngày càng đa dạng. Trong 6 tháng đầu năm 2010, kết nạp chính thức 01 Đảng viên, đang thực hiện hồ sơ phát triển 01 Đảng viên, có 02 CBCC hoàn thành Chứng chỉ C - Anh Văn, 01 CBCC có chứng chỉ B – Tin học, 02 CBBC đang học Đại học.
 • Cũng cố và hoàn thiện công tác tổ chức, báo cáo định kỳ quản lý biên chế và quỹ tiền lương quý I, quý II, chuẩn bị hồ sơ quyết toán năm 2009.
3- Phát triển nguồn nhân lực:
 • Chuẩn hoá các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng chức danh cán bộ, công chức, xây dựng bản định biên nhân sự và tiêu chuẩn chức danh công việc, bản quy định trách nhiệm, quyền hạn cán bộ công chức.
 • Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo về kỹ năng hành chính, tin học, quản lý tài chính và xây dựng văn bản pháp luật, thể chế.
 • Tiến hành thường xuyên việc đánh giá năng lực quản lý, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức của cán bộ công chức.
4- Cải cách tài chính công:
 • Thực hiện công tác quản lý tài chính và công khai tài chính theo quy định của nhà nước, cụ thể công khai dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2010.
 • Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện công tác PTNT đã được duyệt theo quy định.
 • Công tác khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính và cơ chế tự chủ tài chính tiếp tục được triển khai tại đơn vị.
 • Dự trù kinh phí nghiệp vụ thường xuyên của đơn vị đúng, đủ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.
 • Hội nghị CBCC trong toàn đơn vị để thống nhất các nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2010.
5. Hiện đại hoá nền hành chính:
 • Các phòng ban thuộc Chi cục xây dựng chương trình công tác năm (có tiến độ thực hiện cụ thể). Tổng hợp, xây dựng thành chương trình công tác của Chi cục hàng năm. Ban hành Quyết định thực hiện chương trình công tác của Chi cục hàng năm và tổ chức hội nghị triển khai.
 • Bố trí hợp lý phòng, diện tích làm việc, từng bước trang bị đủ máy móc, thiết bị văn phòng cho cán bộ công chức theo tiêu chuẩn, định mức của Chính phủ.
 • Tăng cường ứng dụng tin học trong công tác hành chính.
6. Đổi mới công tác chỉ đạo CCHC:
 • Ban hành văn bản và thực hiện việc phối hợp trong công tác CCHC giữa Ban chỉ đạo, Cấp uỷ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS HCM các cấp.
 • Ban hành chính sách đối với CBCC về hưu và chuyển công tác tại đơn vị.
 • Xây dựng kế hoạch, báo cáo CCHC của các đơn vị thuộc Sở đúng hạn và đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng báo cáo đánh giá sử dụng tài chính dựa trên kết quả thực hiện CCHC.
7. Chống quan liêu:
 • Số lượng các cuộc họp giảm, chất lượng các cuộc họp được nâng cao (họp công tác chính quyền kết hợp công tác đoàn thể); tăng cường đi cơ sở, gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp và nông dân, giải quyết yêu cầu cơ sở.
 • Xử lý các văn bản đúng theo thời gian quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo.
 • Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO