NÔNG THÔN MỚI Hoạt Động-Tổng Kết Hoạt Động

Kết quả thực hiện công tác phát triển nông thôn tháng 5/2015

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:
- Đến nay, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh là 19 tiêu chí. Cụ thể:
+ Có 50/56 xã đã đạt 19/19 tiêu chí.
+ Có 06/56 xã đạt 18/19 tiêu chí, gồm: xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh – chưa đạt tiêu chí môi trường), Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An, An Thới Đông (huyện Cần Giờ - chưa đạt tiêu chí thu nhập).
- Ủy ban nhân dân thành phố đã công nhận 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Gồm: Huyện Củ Chi: 20/20 xã, huyện Hóc Môn: 10/10 xã, huyện Nhà Bè: 6/6 xã, huyện Bình Chánh: 12/14 xã, huyện Cần Giờ: 2/6 xã.
- Hồ sơ công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới: hoàn chỉnh hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới đối với huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè; đồng thời đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh; đã tổ chức Đoàn khảo sát tiêu chí môi trường tại huyện Bình Chánh.
- Phối hợp cùng Văn phòng Điều phối Trung ương khảo sát, làm việc với huyện Hóc Môn, Bình Chánh, huyện Cần Giờ về xét huyện đạt chuẩn nông thôn mới (khảo sát lần 2 với huyện Nhà Bè thực hiện các giải pháp khắc phục các mặt hạn chế  trong đợt khảo sát lần 1).
- Tham mưu, rà soát lại và giải quyết nội dung kiến nghị của các huyện về điều chỉnh các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời cũng đã tổ chức tham mưu Đoàn khảo sát các công trình giao thông xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, giải quyết đơn kiến nghị của ông Phan Văn Bền, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đã cập nhập danh sách các thành viên thuộc Ban Chỉ đạo; tham mưu cho Ban Giám đốc Sở về tờ trình gửi Thường trực Thành ủy xem xét, phê duyệt (Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định số 3943-QD/TU ngày 29/5/2015 về Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới)
- Hồ sơ thành lập Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố: đã hoàn thành hồ sơ gửi Sở Nội vụ và trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.
- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo “Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020”, phục vụ văn kiện Đại hội X Đảng bộ thành phố; tiếp tục cập nhật số liệu trong báo cáo đến thời điểm hiện tại; Ủy ban nhân dân thành phố đã ký duyệt và đang trình Thường trực Thành ủy xem xét, chấp thuận.
- Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết nông thôn mới giai đoạn 1 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện kế hoạch; Ban Giám đốc Sở đã ký và đang trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.
- Tập huấn 12 lớp về các chính sách xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn trình tự hồ sơ xét công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã với tổng số 720 lượt người tham dự. Đến nay đã triển khai 35 lớp với tổng 2.100 lượt người tham dự.
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách:
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 36/2011/QD-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND:
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 10/6/2015 đã có 283 quyết định phê duyệt phương án, 942 hộ với tổng số vốn đầu tư 507,4 tỷ đồng, tổng vốn vay 317 tỷ đồng.
+ Lũy tiến tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND): Từ  ngày 30/3/2013 đến ngày 10/6/2015 đã có 3.037 quyết định phê duyệt phương án, 7.922 hộ với tổng số vốn đầu tư  3.617 tỷ đồng, tổng vốn vay 2.221,7 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 10/6/2015: có 4.460 quyết định phê duyệt, 15.201 hộ vay, tổng vốn đầu tư 6.663,3 tỷ đồng, tổng vốn vay 3.957,3 tỷ đồng.
- Theo dõi tình hình phê duyệt Dự án phát triển hạt giống bắp lai  F1 trên địa bàn thành phố của Công ty Cổ phần giống cây trồng Miền Nam: Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt tại quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 với tổng vốn đầu tư 36.605 triệu đồng, tổng vốn vay 19.512 triệu đồng.
- Tham mưu  Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015).
- Xây dựng Kế hoạch và tham mưu chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn thành phố: tham mưu tổ chức họp góp ý xây dựng chính sách.
- Tham mưu Hội đồng thẩm định thành phố tổ chức thẩm định dự án vay vốn có hỗ trợ lãi vay sản xuất hoa lan tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh của Bà Trịnh Thị Hồng Vân. Kết quả, Hội đồng thẩm định thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hỗ trợ.
- Tham mưu báo cáo, tổng hợp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2009-2013 theo yêu cầu của WTO.
- Trong tháng, triển khai tập huấn các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2015 cho 11 lớp với tổng 660 lượt người tham dự. Đến nay đã tập huấn 52 lớp với tổng số 3.120 lượt người tham dự.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về công tác diêm nghiệp: 
- Xây dựng Dự án điều chỉnh quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính đến ngày 10/6/2015, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.674,5 ha, trong đó muối đất 610,7 ha, muối trải bạt 1.063,8 ha. 
Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 735 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 498 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.
Tổng sản lượng muối đạt 133.320 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 41.630 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 91.690 tấn. 
Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 54.800 tấn, trong đó: Muối đất : 18.400 tấn; Muối trải bạt: 37.400 tấn.
Sản lượng muối còn lại: 77.520 tấn, trong đó: Muối đất : 23.230 tấn; Muối trải bạt: 54.290 tấn.
Giá thu mua: Muối đất: 600 đồng/kg; Muối trải bạt: 650 đồng/kg.
Tổng thiệt hại do mưa trái mùa tính đến nay là 5.060 tấn.
3.2. Về ngành nghề nông thôn:
- Tiếp tục theo dõi tình hình phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố.
- Triển khai điều tra thống kê về ngành nghề nông thôn, làng nghề; tình hình triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề; điều tra, thống kê chất thải, đánh giá tình hình ô nhiễm tại các làng nghề nông thôn: 700 phiếu tại 7 xã.
4. Hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể:
- Trong tháng, triển khai tập huấn:
+ Tư vấn nâng cao năng lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn với 5 lớp cho 300 lượt người tham dự. Tính đến nay đã thực hiện được 21/56 lớp, với tổng số 1.260 lượt người tham dự.
+ Luật Hợp tác xã 2012 tại 01 lớp với tổng số 60 lượt người tham dự. Tính đến nay đã thực hiện được 29/56 lớp với tổng 1.740 lượt người tham dự.
- Đã tham mưu dự thảo Quyết định ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2018, kèm theo Bảng đánh giá tác động thủ tục hành chính gửi phòng Kiểm soát thủ tục hành chính/Sở Tư pháp góp ý.
- Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 64 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 63 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.264,5 triệu đồng/hợp tác xã), 175 tổ hợp tác (bình quân 20 tổ viên/tổ hợp tác).
5. Vệ sinh Môi trường nông thôn:
- Tham mưu thực hiện theo văn bản góp ý của Sở Tư pháp về chính sách quy định hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi: đang trình lãnh đạo Sở xem xét.
- Triển khai mô hình ủ phân compost từ rác thải hữu cơ trong khu dân cư tại huyện Củ Chi (4 mô hình), Hóc Môn (2 mô hình), Bình Chánh (8 mô hình), Nhà Bè (01 mô hinh).
6. Công tác thanh tra chuyên ngành:
Muối nhập khẩu: Tổng số lô hàng đã đăng ký kiểm tra (từ ngày 01/01 đến 10/6/2015): 80 lô, trong đó:
+ Số lô đã qua kiểm tra đạt yêu cầu nhập khẩu: 80 lô.
+ Số lô đã qua kiểm tra không đạt yêu cầu: không có.
+ Số lô vi phạm quy định trong quá trình kiểm tra: không có (có 03 lô do quá thời gian bổ sung hồ sơ đăng ký kiểm tra muối nhập khẩu nên đã bổ sung lại hồ sơ mới)
+ Số lô đã đăng ký đang bổ sung hồ sơ: 0 lô.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO