NÔNG THÔN MỚI Hoạt Động-Tổng Kết Hoạt Động

Tình hình thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị đến 12/6/2015

Tình hình thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị  (đến ngày 12 tháng 6 năm 2015)

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TẬP HUẤN:
- Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 12/6/2015, Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định thành phố/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với các quận - huyện tổ chức 52 lớp tập huấn về giới thiệu các cơ chế chính sách, với 3.120 lượt người tham dự.
- Lũy tiến từ đầu Chương trình (tháng 6/2011) đến nay đã tập huấn được 356 lớp, với tổng 27.660 lượt người tham dự.
II. TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT CÁC PHƯƠNG ÁN:
1. Tình hình phê duyệt các phương án:
a) Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 12/6/2015:
Thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, từ ngày 01/01/2015 đến 12/6/2015, các quận huyện đã phê duyệt 321 quyết định, với:
- Tổng số lượt vay:          980 lượt vay.
- Tổng vốn đầu tư: 530.438 triệu đồng.
+ Đầu tư vốn cố định: 147.548 triệu đồng (chiếm 27,82%).
+ Đầu tư vốn lưu động: 381.890 triệu đồng (chiếm 72,18%).
- Tổng vốn vay: 335.069 triệu đồng.
+ Vay đầu tư cố định: 19.695 triệu đồng (chiếm 5,88%).
+ Vay đầu tư lưu động: 315.374 triệu đồng (chiếm 94,13%).
Bảng 1: Số liệu thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo quận huyện (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 12/6/2015)
ĐVT: Triệu đồng
 
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận -  huyện)
b) Tổng hợp Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 30/3/2013 đến ngày 12/6/2015:
Bảng 2: Số liệu thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo quận huyện (từ ngày 30/3/2013 đến ngày 12/6/2015)
ĐVT: Triệu đồng
 
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận -  huyện)
c) Tổng hợp thực hiện chính sách từ năm 2011 đến nay:
(gồm Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND)
Bảng 3: Số liệu thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND  và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo quận huyện (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 12/6/2015)
Đvt: triệu đồng
 
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
 
d) Tổng hợp các dự án vay vốn có hỗ trợ lãi vay do Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
Bảng 4: Tổng hợp các dự án vay vốn có hỗ trợ lãi vay do Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 12/6/2015)
   
2.Tình hình phê duyệt các phương án phân theo ngành nghề:
a)Thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ 01/01/2015 đến ngày 12/6/2015:
Bảng 5: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phân theo ngành nghề từ ngày 01/01/2015 đến ngày 12/6/2015
ĐVT: Triệu đồng
 
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
 
b)Thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND (Từ ngày 30/3/2013 đến ngày 12/6/2015):
Bảng 6: Số liệu thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phân theo ngành nghề từ ngày 30/3/2013 đến ngày 12/6/2015.
ĐVT: Triệu đồng
 
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
c)Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo ngành nghề (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 12/6/2015):
Bảng 7: Số liệu thực hiện Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 12/6/2015) - chia theo ngành nghề
ĐVT: Triệu đồng
 
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
d)Các đối tượng cây - con chủ yếu có phương án được phê duyệt hỗ trợ lãi vay tại các quận – huyện:
Bảng 8: Các đối tượng cây - con chủ yếu có phương án được phê duyệt hỗ trợ lãi vay tại các quận – huyện
 
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
3. Tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ lãi vay đối với các phương án được duyệt:
- Tổng kinh phí phân khai hỗ trợ lãi vay 2011- đợt 1 năm 2015 là 309,195 tỷ đồng, bao gồm:
+ Năm 2011: 31,868 tỷ đồng (trong đó: phân khai mới 2011 là: 28,948 tỷ đồng; năm 2010 chuyển sang là 2,92 tỷ đồng). 
+ Năm 2012: 27,216 tỷ đồng,
+ Năm 2013: 86,611 tỷ đồng, 
+ Năm 2014: 100 tỷ đồng, 
+ Đợt 1/2015: 63,5 tỷ đồng.
- Đã giải ngân đến 12/6/2015: 246,005 tỷ đồng, đạt 79,56% (Trong đó, hỗ trợ theo Quyết định số 13 và 36 là 197,405 tỷ đồng, hỗ trợ theo Quyết định số 105 là 48,6 tỷ đồng).
Từ số liệu tổng vốn đầu tư, vốn vay và kinh phí hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, cho thấy với 1 đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay (197,405 tỷ đồng), sẽ huy động được 33,8 đồng vốn xã hội (6.686 tỷ đồng), trong đó huy đồng từ ngân hàng là 20,1 đồng (3.975 tỷ đồng), huy động trong dân là 13,7 đồng (2.711 tỷ đồng).
III. ƯỚC TÍNH HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ XÃ HỘI
Bảng 9: Số liệu giá trị sản xuất và việc làm tạo ra thông qua các phương án vay vốn từ ngày 10/6/2011 đến ngày 12/6/2015
 
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận -  huyện)
Lũy tiến từ ngày 10/6/2011 đến nay, tổng số lao động (việc làm) tạo ra thông qua các phương án sản xuất được hỗ trợ lãi vay khoảng 40.165 lao động, trong đó có 5.195 lao động là đối tượng hộ nghèo. Tỷ suất tổng giá trị sản xuất trên tổng vốn đầu tư đạt 151,32%.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO