NÔNG THÔN MỚI Hoạt Động-Tổng Kết Hoạt Động

Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
1. Về ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 về Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
2. Về thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới:
Trong 9 tháng đầu năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định công nhận xã Tam Thôn Hiệp – huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được UBND TP quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối tháng 9 năm 2016 là 54/56 xã, gồm: huyện Củ Chi 20/20 xã, huyện Hóc Môn 10/10 xã, huyện Bình Chánh 12/14 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã và huyện Cần Giờ 06/06 xã. Còn lại 02/56 xã chưa được công nhận đạt chuẩn: xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B thuộc huyện Bình Chánh, đạt 18/19 tiêu chí.
3. Về thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới: 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 cho 03/05 huyện trên địa bàn Thành phố, gồm: huyện Củ Chi, Nhà Bè và Hóc Môn; còn lại 02/05 huyện (Bình Chánh và Cần Giờ),      Thành phố đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, tiến hành thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế. 
Hiện nay, 02 huyện đã hoàn thành xây dựng các đề án khắc phục các vấn đề còn tồn tại theo các khuyến nghị của đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương và đoàn công tác phản biện liên Bộ, ngành làm việc tại địa phương; các Sở, ngành chuyên môn đã thẩm định; UBND TP đã có Quyết định phê duyệt trình Ban Chỉ đạo Trung ương CTMTQG XDNTM lập hội đồng thẩm định, phê duyệt huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
4. Kết quả đạt chuẩn theo nhóm tiêu chí
- Nhóm 1 (đạt 19 tiêu chí): số xã đạt 54 (tỷ lệ 96,43%) 
- Nhóm 2 (đạt 17 đến 18 tiêu chí): số xã đạt 02 (gồm: 02 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B thuộc huyện Bình Chánh đạt 17/19 tiêu chí).
II. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:
1. Công tác vận động, tuyên truyền, tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ, nhân dân thực hiện chương trình.
1.1. Kết quả triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, khảo sát học tập mô hình và tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ, nhân dân về thực hiện chương trình:
a. Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016:
- Công tác thông tin tuyên truyền về CTXDNTM đã và đang được thực hiện rộng khắp đến tất cả các hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn các huyện, xã với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong 9 tháng đầu năm 2016, Đài tiếng nói nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân thành phố, Văn phòng Điều phối NTM thành phố và các huyện thực hiện chương trình tiếng hát NTM năm 2016 với 4/17 chương trình đã được biểu diễn; 28 chuyên trang trên báo Sài Gòn Giải Phóng, 8 chuyên trang trên báo Nông thôn ngày nay, 32 chuyên đề trên Đài tiếng nói nhân dân Thành phố.
- Bên cạnh những hoạt động trên còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền khác như: nêu gương hiến đất làm đường, các gương điển hình người tốt việc tốt trong tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức thông tin tuyên truyền thông qua các hoạt động hội thi, biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa thể thao tại các xã xây dựng nông thôn mới, lồng ghép tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trong các buổi sinh hoạt tổ nhân dân, tổ chức các gian hàng triển lãm, xây dựng sổ tay tuyên truyền 19 tiêu chí nông thôn mới.
- Công tác quán triệt, tuyên truyền vận động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới ở các cấp đã chuyển biến rõ nét. Ủy ban nhân dân Thành phố, các ban ngành, đoàn thể đã kịp thời ban hành văn bản về các cơ chế, chính sách, phân công các thành viên thực hiện đề án, bố trí vốn để thực hiện chương trình ngay sau khi đề án được phê duyệt.
- Đào tạo, tập huấn: đã tổ chức 619 lớp tập huấn cho người dân và cán bộ các xã nông thôn mới về các nội dung triển khai xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất; triển khai 62 mô hình trình diễn tại 431 hộ dân và 14 cuộc hội thảo đầu bờ.
- Khảo sát học tập kinh nghiệm: Văn phòng Điều phối NTM TP, Hội Nông dân Thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo CTXDNTM của 5 huyện, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã nông thôn mới đã chủ động tổ chức 55 cuộc với hơn 1.595 người tham dự là cán bộ các Sở ngành, huyện, xã và nhân dân tiêu biểu đi khảo sát học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, các chính sách, mô hình sản xuất hiệu quả tại các xã trong thành phố và tại các tỉnh trong nước, nước ngoài. 
- Đã xây dựng, in ấn và phát hành 28.000 tờ rơi tuyên truyền về các chính sách, hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mới. 
b. Lũy tiến thực hiện đến tháng 9/2016:
- Ban Chỉ đạo, các đơn vị Sở ngành Thành phố và các huyện tổ chức Tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn về triển khai xây dựng nông thôn mới và các nội dung về phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất 4.569 lớp. Trong đó: 
+ Tổng hợp, xây dựng các nội dung đào tạo, tập huấn về các văn bản của Trung ương và thành phố về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ các cấp và nhân dân các xã: 669 lớp, với hơn 39.782 lượt cán bộ và nhân dân (bao gồm cả Hội thảo chuyên đề cấp thành phố về nông thôn mới). Ngoài ra, đã phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức về Hợp tác xã, Tổ hợp tác” cho cán bộ xây dựng nông  thôn mới cấp cơ sở với tổng số 35 học viên tại các xã, thời lượng 40 tiết (có 10 tiết thực tiễn tại cơ sở).
+ Các nội dung về phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất: 3.900 lớp.
- Đã xây dựng và phát hành 99 cẩm nang về xây dựng nông thôn mới và các Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn; in ấn và phát hành 35.000 bộ tài liệu và hơn 95.000 tờ rơi.
- Khảo sát học tập kinh nghiệm (từ khi thực hiện Chương trình đến tháng 6 năm 2016): Thường trực Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố và Ban Chỉ đạo CTXDNTM của 5 huyện, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới 56 xã đã chủ động tổ chức 118 cuộc với hơn 3.321 người tham dự là cán bộ các Sở ngành, huyện, xã và nhân dân tiêu biểu đi khảo sát học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại các xã trong thành phố và tại các tỉnh trong nước, nước ngoài.
- Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Long Nam – xã điểm Trung ương (tỉnh Trà Vinh) và tại các tỉnh phía Bắc.
c) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện: Đối với cán bộ cấp Thành phố và các huyện, việc tập trung nhiều ngày để tập huấn theo Chương trình quy định tại Quyết định 1003/QĐ-BNN-KTHT ngày 18/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gặp nhiều khó khăn, hạn chế; buộc phải chia nhỏ thành nhiều đợt, nhiều điểm trong năm để thực hiện.
1.2. Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”:
a. Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016: 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức lễ phát động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (ngày 14 tháng 8 năm 2016). Tại buổi lễ có đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu chỉ đạo: mỗi người dân thành phố cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm góp sức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng chuẩn mực văn hóa sống, làm việc; chỉ trên nền tảng văn hóa, mọi phát triển khác mới bền vững và được định hướng đúng đắn. Vì thế, mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi tập thể, mỗi khu dân cư... cần chung tay cùng với chính quyền, quyết tâm thực hiện thành công cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh." Cùng với lễ phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, 24 quận huyện của thành phố cũng đang đồng loạt tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020."
- Về thực hiện Phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”: Hiện nay, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện đang tổng hợp nhu cầu đề xuất các nội dung cần được quan tâm, hỗ trợ từ các xã trong giai đoạn 2016 – 2020. Văn phòng Điều phối NTM TP đang phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng TP tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020 và tham mưu Thành ủy ban hành
- Trong 9 tháng đầu năm 2016, đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 50 căn nhà tạm, dột nát tại các xã xây dựng nông thôn mới (gồm tại huyện Bình Chánh 22 căn (xây dựng mới: 18 căn, gồm 01 nhà tình nghĩa, 17 nhà tình thương; sửa chữa 04 căn); huyện Cần Giờ: xây dựng mới 28 căn.
b. Lũy tiến kết quả cụ thể thực hiện hợp tác “chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với giảm nghèo bền vững:
- Căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức phát động phong trào thi đua và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng NTM”. Để đẩy mạnh thực hiện và phân công phối hợp cụ thể, Thành ủy đã ban hành Thông báo số 746-TB/TU ngày 27 tháng 3 năm 2014, về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới: giữa các quận, các Đảng ủy cấp trên cơ sở và các Tổng Công ty với các huyện có các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các địa phương triển khai cuộc vận động, thi đua gắn xây dựng nông thôn mới với “Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (hiện nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), như tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường, chăm lo nhà ở cho người nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thông qua việc đẩy mạnh xây dựng khu phố, ấp an toàn, văn minh, sạch đẹp). Phong trào thi đua được giao kết, thể hiện dưới nhiều hình thức. 
- Tổ chức hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
- Từ khi thực hiện Chương trình đến tháng 9 năm 2016 đã hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho hộ dân tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 5 huyện là 2.923 căn (sửa chữa 682 căn, xây mới 2.241 căn) với tổng số tiền trên 91 tỷ đồng. Trong đó: huyện Cần Giờ: 1.287/1.287 căn; huyện Nhà Bè: 288/288 căn; huyện Bình Chánh: 721/721 căn; huyện Hóc Môn: 161/161 căn; huyện Củ Chi: 466/466 căn). Trong 2.375 căn  nhà tạm dột  nát được hỗ trợ sửa chữa, xây mới: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM và Hội Nông dân Thành phố thực hiện 628 căn, các đơn vị ký kết hỗ trợ thực hiện 2.295căn. 
- Lũy tiến tổng số tiền các đơn vị ký kết hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới (theo Thông báo số 746-TB/TU) đã chuyển về các huyện để thực hiện xóa nhà tạm, dột nát và các nội dung phục vụ an sinh xã hội (học bổng, hộ nghèo,...) hơn: 98 tỷ 748 triệu đồng (gồm: hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát: 90 tỷ 488 triệu đồng; hỗ trợ an sinh xã hội: 08 tỷ 01 triệu đồng).
- Sau khi hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát, tiếp tục nghiên cứu đề xuất nội dung ký kết hỗ trợ chung sức bổ sung giai đoạn tiếp theo, tập trung thực hiện: hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ, học bổng, giảm hộ nghèo (tập trung cho huyện Cần Giờ), an sinh xã hội, hỗ trợ vật tư làm đường giao thông ngõ, tổ..
2. Công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới
2.1. Lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới (tiêu chí 1):
a. Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016: 
- Tại 56 xã đang rà soát quy hoạch theo thực tiễn, làm cơ sở bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 – 2020. 
- Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã khảo sát, báo cáo tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) và khu công nghiệp Phước Hiệp, khu công nghiệp Bàu Đưng (huyện Củ Chi). Hiện Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và Củ Chi đang điều chỉnh quy hoạch tại các khu công nghiệp này sang chức năng sử dụng đất khác (dự kiến công khai vào cuối tháng 12 năm 2016). 
b. Lũy tiến kết quả chung về triển khai xây dựng quy hoạch: Tại 56/56 xã đều đã hoàn thành và được phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng NTM (100%).
Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã hoàn tất thiết kế các mẫu nhà ở nông thôn và tổ chức phổ biến, chuyển giao đến các huyện, xã trên địa bàn Thành phố để triển khai, áp dụng theo đặc thù kinh tế xã hội từng địa phương.
c. Đánh giá chung về kết quả thực hiện: Do đặc thù vùng nông thôn tại Thành phố Hồ Chí Minh là nông thôn vùng ven đô thị đặc biệt, quy mô dân số cao và các khu quy hoạch dân cư (có xen cài khu dân cư đô thị..). Vì vậy, công tác lập các quy hoạch tiến hành hơi chậm so với kế hoạch (đến cuối năm 2014 mới cơ bản hoàn thành, đơn vị hoàn thành cuối cùng là huyện Cần Giờ). Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiến hành kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.
Các huyện, xã tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện các quy hoạch; cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng thiết yếu theo quy hoạch được duyệt; rà soát quy hoạch các điểm khu dân cư nông thôn tập trung gắn với nhà mẫu nông thôn tại cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.
2.2. Lập đề án nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại 56 xã và 05 huyện:
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo của Thành ủy về CTXDNTM và Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 05 huyện và 56 xã. Đến nay, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện và Ủy ban nhân dân các xã đang tổng hợp số liệu, xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân, dự kiến trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trong quý 3 năm 2016. 
3. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu (tiêu chí 02 đến tiêu chí 09):
3.1. Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016: Trong 9 tháng đầu năm 2016 đã thực hiện xây dựng 79 công trình. Trong đó: Giao thông 12 công trình, thủy lợi 4 công trình, trường học 4 công trình, cơ sở vật chất văn hóa 6 công trình, chợ 2 công trình, thông tin và truyền thông (bưu điện) 1 công trình, nhà ở dân cư (xóa nhà tạm, dột nát) 50 nhà.
3.2. Lũy tiến thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới đến  tháng 9 năm 2016: Thành phố huy động các nguồn lực đầu tư hơn 7.957 công trình, trong đó: giao thông 1.848 công trình, thủy lợi 418 công trình, điện 549 
công trình, trường học 165 công trình, cơ sở vật chất văn hóa 457 công trình, 49 chợ và 8 siêu thị, 93 cửa hàng tiện ích, bưu điện 26 công trình, y tế 35 công trình,  25 công trình khác (nghĩa trang 11 công trình, trạm cấp nước 14 công trình), nhà ở 4.309 công trình (trong đó xóa 2.923 căn nhà tạm, nhà dột nát).
Nhằm đảm bảo công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã xây dựng nông thôn mới đúng theo quy định, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Liên Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Thành phố tiến hành kiểm tra tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã. 
a. Tiêu chí 2 - Giao thông: Hiện nay có 56/56 xã cơ bản đã đạt tiêu chí Giao thông; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Giao thông. 
b. Tiêu chí 3 - Thủy lợi: Hiện nay có 56/56 xã cơ bản đã đạt tiêu chí Thủy lợi; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Thủy lợi.
c. Tiêu chí 4 - Điện: Hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí Điện, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Điện.
d. Tiêu chí 5 - Trường học: Hiện nay có 56/56 xã cơ bản đã đạt tiêu chí Trường học; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Trường học. 
e. Tiêu chí 6 - Cơ sở vật chất văn hóa: Hiện có 56/56 xã cơ bản đã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa.
f. Tiêu chí 7 - Chợ nông thôn: Hiện có 56/56 xã đã đạt; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Chợ nông thôn.
g. Tiêu chí 8 – Thông tin và truyền thông (bưu điện): Hiện có 56/56 xã đã đạt tiêu chí Bưu điện, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Bưu điện.
h. Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư: Hiện có 54/56 xã cơ bản đã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Nhà ở dân cư.
3.3. Nguồn vốn huy động và vốn đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ khi thực hiện Chương trình đến tháng 9 năm 2016: 10.962 tỷ 346 triệu đồng. Trong đó:
- 9 tháng đầu năm 2016: Thành phố đã chuyển kinh phí phân cấp cho 05 huyện: 700 tỷ đồng
- Lũy tiến kết quả thực hiện đến nay: 10.962 tỷ 346 triệu đồng; trong đó:
+ Vốn ngân sách Trung ương: 10 tỷ đồng 
+ Vốn ngân sách Thành phố: 8.692 tỷ 805 triệu đồng; trong đó: 
  Vốn nông thôn mới: 5.833 tỷ 201 triệu đồng.
  Vốn lồng ghép (tập trung, phân cấp huyện): 2.859 tỷ 604 triệu đồng.
+ Vốn huy động từ cộng đồng: 2.259 tỷ 541 triệu đồng - vốn dân hiến đất và vật kiến trúc để làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng là 1.455 tỷ 220 triệu đồng; còn lại là xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, đóng góp tiền mặt; các công trình xã hội hóa về văn hóa, trường học…của doanh nghiệp).
3.4. Đánh giá chung về mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: tính đến nay, tất cả 56/56 xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Hiện tiếp tục thực hiện duy trì, xây dựng các quy chế quản lý, phát huy công năng các công trình đã xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí trên địa bàn các xã giai đoạn 2016 – 2020.
Các cơ sở hạ tầng được xây dựng đã tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và thu hút đầu tư trong cộng đồng. Qua quá trình triển khai, có thể đúc kết bước đầu về cơ chế huy động vốn đối với nguồn vốn hỗ trợ một phần từ ngân sách Thành phố, tùy theo đặc thù các nội dung cụ thể, mức hỗ trợ từ ngân sách Thành phố đã tạo được sự đồng thuận cao và hưởng ứng của nhân dân.
4. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân (tiêu chí 10 đến tiêu chí 13)
4.1. Kết quả thực hiện.
a. Tiêu chí 10 - Thu nhập.
- Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016:
+ Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 5,6% so với cùng kỳ (cả nước tăng 0,18%), giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng 5,9% so với cùng kỳ (cả nước tăng 0,1%). 
+ Trong 9 tháng đầu năm 2016 có thêm xã Tam Thôn Hiệp – huyện Cần Giờ đạt tiêu chí về thu nhập (38,2 triệu đồng).
Một trong các nguyên nhân chủ yếu góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn là quan tâm phát triển sản xuất, gia tăng giá trị ngành nông nghiệp, huy động nguồn lực đầu tư trong nhân dân là từ các chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị của Thành phố. Theo chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND) đến tháng 9/2016 đã có 298 dự án được phê duyệt; tổng vốn đầu tư 469.852 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay tín dụng được hỗ trợ lãi vay là 305.016 triệu đồng, số kinh phí Thành phố đã hỗ trợ vốn vay đợt 1 năm 2016 trên địa bàn các các địa phương có sản xuất nông nghiệp là 35.000 triệu đồng. 
- Lũy tiến kết quả thực hiện: Hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí về thu nhập theo Bộ tiêu chí quốc gia về XD NTM (>34 triệu đồng/người/năm). Đối với tiêu chí của Thành phố (>37 triệu đồng/người/năm), hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí.
Tính chung, tổng kinh phí ngân sách Thành phố phân khai chi tiết cấp bù lãi vay cho các quận, huyện và dự án được UBND TP phê duyệt từ năm 2011 đến năm 2016 (bao gồm cả Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND, Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND) là 367.205 triệu đồng. Qua thực hiện Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố cho thấy với 01 đồng vốn ngân sách hỗ trợ sẽ huy động được 30 đồng vốn trong xã hội để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó huy động từ tín dụng ngân hàng là 18 đồng và từ người dân, doanh nghiệp tự có là 12 đồng.
Thu nhập bình quân khu vực nông thôn Thành phố - theo kết quả điều tra thu nhập hộ gia đình tại 56 xã XD NTM (công bố tháng 6 năm 2015 – Cục Thống kê Thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 39,72 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, chưa có điều tra cập nhật mới về thu nhập tại 56 xãXD NTM, căn cứ kết quả đạt tiêu chí thu nhập của 04 xã (Thạnh An, An Thới Đông, Bình Khánh vào cuối năm 2015 và xã Tam Thôn Hiệp vào đầu năm 2016) của huyện Cần Giờ. Tính chung tại 56/56 xã đạt tiêu chí về thu nhập, tạm tính thu nhập bình quân là 41,477 triệu đồng/người/năm.
b. Tiêu chí 11 - Hộ nghèo 
- Trong 9 tháng đầu năm 2016: Thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND TP về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, các huyện đã phối hợp với Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố khảo sát, điều tra hộ nghèo theo tiêu chí mới. Hiện nay Thành phố đã kết thúc đợt khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020, kết quả khảo sát có tổng số hộ nghèo của 05 huyện là 28.371 hộ, chiếm tỷ lệ 7,82% trên tổng hộ dân của 05 huyện.
Các đơn vị từ Thành phố đến địa phương quan tâm hỗ trợ hộ nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới, như: tập huấn kỹ thuật 113 lớp; huấn luyện, đào tạo 06 lớp tham quan học tập mô hình 7 cuộc; xây dựng 101 mô hình trình diễn phát triển sản xuất giúp nhiều hộ dân từng bước tăng thu nhập, vượt nghèo.
- Lũy tiến kết quả thực hiện: hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Hộ nghèo theo chuẩn mới. Từ khi thực hiện đề án NTM đến nay, tại 56 xã nông thôn mới, có 45.912 hộ vượt qua chuẩn nghèo giai đoạn 3 của Thành phố. Tốc độ giảm nghèo tại các xã đều vượt chỉ tiêu Thành phố đề ra (> 4 - 5%) và Thành phố không còn hộ nghèo trong chuẩn nghèo quốc gia.
c. Tiêu chí 12 - Tỷ lệ có việc làm trên lực lượng lao động
- Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016:
+ Thống kê, thông tin tuyên truyền: các huyện, xã đã phối hợp với các ngành liên quan thống kê nhu cầu lao động của người chưa có việc làm để hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động; tăng cường thông tin, tuyên truyền các chương trình tuyển chọn lao động đi làm việc tại các thị trường nước ngoài và nhu cầu của các doanh nghiệp tại Thành phố giúp người lao động có nhiều kênh thông tin để tìm hiểu và lựa chọn. Các huyện, xã điều theo dõi tình hình lao động - việc làm, nắm nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, quan tâm đến lao động chưa có việc làm có nhu cầu làm việc để giới thiệu nguồn cung lao động của địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo nguồn lao động phục vụ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, người lao động tại các huyện còn được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để tự tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh. 
+ Giải quyết việc làm: Tổng số lao động đã được giải quyết việc làm trong 7 tháng đầu năm 2016 là 14.595 người, trong đó nữ: 7.427 người.  
- Lũy tiến thực hiện: Hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.
Nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn và một số chính sách khác để phát triển sản xuất, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, không những tạo việc làm thường xuyên cho lao động trong gia đình mà còn giải quyết thêm việc làm cho một số lao động khác; bên cạnh đó đã thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề
Lũy tiến về tỷ lệ có việc làm trên lực lượng lao động tại các xã xây dựng nông thôn mới đạt 94,5%, tăng 9,8% so với năm 2011 (84,7%).
d. Tiêu chí 13 - Hình thức tổ chức sản xuất.
- Trong 9 tháng đầu năm 2016: 
Đã vận động thành lập mới 04 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 
Về xây dựng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo của Thành ủy về CTXDNTM Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có văn bản chỉ đạo, giao đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 05 huyện trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến hiện đại phù hợp tình hình sản xuất, lợi thế sản xuất gắn với liên kết, cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiệu quả cho bà con nông dân. Hiện nay, các đơn vị đang khẩn trương thực hiện xây dựng mô hình.
- Lũy tiến thực hiện: Tính đến nay, tại 56 xã xây dựng nông thôn mới có 35 hợp tác xã đang hoạt động (33 hợp tác xã nông nghiệp, 2 hợp tác xã phi nông nghiệp); 127 tổ hợp tác (127 tổ hợp tác nông nghiệp), Đã phối hợp với Liên minh hợp tác xã Thành phố các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, điều tra tình hình hoạt động và hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp tổ chức chuyển đổi hoạt động phù hợp với luật hợp tác xã năm 2012.
Hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất (đính kèm phụ lục 3).
4.2. Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất
- Đánh giá chung: Qua thực hiện CTXDNTM tại 56 xã thuộc địa bàn 5 huyện, sản xuất nông nghiệp Thành phố đã chuyển dịch đúng hướng với những mô hình về các giống cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao theo hướng nông nghiệp đô thị như: bò sữa, rau an toàn, hoa lan - cây kiểng, cá cảnh,…Sự tham gia, hỗ trợ tích cực của các hội đoàn thể nhất là Hội Nông dân đã góp phần duy trì và phát triển ngành nghề nông thôn, ngành nghề phi nông nghiệp, giải quyết lao động nông nhàn ở nông thôn. Sự chủ động của các cơ sở đào tạo nghề trong việc khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn gắn với thị trường lao động nên ngay sau khi được đào tạo, người tham gia học nghề đã có thể kiếm được việc làm hay có thể vận dụng kiến thức được đào tạo để phát triển nghề ngay trên địa bàn mình sinh sống. 
Qua khảo sát tại các xã, đa số người dân cho rằng cần tiếp tục tập huấn kỹ thuật với những giống cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao; cần cung cấp thông tin thị trường và giá cả nông sản và tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề.
- Những khó khăn, vướng mắc: dù đạt được một số kết quả, nhìn chung vẫn chưa phát huy thế mạnh của vùng sản xuất nông nghiệp đô thị, sinh thái, môi trường xanh, sạch, đẹp gắn với phát triển du lịch, nơi an dưỡng, nghỉ ngơi. Thể hiện cụ thể: chưa có nhân rộng mô hình sản xuất theo thế mạnh của từng huyện; tại các xã có mức độ đô thị hóa cao (như tại huyện Nhà Bè, Hóc Môn..), việc đào tạo nghề phi nông nghiệp ở một mức độ nhất định vẫn chưa đáp ứng theo nhu cầu đào tạo nghề còn tương đối lớn.
5. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường (tiêu chí 14 đến tiêu chí 17):
5.1.  Kết quả thực hiện chung:
a. Tiêu chí 14 - Giáo dục:
- Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016: 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổng kiểm tra hồ sơ và đánh giá thực trạng công tác phổ cập – xóa mù chữ tại tất cả 56 xã XD NTM.
Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững thành phố đã xây dựng kế hoạch và lịch làm việc năm 2016 của thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Tổ chức họp định kỳ Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc về công tác thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố để giải quyết một số vướng mắc khó khăn. Bên cạnh đó, đề nghị các quận-huyện rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo/Tổ Công tác thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn cấp quận, huyện và báo cáo cho Ban Chỉ đạo Thành phố.
Trong 9 tháng đầu năm 2016 đã đào tạo nghề cho 5.395 lao động ở khu vực nông thôn. 
- Lũy tiến thực hiện: 
Các huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh bỏ học các năm trước ra lớp nên đã duy trì khá tốt các chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học. Được sự quan tâm hỗ trợ của phụ huynh học sinh, đặc biệt là các ban, ngành, đoàn thể đã trợ cấp học bổng cho học sinh có điều kiện kinh tế khó khăn, nên các học sinh này có điều kiện học tập tốt hơn. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, cung cấp và sử dụng tốt trang thiết bị dạy học hiện đại tại các trường mới xây trên các xã XDNTM đã giúp nâng cao chất lượng giáo dục.
Tính từ khi thực hiện CTXDNTM đến nay, Thành phố đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 45.852 lượt lao động; trong đó, số lao động có việc làm mới và tiếp tục làm nghề cũ đạt trên 80%. Tổng kinh phí thành phố hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 là 31,53 tỷ đồng. Dự kiến giai đoạn 2016 – 2020 là 117 tỷ đồng, trong đó năm 2016 là 12,8 tỷ đồng.
Công tác dạy nghề, truyền nghề cho người dân đã thực sự mang lại hiệu quả cao. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các ngành nghề phụ (đan đát, se nhang, làm bánh tráng, may mặc,….) đã giải quyết việc làm, giảm bớt thời gian nhàn rỗi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Bên cạnh dạy nghề cho lao động nông thôn cũng chú trọng đến công tác tập huấn, tuyên truyền trong nhân dân về CTXDNTM; phương pháp cải thiện điều kiện sống, quản lý kinh tế hộ; tuyên truyền chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố.
Thành phố đã bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, bước đầu đạt được một số kết quả thiết thực. Đã thực hiện thí điểm thành công một số mô hình dạy nghề có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng hoa lan, nuôi bò sữa, cá cảnh…) và các ngành nghề nông thôn làm cơ sở để triển khai nhân rộng; số lao động nông thôn được học nghề ngày càng tăng. Ban hành các kế hoạch, đề án triển khai hoạt động hỗ trợ lao động nông thôn học nghề theo các chính sách của Chính phủ như: Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã XDNTM trên địa bàn Thành phố đến năm 2015, định hướng 2020”, Đề án “đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn”, nhằm nâng cao tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề, gắn với việc phát triển nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại và giúp cho một bộ phận nông dân nông thôn chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ theo yêu cầu phát triển chung của Thành phố. 
Hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí Giáo dục, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Giáo dục.
b. Tiêu chí 15 - Y tế: 
- Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016:
Sở Y tế đã có hướng dẫn thực hiện Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2016 - 2020.    
Đã triển khai phần mềm ứng dụng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh quyết toán Bảo hiểm y tế tại các trạm y tế theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện đề án Xây dựng và phát triển phòng khám bác sĩ gia đình: hiện tại 50/56 trạm y tế xã đã thành lập Phòng khám bác sĩ gia đình, do bác sĩ có chuyên môn về Y học gia đình phụ trách. Đa số các trạm y tế xã thực hiện phòng khám bác sĩ gia đình theo mô hình khám chữa bệnh bác sĩ gia đình, đồng thời thực hiện các hoạt động y tế khác của trạm.
Để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh viện huyện Củ Chi, Sở Y tế đã tổ chức triển khai luân phiên cử 40 bác sĩ công tác tại các bệnh viện Thành phố, gồm: Nhi đồng 1, Nhân dân Gia Định, Từ Dũ, Mắt, Bình Dân, Răng Hàm Mặt, Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Tai Mũi Họng, Da liễu, Chấn thương chỉnh hình, Đa khoa Khu vực Củ Chi tham gia hỗ trợ nhân lực cho 13 Phòng khám vệ tinh và 07 Khoa vệ tinh tại bệnh viện huyện Củ Chi. Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các bệnh viện Thành phố tham gia hỗ trợ với bệnh viện huyện Củ Chi. 
Sở Y tế cũng đã thử nghiệm áp dụng công nghệ tiên tiến của thế giới, hệ thống hỗ trợ chẩn đoán từ xa được sử dụng công nghệ đám mây điện tử, cho phép kết nối bệnh nhân và bác sĩ của bệnh viện huyện Củ Chi với các bác sĩ chuyên gia ở tuyến trên để thăm khám, chẩn đoán vào bất cứ khi nào và bất kỳ nơi nào, kể cả trường hợp kết nối với các chuyên gia quốc tế trên toàn thế giới.  
- Lũy tiến thực hiện:
Hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Y tế.
Mạng lưới y tế đã phủ kín tất cả các xã trên địa bàn Thành phố và nhanh chóng mở rộng đến ấp. Một số bệnh viện đã được phát triển thành bệnh viện đa khoa, không chỉ khám và chữa bệnh cho nhân dân địa phương mà còn phục vụ nhân dân các xã, huyện, tỉnh lân cận.
Trong thời gian qua, đã củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Bằng biện pháp tuyên truyền vận động, kết hợp với mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo bằng nguồn ngân sách Thành phố. Bên cạnh đó, mỗi năm Thành phố dành khoảng 2 tỷ đồng/trạm y tế xã từ nguồn ngân sách Thành phố cấp cho quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo (Quỹ do Sở Y tế quản lý) thực hiện xét nghiệm cơ bản, khám chữa bệnh, chạy thận.... Các huyện đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, công tác tăng dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh cho người dân.
Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn 5 huyện là 1.137.711 người, tương đương 78,45%, trong đó 100% người dân tại xã Thạnh An huyện Cần Giờ được ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế. 
c. Tiêu chí 16 - Văn hóa:
- Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016:
Sở Văn hóa và Thể thao đầu tư trang thiết bị âm thanh, ánh sáng và sân khấu lắp ráp phục vụ biểu diễn giao lưu văn hóa, văn nghệ cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao 05 huyện; trang bị dụng cụ thể thao đơn giản ngoài trời cho 38 xã xây dựng Nông thôn mới; hỗ trợ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng cho 05 Trung tâm Văn hóa- Thể thao ở địa bàn các xã vùng xa, khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện 17 chuyến xe thư viện lưu động số và tổ chức sân chơi cho các cháu tại các huyện, xã xây dựng nông thôn mới; trang bị giá để tranh, khung tranh cho 5 trung tâm văn hóa huyện.
Tổ chức “Ngày hội Văn hóa Thể thao quần chúng xây dựng Nông thôn mới năm 2016” tại 05 huyện ngoại thành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/3/2016 đến 18/3/2016 với các nội dung như: tổ chức các trò chơi dân gian; thi nghề truyền thống; tổ chức các lớp truyền dạy đờn ca tài tử cho các cháu thiếu nhi; banderole tuyên truyền;..
- Lũy tiến thực hiện:
Đến nay, có 56/56 xã đạt tiêu chí văn hóa và tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt được.
Bình quân mỗi năm có đến 95% hộ nông dân được công nhận gia đình nông dân văn hoá. Tiến hành xây dựng tổ nhân dân, tổ dân phố kiểu mẫu, xây dựng phòng, góc truyền thống. Công tác quản lý Nhà nước về Văn hóa thể dục thể thao tiếp tục được chú trọng; việc rà soát, thống kê các loại hình hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa luôn được quan tâm.
Từ khi thực hiện Chương trình đến nay, có 451 công trình cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng. Tại các xã cơ bản có Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã hoặc cụm xã đạt chuẩn; tại các ấp đều xây dựng Văn phòng ấp kết hợp với Tụ điểm Văn hóa – được xây dựng kết hợp với nguồn vốn cộng đồng đóng góp; 100% công trình Thể thao đạt chuẩn tại các ấp đều bằng nguồn vốn xã hội hóa. Hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao đều đã vận động, trao tặng trang thiết bị thể thao văn hóa cho các xã.
d. Tiêu chí 17 - Môi trường: 
- Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016:
+ Thành phố đã chỉ đạo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) đẩy nhanh tiến độ cung cấp nước sạch cho hộ dân tại 05 huyện. Đến nay, tỷ lệ cung cấp nước sạch tại huyện Bình Chánh đã tăng từ 50,71% lên 52,99%, tại huyện Hóc Môn tăng từ 44,1% lên gần 70%.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện duy trì và nâng chất tiêu chí số 17 về môi trường trong giai đoạn 2016 – 2020.
Đã phối hợp, hướng dẫn huyện Cần Giờ xây dựng Đề án đầu tư “Xây dựng khu xử lý chất thải tại chỗ và giải pháp xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường tại khu vực chôn lấp hiện nay” và huyện Bình Chánh xây dựng “Đề án nâng cao chất lượng thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và sản xuất, xử lý chất thải chăn nuôi và cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2016-2020”, theo khuyến nghị của đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG XDNTM, các đề án đã hoàn thành, hiện Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt. 
- Lũy tiến thực hiện:
Hiện có 56/56 xã cơ bản đạt tiêu chí, đang tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Môi trường.
Thực hiện các chương trình, dự án về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, vận động đăng ký thu gom rác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện kiên quyết việc di dời và không bố trí các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất các ngành nghề gây ô nhiễm môi trường nằm xen cài trong khu dân cư.
Đến nay, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia tại 05 huyện là 74,41% (còn lại sử dụng nước hợp vệ sinh).  
5.2. Đánh giá chung về mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới:  
- Đến nay, đã có 56/56 xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP HCM cơ bản đạt chuẩn các tiêu chí về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố (theo Quyết định số 2598/QD-UBND ngày 27/5/2014).
- Tuy nhiên, các tiêu chí đạt được chưa thật bền vững, cụ thể: tiêu chí 17 về môi trường: đáng lo ngại về tình trạng xả rác ven đường, bãi rác tự phát tại các cụm dân cư; tiêu chí 16 về văn hóa: việc phát huy chức năng của văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa đã xây dựng trong giai đoạn 2010 – 2015, quy chế hoạt động của văn phòng ấp,...; tiêu chí 14 về giáo dục, trong đó có chỉ tiêu 14.3 về tỷ lệ lao động đã qua đào tạo: cần được nghiên cứu, triển khai nâng chất đảm bảo 100% gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm.
6. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội (tiêu chí 18 và 19):
6.1. Kết quả thực hiện các nội dung về hệ thống tổ chức chính trị  xã hội:
a. Tiêu chí 18 - Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.
- Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016:
+ Các xã đã triển khai bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đáp ứng yêu cầu theo quy định.
+ Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hoàn thiện nội dung tổ chức các lớp đào tạo của Chương trình đào tạo công chức xã (Đề án theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) gắn với nội dung công tác xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ tại xã.
- Lũy tiến thực hiện:
Hiện có 55/56 xã cơ bản đạt chuẩn tiêu chí Hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh; còn lại 01 xã (Vĩnh Lộc B – huyện Bình Chánh) chưa đạt. Nguyên nhân: cán bộ xã bị kỷ luật.
Sở Nội vụ Thành phố đã rà soát tình hình về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức các xã theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Hằng năm, Sở Nội vụ triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo cán bộ công chức theo quy định.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định; đã kịp thời triển khai nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố, tập trung tổ chức nhiều đợt sinh hoạt sâu rộng trong toàn Đảng bộ; chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục được nâng cao, công tác phối hợp thực hiện tốt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với trọng tâm hướng về cơ sở; tạo điều kiện cho cán bộ công chức xã nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.
Các huyện thường xuyên xây dựng kế hoạch chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 09-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương, trong sinh hoạt định kỳ chi bộ có kiểm điểm đánh giá việc thực hiện kết quả đạt được và những mặt hạn chế trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Dự kiến xã Vĩnh Lộc B – huyện Bình Chánh đạt chuẩn tiêu chí số 18 trong quý 4 năm 2016.
b. Tiêu chí 19 - An ninh, trật tự xã hội: 
- Thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016: Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các huyện và chỉ đạo công an cấp huyện tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lương an ninh nông thôn, đảm bảo cuộc sống bình yên, an toàn cho người dân nông thôn, giúp họ yên tâm sản xuất, tham gia XDNTM.
Công an Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1363/KH-CATP-PV28 ngày 04 tháng 8 năm 2016 về công tác thực hiện CTMTQG XDNTM năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020, triển khai thực hiện trong các đơn vị liên quan của lực lượng và tại các địa phương.
- Lũy tiến thực hiện:
Hiện có 55/56 xã cơ bản đạt chuẩn tiêu chí An ninh, trật tự xã hội, còn lại 01 xã (Vĩnh Lộc A – huyện Bình Chánh) chưa đạt. Nguyên nhân: cán bộ Công an xã bị kỷ luật.
Công an Thành phố đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an các huyện có trách nhiệm triển khai, tham mưu cho cấp ủy về chỉ đạo thực hiện “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn”. Đặc biệt, Công an Thành phố đã cụ thể tiêu chí 19 thành 3 chỉ tiêu cụ thể, để chỉ đạo triển khai và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện 
Công an các huyện, các xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm như: tập trung thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kiểm tra hành chính các tuyến, các địa bàn phức tạp có nhiều nhà trọ, nhà cho thuê; phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.
Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên tình hình an ninh chính trị được giữ vững, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân phát hiện tố giác tội phạm và cùng tham gia tấn công tội phạm nhằm khống chế sự gia tăng của tội phạm, giáo dục ý thức cảnh giác cho cán bộ, nhân dân trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; đồng thời mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tuần tra giao thông trên địa bàn để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông; thực hiện tuần tra khép kín trên địa bàn, phân công lực lượng bảo vệ các điểm vui chơi, giải trí…
Dự kiến xã Vĩnh Lộc A – huyện Bình Chánh đạt chuẩn tiêu chí số 19 trong quý 4 năm 2016.
6.2. Đánh giá chung về mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: hiện có 54/56 xã thực hiện CTXDNTM trên địa bàn TP.HCM đã cơ bản đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố. Hiện tiếp tục thực hiện hoàn thành tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh (tại xã Vĩnh Lộc B) và tiêu chí số 19 về giữ gìn an ninh, trật tự xã hội (tại xã Vĩnh Lộc A) trong quý 4 năm 2016 và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trên địa bàn các xã còn lại.
Đảng ủy các xã đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị cụ thể hóa các nội dung xây dựng nông thôn mới thành chương trình hành động của tổ chức mình và thực hiện đạt hiệu quả. 
Các chi bộ, đảng viên, cán bộ trên địa bàn các xã đã phát huy được vai trò nòng cốt, lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Đội ngũ cán bộ xã được trẻ hóa, có trình độ, năng lực, năng động trong công tác, tạo bước chuyển biến tích cực cho địa phương.
7. Kết quả huy động, sử dụng nguồn lực:
7.1. Trong 9 tháng đầu năm 2016: 5.464 tỷ 834 triệu đồng. Trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 0 tỷ đồng
- Ngân sách Thành phố: 709 tỷ 045 triệu đồng, chia ra:
+ Vốn nông thôn mới (phân cấp cho huyện): 700 tỷ 000 triệu đồng
+ Vốn lồng ghép: 9 tỷ 045 triệu đồng
- Vốn huy động từ cộng đồng: 4.755 tỷ 789 triệu đồng, chia ra:
+ Vốn dân: 570 tỷ 992 triệu đồng
+ Vốn tín dụng (theo số liệu báo cáo của ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh): 4.038 tỷ 173 triệu đồng.     
+ Vốn doanh nghiệp: 146 tỷ 624 triệu đồng
7.2. Lũy tiến kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình: 47.336 tỷ 378 triệu đồng. Trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 20 tỷ 230 triệu đồng (chiếm 0,05%)
- Ngân sách thành phố: 10.194 tỷ 291 triệu đồng (chiếm 22,65%), chia ra:
+ Vốn nông thôn mới: 5.833 tỷ 201 triệu đồng
+ Vốn lồng ghép: 4.361 tỷ 090 triệu đồng
- Vốn huy động từ cộng đồng: 37.121 tỷ 857 triệu đồng (chiếm 77,30%), chia ra:
+ Vốn dân: 7.627 tỷ 799 triệu đồng
+ Vốn tín dụng: 28.200 tỷ 776 triệu đồng 
+ Vốn doanh nghiệp: 1.293 tỷ 277 triệu đồng
7.3. Kết quả phân bổ, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có mức điều tiết ngân sách về Trung ương trên 50%, theo quy định tại công văn 582/BNN-KTHT ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố  không thuộc đối tượng được phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO