VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

Chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017-2020

         Nhằm hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi, thúc đẩy chăn nuôi trên địa bàn Thành phố phát triển đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình chăn nuôi, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 31 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND về quy định hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017-2020. Nội dung quy định cụ thể như sau:
       1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định này áp dụng trong lĩnh vực xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo công trình khí sinh học và đệm lót sinh học phục vụ xử lý chất thải trong chăn nuôi (sau đây gọi là công trình xử lý chất thải chăn nuôi) tại 05 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ) và 03 quận (9, 12, Thủ Đức) giai đoạn 2017-2020.
        2. Đối tượng áp dụng:
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăn nuôi có đầu tư công trình xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, không áp dụng trên đối tượng là các hộ, cá nhân chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp.
       3. Quy định hỗ trợ:
        a) Đối với vay xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo công trình xử lý chất thải chăn nuôi:
        - Mức vay:
        + Mức vay tối đa để xây mới là 12.000.000 đồng/công trình/hộ.
        + Mức vay tối đa để sửa chữa, cải tạo: 6.000.000 đồng/công trình/hộ.
         - Thời hạn vay tối đa là 36 tháng.
         - Lãi suất cho vay bằng 0%.
         - Thủ tục cho vay, trả vốn gốc và lãi vay: thực hiện theo quy định tại khoản 21.3, khoản 21.4, khoản   21.5 Điều 21; Điều 22; Điều 25 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh   tế được phê duyệt kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UB ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
        - Nguồn vốn cho vay: từ nguồn ngân sách Thành phố cấp vốn cho Công ty Đầu tư tài chính nhà nước           để ủy thác sang Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố thực hiện cho vay.
        - Điều kiện để vay vốn:
        + Hộ chăn nuôi có quy mô thường xuyên không ít hơn: 05 con heo nái hoặc 10 con heo thịt hoặc 3              con bò. 
        + Hộ chăn nuôi có chuồng trại cố định ở 05 huyện (Củ chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ) và 3 quận (9, 12, Thủ Đức) của Thành phố, có khai báo chăn nuôi với chính quyền địa phương nơi đặt chuồng trại và theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Điểm a Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.
       + Nếu xây mới công trình khí sinh học thì loại công trình khí sinh học xây mới là một trong các loại: xây gạch kiểu KT1 hoặc KT2, composite phù hợp với tiêu chuẩn ngành về lĩnh vực môi trường được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2002/QĐ-BNN ngày 21/3/2002 của Bộ NNPTNT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành về lĩnh vực môi trường.
b) Đối với hỗ trợ xây dựng mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi:
        - Mức hỗ trợ:
        + Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/1 công trình/1 hộ. 
        + Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/1 công trình/1 hộ.
        - Nguyên tắc hỗ trợ: hộ chăn nuôi được hỗ trợ bằng tiền mặt một lần sau khi đã hoàn thành xây dựng mới và đưa vào sử dụng công trình xử lý chất thải chăn nuôi.
        - Điều kiện để được hỗ trợ:
       + Hộ chăn nuôi đáp ứng điều kiện (a).
       + Hộ chăn nuôi hoàn thành xây dựng mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi đưa vào sử dụng, vận hành và bảo dưỡng theo đúng quy định tại Quyết định số 3194/QĐ-BNN-CN ngày 11/8/2015 của Bộ NNPTNT về ban hành Hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, sử dụng công trình khí sinh học nắp cố định, công trình khí sinh học bằng vật liệu composite và quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn, gà, để đảm bảo hoạt động có hiệu quả lâu dài.
      + Thể tích công trình khí sinh học cần thiết từ 7m3 trở lên, hoặc diện tích đệm lót sinh học cần thiết 10 m2 trở lên (mật độ từ 1 m2 /con trở lên).
       4. Nguyên tắc hỗ trợ: Hộ chăn nuôi xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi đã đăng ký và được hỗ trợ vốn vay theo quy định tại mục 3a có thể đăng ký và được hỗ trợ theo quy định tại mục 3b khi đáp ứng điều kiện 3b.
      5. Hồ sơ, trình tự và thủ tục xét duyệt phương án vay vốn để xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo công trình xử lý chất thải chăn nuôi:
Quy trình phê duyệt phương án vay vốn: thực hiện theo quy định tại khoản 21.3, khoản 21.4, khoản 21.5 Điều 21; Điều 22; Điều 25 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được phê duyệt kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UB ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
      6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xét duyệt và thực hiện hỗ trợ xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi:
      6.1. Hồ sơ xét duyệt:
        a) Hộ chăn nuôi có nhu cầu nộp 01 (một) bộ hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
        b) Hồ sơ gồm có:
      - 01 Đơn đề nghị hỗ trợ công trình xử lý chất thải chăn nuôi (đính kèm mẫu – Phụ lục 1).
      - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân của người đề nghị hỗ trợ để đối chiếu, kiểm tra thông tin và trả lại cho người xuất trình.
      6.2. Trình tự, thủ tục xét duyệt:
        a) Hộ chăn nuôi có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
        b) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tiến hành khảo sát thực tế, xác nhận các thông tin trên Đơn đề nghị và tổng hợp danh sách (theo mẫu – Phụ lục 2) và chuyển lên Phòng Kinh tế của Ủy ban nhân dân quận – huyện.
        c) Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Danh sách tổng hợp của các phường, xã, thị trấn, Phòng Kinh tế của Ủy ban nhân dân quận, huyện phải phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành thẩm định thực tế và tham mưu trình Ủy ban nhân dân quận - huyện xem xét và ban hành quyết định hỗ trợ xây dựng mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi hoặc văn bản từ chối phải nêu rõ lý do, đồng thời gửi văn bản kết quả giải quyết hỗ trợ xây dựng mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi là quyết định hỗ trợ hoặc văn bản từ chối về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) và Sở Tài chính để tổng hợp.
      6.3. Thời gian xét duyệt: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của hộ chăn nuôi có nhu cầu được hỗ trợ.
      6.4. Thực hiện hỗ trợ: 
Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân quận – huyện ban hành quyết định hỗ trợ, Phòng Kinh tế của Ủy ban nhân dân quận – huyện phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận – huyện, Kho bạc Nhà nước quận – huyện thực hiện hỗ trợ trực tiếp một lần kinh phí cho đối tượng được hỗ trợ.
phụ lục1: Javascripts/FCKEditor/editor/filemanager/connectors/aspx/images/file/04_1_phu%20luc%201.pdf


Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO