NÔNG THÔN MỚI BẢN TIN

Thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3559/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố). 

 
    Chức năng: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố và giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên địa bàn Thành phố. 
    Nhiệm vụ, quyền hạn: 
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố;
- Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố;
- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn Thành phố;
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả, tình hình thực hiện Chương trình và kiến nghị, đề xuất những vấn đề mới phát sinh;
- Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo nông thôn mới Thành phố và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố;
- Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình;
- Lập kế hoạch kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối nông thôn mới Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và thực hiện;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quy định.
    Tổ Chức nhân sự:
-Chánh Văn phòng do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; một Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm và Phó Chánh Văn phòng chuyên trách. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
-Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố chỉ đạo, điều hành và phân công nhiệm vụ các thành viên kiêm nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ cho các thành viên chuyên trách của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành.
-Bộ máy tổ chức của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố gồm: Lãnh đạo Văn phòng và các phòng: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 
(bao gồm cả bộ phận hành chính và kế toán), Phòng Nghiệp vụ và Phòng Truyền thông.
Kế toán, thủ quỹ, văn thư và lái xe: sử dụng chung biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố.
 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Pháp luật. Trụ sở làm việc của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố đặt tại trụ sở Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh 
(số 182 Nguyễn Duy Dương, phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO