TIN TỨC - GIỚI THIỆU Giới Thiệu

Chi cục Phát triển nông thôn

Theo quyết định số 55/2003/QĐ-UB ngày 24/3/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lại Chi cục Di dân và Phát triển vùng kinh tế mới và Phòng Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Vị trí:
Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Hợp tác xã và PTNT và Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối.
Chi cục Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

2. Chức năng:
Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền duyệt qui hoạch, kế hoạch phát triển hàng năm các chương trình dự án, cơ chế chính sách về quản lý lĩnh vực chuyên ngành; với các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp như: kinh tế hợp tác, hợp tác xã, kinh tế hộ và kinh tế trang trại trong nông nghiệp (nông nghiệp, nông lâm, ngư nghiệp và nghề muối); qui hoạch, bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng mô hình nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo trong nông nghiệp và nông thôn; phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn; chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, nghề muối.

3. Nhiệm vụ:
3.1.
Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố về xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm: chương trình, dự án, cơ chế chính sách về sắp xếp, điều chỉnh bố trí lại dân cư, di dân tái định cư trong nông nghiệp và nông thôn; xây dựng mô hình nông thôn mới; quản lý hợp tác xã, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại và phát triển ngành nghề dịch vụ nông thôn trên địa bàn thành phố.
3.2. Tham mưu trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn văn bản thuộc phạm vi quản lý của Chi cục để Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung văn bản đã trình.
3.3. Tổ chức chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, qui hoạch, kế hoạch, chương trình dự án, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt.
3.4. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đội ngũ cán bộ, ở cấp cơ sở phường-xã, hợp tác xã, lao động ngành nghề nông thôn góp phần chuyển dịch lao động, phân bổ lao động ở nông thôn ngoại thành.
3.5. Phối hợp với các ban ngành quận-huyện có liên quan kiểm tra, tổng kết các chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn như: khuyến khích phát triển nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, thủy lợi, ngành nghề nông thôn, di dân, dãn dân, xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế hợp tác, cải thiện quan hệ sản xuất; chính sách phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn.
3.6. Nghiên cứu, đề xuất nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn có hiệu quả; triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
3.7. Thu thập thông tin, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu các mô hình kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn.
3.8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình nhiệm vụ được giao theo quy định; xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chi cục theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Sở.
3.9. Xây dựng và tổ chức thực hiện về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại trong nông nghiệp (nông nghiệp, nông lâm, ngư nghiệp và nghề muối);
3.10. Đề xuất về cơ chế chính sách liên quan đến đất sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, đất sản xuất muối, cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản;
3.11. Đầu mối quản lý nhà nước về các cơ sở chế biến bảo quản nông, lâm, thuỷ sản và những sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ yếu có gắn với vùng nguyên liệu.
3.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

4. Quyền hạn:
4.1.
Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục theo qui định, thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
4.2. Quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được giao, kiểm tra chi tiêu, quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.
4.3. Được Sở Nông nghiệp và PTNT uỷ nhiệm ra các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành phát triển nông thôn của thành phố.
 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO