VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Lãi Suất Huy Động Tiết Kiệm Tiền Đồng

Công bố Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 02 - 2018 16/3/2018 08:00

            Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 02 năm 2018 được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 03 tháng 3 năm 2018 theo công văn số 496/HCM-PTH.
           Chi cục Phát triển nông thôn báo cáo theo công văn số 496/HCM-PTH. Trong đó lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng từ 4,60 đến 4,80; 6 tháng từ 5,10 đến 5,30; và 12 tháng từ 6,40 đến 6,90. Theo số liệu báo cáo của 4 Ngân hàng thương mại đến thời điểm cuối tháng 02/2018. Cụ thể như sau:

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO