NÔNG THÔN MỚI Hoạt Động-Tổng Kết Hoạt Động

Kết quả thực hiện công tác phát triển nông thôn 8 tháng đầu năm 2015

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:
* Với vai trò Cơ quan thường trực tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới: đã hoàn thành các nhiệm vụ do Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo; đạt kế hoạch các mục tiêu đề ra, cụ thể:
- Đến nay, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh là 18,9 tiêu chí. Cụ thể:
+ Có 50/56 xã đã đạt 19/19 tiêu chí.
+ Có 06/56 xã đạt 18/19 tiêu chí gồm: Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An, An Thới Đông (huyện Cần Giờ - chưa đạt tiêu chí thu nhập), Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh – chưa đạt tiêu chí môi trường).
- Ủy ban nhân dân thành phố đã công nhận 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Gồm: Huyện Củ Chi: 20/20 xã, huyện Hóc Môn: 10/10 xã, huyện Nhà Bè: 6/6 xã, huyện Bình Chánh: 12/14 xã, huyện Cần Giờ: 2/6 xã.
- Tham mưu Tờ trình xét công nhận 10 xã cho huyện Bình Chánh gửi Thường trực UBND TP, bổ sung thêm thành phần khen thưởng cấp nhà nước cho 02 tập thể (Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) và 02 cá nhân (Ông Phạm Văn Diên – xã Hiệp Phước và Bà Lê Thị Thanh Huyền – xã An Nhơn Tây) tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố.
- Tham mưu Tờ trình xét công nhận 10 xã cho huyện Bình Chánh gửi Thường trực UBND TP, bổ sung thêm thành phần khen thưởng cấp nhà nước cho 02 tập thể (Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) và 02 cá nhân (Ông Phạm Văn Diên – xã Hiệp Phước và Bà Lê Thị Thanh Huyền – xã An Nhơn Tây) tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố.
-Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các hồ sơ, thủ tục xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Bình Chánh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: Tờ trình số 4003/TTr-UBND ngày 14/7/2015, Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 14/7/2015, Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 14/7/2015, Báo cáo  số 176/BC-UBND ngày 14/7/2015.
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố ký phê duyệt các báo cáo thực hiện các nội dung góp ý của Tổ Công tác khảo sát, đánh giá, xét công nhận huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới theo khuyến cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại Báo cáo số 182a/BC-VPĐP-TTHTQT ngày 25/5/2015 (Báo cáo 4360/BC-UBND ngày 28/7/2015, Báo cáo 4361/BC-UBND ngày 28/7/2015, Báo cáo 4362/BC-UBND ngày 28/7/2015).
- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện đề án Thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Ủy ban nhân dân thành phố đã ký quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 về thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố, hiện đang tiếp tục hướng dẫn các huyện thành lập Văn phòng điều phối cấp huyện.
- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định điều chỉnh và đổi tên tuyến đường các dự án thuộc đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Khánh, xã Hiệp Phước, xã An Phú Tây, xã Trung Lập Thượng; các Thông báo cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì về tiến độ Hội nghị tổng kết 5 năm; tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ; về thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế, đánh giá, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới với Đoàn Tổ Công tác Trung ương; 
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở ký phê duyệt nội dung về việc đăng ký xây dựng mô hình xử lý rác thải, chất thải rắn các vùng điển hình phục vụ xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại Công văn số 157/VPĐP-TTHTQT ngày 23/6/2015 (Công văn số 1560/CQTT-SNN ngày 03/7/2015).
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố về việc dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại Công văn số 11/BCĐTW-VPĐP ngày 24/6/2015 (Công văn số 1707/SNN-PTNT ngày 20/7/2015).
- Hoàn chỉnh Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 trình Ủy ban nhân dân thành phố.
- Tham mưu, tổng hợp ý kiến góp ý báo cáo Thành ủy tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 (phục vụ văn kiện Đại hội X Đảng bộ Thành phố).
- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố danh sách đề nghị khen thưởng của các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015.
- Tham mưu văn bản gửi Thành viên Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo và văn bản gửi Tổ Công tác giúp việc cử nhân sự tham gia văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố. 
- Tham mưu xây dựng báo cáo số liệu công tác tổ chức Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương.
- Tham mưu xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố năm 2014 và lũy tiến thực hiện gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương.
- Tham mưu, tổ chức khảo sát công trình sử dụng vốn khen thưởng 1 tỷ trên địa bàn huyện Củ Chi.
- Tham mưu xây dựng Công văn Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo: đề nghị Ban Chỉ đạo CTXDNTM 04 huyện (Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung theo yêu cầu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại Báo cáo số 128a/BC-VPĐP-TTHTQT ngày 25/5/2015 về kết quả khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại 04 huyện, trước ngày 30 tháng 6 năm 2015, đến nay Cơ quan Thường trực chưa nhận được báo cáo của 4 huyện gửi về, đã dự thảo văn bản nhắc (lần 2); Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về kế hoạch hội nghị Tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi, giai đoạn 2010 – 2015; văn bản gửi Ủy ban nhân dân 03 huyện (Hóc Môn, Bình Chánh và Cần Giờ) về đề xuất danh mục công trình sử dụng nguồn vốn then thưởng đối với UBND các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn các huyện.
- Tập huấn 46 lớp với tổng 2.760 lượt người tham dự về các chính sách xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn trình tự hồ sơ xét công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã.
* Đến nay, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh là 19 tiêu chí. Kết quả cụ thể từng tiêu chí:
- Công tác lập quy hoạch (tiêu chí 1): Tính chung, đã có 56/56 xã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới (tỷ lệ 100%).
- Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu (tiêu chí 2 - tiêu chí 9):
+ Lũy tiến thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới đến ngày 27 tháng 4 năm 2015, Thành phố huy động nguồn lực xã hội đầu tư hơn 6.211 công trình: giao thông 1.836 công trình, thủy lợi 367 công trình, điện 483 
công trình, trường học 161 công trình, cơ sở vật chất văn hóa 451 công trình, chợ  47 công trình, bưu điện 26 công trình, y tế 25 công trình,  18 công trình khác, xóa 2.797 căn nhà tạm, nhà dột nát. Nhằm đảm bảo công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã xây dựng nông thôn mới đúng theo quy định, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Liên Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thường trực Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã. 
+ Tiêu chí 2 - Giao thông: hiện nay có 56/56 xã cơ bản đã đạt tiêu chí Giao thông; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Giao thông. 
+ Tiêu chí 3 - Thủy lợi: hiện nay có 56/56 xã cơ bản đã đạt tiêu chí Thủy lợi; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Thủy lợi.
+ Tiêu chí 4 - Điện: hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí Điện, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Điện.
+ Tiêu chí 5 - Trường học: hiện nay có 56/56 xã cơ bản đã đạt tiêu chí Trường học; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Trường học. 
+ Tiêu chí 6 - Cơ sở vật chất văn hóa: hiện có 56/56 xã cơ bản đã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa.
+ Tiêu chí 7 - Chợ nông thôn: hiện có 56/56 xã đã đạt; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Chợ nông thôn.
+ Tiêu chí 8 - Bưu điện: hiện có 56/56 xã đã đạt tiêu chí Bưu điện, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Bưu điện.
+ Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư: hiện có 56/56 xã cơ bản đã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Nhà ở dân cư.
- Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân nông thôn (tiêu chí 10 đến tiêu chí 13)
+ Tiêu chí 10 - Thu nhập: hiện có 52/56 xã đạt tiêu chí, còn lại 04 xã (thuộc huyện Cần Giờ) chưa đạt chuẩn do xuất phát điểm thấp (năm 2010, thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn 04 xã khoảng 15 triệu đồng/người/năm). Nguyên nhân: tại 04 xã, bằng các giải pháp thực hiện phát triển sản xuất đã giúp thu nhập của người dân tăng lên, tại các xã này thu nhập bình quân đầu người/năm đều đạt mức tăng gấp khoảng 1,5 lần so với khi xây dựng đề án, tuy nhiên do xuất phát điểm thấp nên vẫn chưa đạt được mức 37 triệu đồng/người/năm theo bộ tiêu chí nông thôn mới của Thành phố (đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia – vùng Đông Nam Bộ: xã Bình Khánh đạt 36,78 triệu đồng/người/năm; An Thới Đông đạt 35,376 triệu đồng/người/năm; Thạnh An đạt 35,256 triệu đồng/người/năm; Tam Thôn Hiệp đạt 34,956 triệu đồng/người/năm). Thu nhập bình quân khu vực nông thôn Thành phố - theo tổng hợp kết quả điều tra thu nhập hộ gia đình tại 56 xã xây dựng nông thôn mới cuối năm 2014 (Cục Thống kê Thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 40,02 triệu đồng/người/năm (3,34 triệu đồng/người/tháng – khu vực thành thị: 4,12 triệu đồng/người/tháng). Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn ngày càng thu hẹp qua các năm: năm 2008 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) – Nghị quyết 26, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - thu nhập bình quân đầu người ở thành thị là 2,359 triệu đồng/người/tháng; cao gấp 1,8 lần so với nông thôn; đến năm 2010, cao gấp 1,5 lần và đến cuối năm 2014 chỉ còn cao gấp 1,2 lần. Dự kiến 04 xã còn lại đạt chuẩn tiêu chí Thu nhập trong năm 2015.
 
+ Tiêu chí 11 - Hộ nghèo: Hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Hộ nghèo. Thành phố đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm nghèo; đặc biệt ngày 14 tháng 01 năm 2014, Thành phố đã có Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 – 2015 và Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về Ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn 2014 – 2015.Tính đến cuối năm 2014, trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo (có thu nhập bình quân từ 16 triệu đồng/người/năm - chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2014 - 2015 của Thành phố) từ 15,21% (35.097 hộ) 
đầu năm giảm xuống còn 6,22% (12.810 hộ); giảm 8,99% và Thành phố không còn hộ nghèo trong chuẩn nghèo quốc gia. Đối với 6 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới, sau 4 năm thực hiện, đã có 5.047/5.816 hộ nghèo (86,7%) vượt nghèo. Tốc độ giảm nghèo bình quân từ 4-5%, đạt chỉ tiêu Thành phố đề ra. Đẩy mạnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại ngành sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp theo hướng phát huy các lợi thế so sánh của địa phương. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dần theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi; các hoạt động dịch vụ, ngành nghề nông thôn phát triển. Mở rộng diện tích sản xuất cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao, góp phần nâng giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác từ 158,5 triệu/ha/năm (năm 2010) lên 325 triệu đồng/ha/năm (năm 2014), gấp hơn 2 lần so với năm 2010. Từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung với các loại hình tổ chức sản xuất quy mô lớn, hiện đại (kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, làng nghề, doanh nghiệp...). Nâng cao hiệu quả công tác thú y, chủ động phòng, chống, đảm bảo an toàn, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn Thành phố thông qua việc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình về phòng chống dịch bệnh, như: Chương trình công tác thú y phục vụ phát triển bò sữa và kiểm soát dịch bệnh, Chương trình phòng chống dịch và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh...  góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố. Từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng xã nông thôn mới (năm 2010) đến ngày 27 tháng 4 năm 2015, đã có 35 công trình khoa học nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đưa vào sản xuất kinh doanh 37 giống mới theo yêu cầu thị trường, cải thiện năng suất, kháng sâu bệnh... Một trong các nguyên nhân chủ yếu góp phần phát triển sản xuất, gia tăng giá trị ngành nông nghiệp, huy động nguồn lực đầu tư trong nhân dân, là từ chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị của Thành phố. Từ năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, được thực hiện bởi Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 6 năm 2011 và đến nay là Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của UBND TP).  
+ Tiêu chí 12 - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Thành phố đã bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, bước đầu đạt được một số kết quả thiết thực. Đã thực hiện thí điểm thành công một số mô hình dạy nghề có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành nghề nông thôn làm cơ sở để 
triển khai nhân rộng; số lao động nông thôn được học nghề ngày càng tăng. Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đến năm 2015, định hướng 2020”, đến nay, Thành phố đã hỗ trợ dạy nghề cho 53.569 lượt lao động; trong đó, số lao động có việc làm mới và tiếp tục làm nghề cũ đạt trên 80%. Bên cạnh dạy nghề  cho lao động nông thôn cũng chú trọng đến công tác tập huấn, tuyên truyền trong nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới; phương pháp cải thiện điều kiện sống, quản lý kinh tế hộ; tuyên truyền chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố.
+ Tiêu chí 13 - Hình thức tổ chức sản xuất: hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất. Tính đến cuối tháng 4 năm 2015, tại 56 xã xây dựng nông thôn mới có 67 hợp tác xã (42 hợp tác xã nông nghiệp, 25 hợp tác xã phi nông nghiệp); 204 tổ hợp tác (160 tổ hợp tác nông nghiệp, 44 tổ hợp tác phi nông nghiệp). Đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, điều tra tình hình hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM.
- Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường (tiêu chí 14 -tiêu chí 17).
+ Tiêu chí 14 - Giáo dục: Hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí Giáo dục, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Giáo dục. Các huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh bỏ học các năm trước ra lớp nên đã duy trì khá tốt các chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học. Được sự quan tâm hỗ trợ của phụ huynh học sinh, đặc biệt là các ban, ngành, đoàn thể đã trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có điều kiện kinh tế khó khăn, nên các học sinh này có điều kiện học tập tốt hơn. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, cung cấp và sử dụng tốt trang thiết bị dạy học hiện đại tại các trường mới xây trên các xã xây dựng nông thôn mới đã giúp nâng cao chất lượng giáo dục.
+  Tiêu chí 15 - Y tế: Hiện có 56/56 xã đạt tiêu chí, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Y tế. Mạng lưới y tế đã phủ kín tất cả các xã trên địa bàn Thành phố và nhanh chóng mở rộng đến ấp. Đặc biệt, bệnh viện huyện Củ Chi ở cửa ngõ Tây Bắc của Thành phố đã được phát triển thành bệnh viện đa khoa khu vực, hiện nay không chỉ khám và chữa bệnh cho nhân dân địa phương mà còn phục vụ nhân dân các tỉnh lân cận. Trong 5 năm qua, đã củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Bằng biện pháp tuyên truyền vận động, kết hợp với mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo bằng nguồn ngân sách Thành phố. Bên cạnh đó, mỗi năm Thành phố dành khoảng 2 tỉ đồng cho các trạm y tế các xã xét nghiệm cơ bản miễn phí cho dân nghèo. Các huyện đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, công tác tăng dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh cho người dân. Số người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế tại các xã chiếm tỷ lệ hơn 70% dân số các xã, tăng 22% so với năm 2010.
+ Tiêu chí 16 - Văn hóa: Hiện có 56/56 xã cơ bản đạt tiêu chí; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Văn hóa. Mỗi năm có đến 95% hộ nông dân được công nhận gia đình nông dân văn hoá. Tiến hành xây dựng tổ nhân dân, tổ dân phố kiểu mẫu, xây dựng phòng, góc truyền thống. Công tác quản lý Nhà nước về Văn hóa thể dục thể thao tiếp tục được chú trọng; việc rà soát, thống kê các loại hình hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa luôn được quan tâm. Trong 5 năm, có 451 công trình cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng. Tại các xã cơ bản có Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã hoặc cụm xã đạt chuẩn; tại các ấp đều xây dựng Văn phòng ấp kết hợp với Tụ điểm Văn hóa – được xây dựng kết hợp với nguồn vốn cộng đồng đóng góp; 100% công trình Thể thao đạt chuẩn tại các ấp đều bằng nguồn vốn xã hội hóa. Hàng năm, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) đều đã vận động, trao tặng trang thiết bị thể thao văn hóa cho các xã.
+ Tiêu chí 17 - Môi trường: Hiện có 54/56 xã cơ bản đạt tiêu chí Môi trường; còn lại 02 xã (Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B - huyện Bình Chánh) chưa đạt. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các xã chưa đạt; vệ sinh đường phố, cảnh quan môi trường chưa đạt. Thực hiện các chương trình, dự án về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, vận động đăng ký thu gom rác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát về môi trường, thực hiện kiên quyết việc di dời và không bố trí các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất các ngành nghề gây ô nhiễm môi trường nằm xen cài trong khu dân cư. Dự kiến 02 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) đạt chuẩn tiêu chí Môi trường trong năm 2015.
- Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội (tiêu chí 18 – tiêu chí 19):
+ Tiêu chí 18 - Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh: hiện có 56/56 xã đạt chuẩn tiêu chí; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh. Sở Nội vụ Thành phố đã rà soát tình hình về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức các xã theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Hằng năm, Sở Nội vụ triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo cán bộ công chức theo quy định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định; đã kịp thời triển khai nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố, tập trung tổ chức nhiều đợt sinh hoạt sâu rộng trong toàn Đảng bộ; chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục được nâng cao, công tác phối hợp thực hiện tốt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với trọng tâm hướng về cơ sở; tạo điều kiện cho cán bộ công chức xã nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Các huyện thường xuyên xây dựng kế hoạch chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 09-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương, trong sinh hoạt định kỳ chi bộ có kiểm điểm đánh giá việc thực hiện kết quả đạt được và những mặt hạn chế trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Tiêu chí 19 - An ninh, trật tự xã hội: hiện có 56/56 xã cơ bản đạt chuẩn, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí An ninh, trật tự xã hội. Công an Thành phố đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an các huyện có trách nhiệm triển khai, tham mưu cho cấp ủy về chỉ đạo thực hiện “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn”. Đặc biệt, Công an Thành phố đã cụ thể tiêu chí 19 thành 3 chỉ tiêu cụ thể, để chỉ đạo triển khai và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện  Công an các huyện, các xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm như: tập trung thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kiểm tra hành chính các tuyến, các địa bàn phức tạp có nhiều nhà trọ, nhà cho thuê; phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên tình hình an ninh chính trị được giữ vững, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân phát hiện tố giác tội phạm và cùng tham gia tấn công tội phạm nhằm khống chế sự gia tăng của tội phạm, giáo dục ý thức cảnh giác cho cán bộ, nhân dân trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; đồng thời mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tuần tra khép kín trên địa bàn, phân công lực lượng bảo vệ các điểm vui chơi, giải trí vào các dịp lễ, tết.
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách:
2.1. Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố:
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 36/2011/QD-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND:
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 11/8/2015 đã có 447 quyết định phê duyệt phương án, 1.455 hộ với tổng số vốn đầu tư 863 tỷ đồng, tổng vốn vay 534 tỷ đồng.
+ Lũy tiến tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND): Từ  ngày 30/3/2013 đến ngày 11/8/2015 đã có 3.201 quyết định phê duyệt phương án, 8.435 hộ với tổng số vốn đầu tư  3.972 tỷ đồng, tổng vốn vay 2.438 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 11/8/2015: có 4.624 quyết định phê duyệt, 15.714 hộ vay, tổng vốn đầu tư 7.019,6 tỷ đồng, tổng vốn vay 4.174 tỷ đồng.
- Trong 8 tháng đã triển khai 52 lớp tập huấn các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố với tổng 3.120 lượt người tham dự.
- Tổng kinh phí phân khai hỗ trợ lãi vay 2011- đợt 1/2015 là 309,195 tỷ đồng, bao gồm:
+ Năm 2011: 31,868 tỷ đồng (trong đó: phân khai mới 2011 là: 28,948 tỷ đồng; năm 2010 chuyển sang là 2,92 tỷ đồng). 
+ Năm 2012: 27,216 tỷ đồng,
+ Năm 2013: 86,611 tỷ đồng, 
+ Năm 2014: 100 tỷ đồng, 
+ Đợt 1/2015: 63,5 tỷ đồng.
- Đã giải ngân đến 11/8/2015: 262,14 tỷ đồng, đạt 84,78% (Trong đó, hỗ trợ theo Quyết định số 13 và 36 là 212,54 tỷ đồng, hỗ trợ theo Quyết định số 105 là 49,6 tỷ đồng).
- Tham mưu xây dựng Hướng dẫn Liên sở thực hiện Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND (Đã được liên Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn số 666/HDLT/SNN- SKHĐT- STC -NHNN ngày 06 tháng 4 năm 2015)
- Tham mưu Công văn đề xuất thay đổi nhân sự Hội đồng thẩm định thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố. (Đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015)
- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án phát triển sản xuất hạt giống bắp lai F1 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam với tổng số vốn đầu tư là 36.605 triệu đồng, tổng số vốn vay 19.512 triệu đồng. (Đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015).
- Tham mưu Hội đồng thẩm định Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt dự án vay vốn có hỗ trợ lãi vay sản xuất hoa lan tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh của Bà Trịnh Thị Hồng Vân.
- Tham mưu Hội đồng thẩm định Thành phố khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện tại các quận, huyện và các dự án vay vốn cấp thành phố phê duyệt: Củ Chi, Quận 9, Gò Vấp, Trại heo Gia Phát, DNTN Kim Chi, Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam.
- Phối hợp cùng các Sở ngành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND) tại huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, quận Thủ Đức, quận 12, 9, Gò Vấp.
2.2. Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ):
- Đã tổ chức 30 lớp tập huấn về triển khai các cơ chế chính sách của Trung ương và thành phố về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông ngiệp và ngành nghề nông thôn (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố).
- Kết quả đào tạo nghề trong 8 tháng đầu năm 2015: Tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn là 629 lao động.
2.3. Về Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015). Hiện nay, tiếp tục tham mưu xây dựng hướng dẫn liên tịch về thực hiện Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho Bạc Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
2.4. Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn (Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ): Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố (Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2015).
2.5.  Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã nông nghiệp – dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2020: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã nông nghiệp – dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015).
- Tiếp tục theo dõi ý kiến góp ý của phòng Kiểm soát thủ tục hành chính/Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2018.
- Tham mưu, thực hiện theo văn bản góp ý của Sở Tư pháp về Quyết định ban hành quy định hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi (hầm biogas) tại khu vực ngoại thành Thành phố Hồ Chí Năm 2015: có văn bản gửi Sở Tư pháp (lần 2 – lấy ý kiến góp ý của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính).
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về công tác diêm nghiệp: 
- Trong 8 tháng đầu năm triển khai tập huấn:
+ 06 lớp về mô hình sản xuất muối trải bạt tại huyện Cần Giờ với tổng số 360 lượt người tham dự.
+ 10/10 lớp tập huấn chính sách tín dụng hỗ trợ cho các cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh muối trên địa bàn thành phố với tổng 600 lượt người tham dự.
- Xây dựng Dự án điều chỉnh quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính đến ngày 11/8/2015, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.674,5 ha, trong đó muối đất 610,7 ha, muối trải bạt 1.063,8 ha. 
Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 735 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 498 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.
Tổng sản lượng muối đạt 134.190 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 41.470 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 92.720 tấn. 
Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 63.550 tấn, trong đó: Muối đất : 22.350 tấn; Muối trải bạt: 41.200 tấn.
Sản lượng muối còn lại: 70.640 tấn, trong đó: Muối đất : 19.120 tấn; Muối trải bạt: 51.520 tấn.
Giá thu mua: Muối đất: 600 đồng/kg; Muối trải bạt: 650 đồng/kg.
Tổng thiệt hại do mưa trái mùa tính đến nay là 5.060 tấn.
3.2. Về ngành nghề nông thôn:
- Tiếp tục theo dõi tình hình phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố.
- Triển khai điều tra thống kê về ngành nghề nông thôn, làng nghề; tình hình triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề; điều tra, thống kê chất thải, đánh giá tình hình ô nhiễm tại các làng nghề nông thôn: 700 phiếu tại 7 xã.
- Tham mưu Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề.
- Tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình thực nghiệm (mô hình bao gói rau quả bằng màng co và bảo quản lạnh) thuộc Dự án nghiên cứu các sản phẩm chế biến từ rau quả phục vụ thị trường nội địa tại HTX Phú Lộc, HTX Nấm Việt, HTX Nhuận Đức, HTX Ngã Ba Giòng, Liên tổ Tân Trung. Nội dung hỗ trợ: 01 tủ mát, 01 kệ để rau quả, 02 máy bọc màng thực phẩm, 21 cuộn màng bọc thực phẩm. Tổng số mô hình triển khai thực hiện trong năm 2015: 10 mô hình.
- Triển khai hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn tại xã Trung Lập Hạ, Phước Hiệp huyện Củ Chi. Đến nay đã hỗ trợ được 100 hộ.
3.3. Công tác di dân:
- Triển khai điều tra phục vụ xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định dân cư, cải thiện nâng cao chất lượng, môi trường tái định cư cho các hộ di dời phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố. Số lượng phiếu điều tra: 400 phiếu, điều tra tại quận 2, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.
- Tham mưu văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua đối tượng di dời dân của dự án Di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tại tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.
- Tham mưu báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ thực hiện các dự án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15/02/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố.
- Nhập liệu, xử lý kết quả điều tra phục vụ xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định dân cư, cải thiện nâng cao chất lượng, môi trường tái định cư cho các hộ di dời phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố. Số lượng phiếu điều tra: 400 phiếu, điều tra tại quận 2, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.
4. Hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể:
- Triển khai tập huấn trong 8 tháng đầu năm về:
+ Tư vấn nâng cao năng lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn. Tính đến nay đã thực hiện được 33/56 lớp với tổng số 1.880 lượt người tham dự.
+ Luật Hợp tác xã 2012, đã thực hiện được 43/56 lớp với tổng số 2.580 lượt người tham dự.
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 12/6/2015). (Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015)
- Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 65 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 63 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.264,5 triệu đồng/hợp tác xã), 175 tổ hợp tác (bình quân 20 tổ viên/tổ hợp tác).
* Về hỗ trợ vốn, tín dụng cho HTX nông nghiệp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn HTX Thỏ Làng Ven, HTX Bình Chiểu, HTX Phú Hòa Đông, HTX Nhuận Đức, HTX An Hạ, HTX Xuân Lộc, HTX Hiệp Thành, HTX Phước Long, HTX Phú Sơn, HTX Thỏ Việt, HTX Tân Thông Hội, HTX Phước An, HTX Muối Tiến Thành, HTX Đại Lộc, HTX Phú Lộc, HTX Hưng Điền, HTX Phước Bình tiếp cận và được vay vốn từ Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã (Quỹ CCM), với tổng doanh số vay là 11.130.000.000 đồng.
5. Vệ sinh Môi trường nông thôn:
- Tham mưu và tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015 tại xã Tân Kiên huyện Bình Chánh ngày 09/5/2015 với khoảng 500 người tham dự.
- Triển khai mô hình ủ phân compost từ rác thải hữu cơ trong khu dân cư tại huyện Củ Chi (4 mô hình), Hóc Môn (2 mô hình), Bình Chánh (8 mô hình), Nhà Bè (01 mô hinh).
- Triển khai tập huấn về giữ gìn vệ sinh cá nhân và cộng đồng, quản lý rác thải; tập huấn vận hành và bảo dưỡng hầm biogas; tập huấn về kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ truyền thống và công nghệ khí sinh học; tập huấn về giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt và sản xuất.
6. Công tác thanh tra chuyên ngành:
Muối nhập khẩu: Tổng số lô hàng đã đăng ký kiểm tra (từ ngày 01/01 đến 11/8/2015): 120 lô, trong đó:
+ Số lô đã qua kiểm tra đạt yêu cầu nhập khẩu: 118 lô.
+ Số lô đã qua kiểm tra không đạt yêu cầu: không có.
+ Số lô vi phạm quy định trong quá trình kiểm tra: không có (có 03 lô do quá thời gian bổ sung hồ sơ đăng ký kiểm tra muối nhập khẩu nên đã bổ sung lại hồ sơ mới)
+ Số lô đã đăng ký đang bổ sung hồ sơ: 02 lô.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO