TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Bản tin về tiêu chí “Cánh đồng lớn” trên địa bàn Tp.HCM

Ngày 27 tháng 2 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành   Quyết định số12/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung của Tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm:Tiêu chí bắt buộc và Tiêu chí khuyến khích

1. Tiêu chí bắt buộc:
a) Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; Quy hoạch nông thôn mới và các quy hoạch khác đã được phê duyệt.
b) Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với loại cây trồng và đảm bảo phát triển bền vững.
c) Có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng sau đây:
- Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân.
- Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân.
- Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân.
- Liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân”.
d) Diện tích cây trồng sản xuất theo cánh đồng lớn phải là vùng sản xuất tập trung, có quy mô diện tích như sau:
- Đối với cây rau: từ 5 ha trở lên.
- Đối với cây hoa kiểng: từ 5 ha trở lên.
- Đối với cây ăn trái: từ 10 ha trở lên.
Vùng sản xuất tập trung đối với cây rau được phân bố gần kề trên cùng một khu vực canh tác; đối với cây ăn trái, cây trồng khác là các vườn cây liên tục nằm ngoài khu vực vườn nhà”
2. Tiêu chí khuyến khích:
a) Cánh đồng lớn có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung”.
b) Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; công nghệ tiên tiến (sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP…) và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất”.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO