TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Kết quả thực hiện công tác phát triển nông thôn 10 tháng đầu năm 2015

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:
* Đã hoàn thành các nhiệm vụ do Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo; đạt kế hoạch các mục tiêu đề ra, cụ thể:
1.1. Kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới:
a) Về thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới:
- Huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè và huyện Hóc Môn: đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện nông thôn mới. 
 - Đối với huyện Bình Chánh: 
+ Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Tờ trình số 4003/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2015 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định, đề nghị xét công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Ngày 17, 18 tháng 7 năm 2015, Tổ Công tác gồm các Bộ, ngành Trung ương tiến hành thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế tại địa bàn huyện Bình Chánh và làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ Tiếp thu ý kiến của Tổ Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương, ngày 28 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có báo cáo số 4362/UBND-CNN về thực hiện các nội dung góp ý của Tổ Công tác gửi Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, tổ chức thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; ngày 07 tháng 9 năm 2015, Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới có công văn số 5317/CV-BCĐTUCTXDNTM về việc thẩm định huyện Bình Chánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới trên địa bàn Thành phố gửi Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề nghị tổ chức đoàn Tổ công tác các Bộ ngành Trung ương vào huyện Bình Chánh để xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
- Đối với huyện Cần Giờ: 
+ Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ), đến nay có 06/06 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí.  
+ Theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 27/5/2014, Quyết định 2927/QĐ-UBND ngày 14/6/2014, Quyết định số số 237/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố), đến nay có 02/06 xã (Lý Nhơn và Long Hòa) được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, còn lại 03/06 xã (Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Thạnh An) đạt 18/19 tiêu chí, còn Tiêu chí 10 - Thu nhập (>37 triệu đồng/người/năm) chưa đạt. Hiện huyện đã tiến hành điều tra về thu nhập, xã Bình Khánh đã hoàn thành tiêu chí thu nhập, đang thực hiện các thủ tục trình Ủy ban nhân Thành phố xem xét, phê duyệt. 
b) Về thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới:
- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đến nay thành phố có 54/56 xã đạt chuẩn. Theo Bộ tiêu chí nông thôn mới đặc thù vùng nông thôn thành phố có 50/56 xã đạt chuẩn, gồm: huyện Củ Chi 20/20 xã, huyện Hóc Môn 10/10 xã, huyện Bình Chánh 12/14 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã và huyện Cần Giờ 02/06 xã (05 xã đã được công nhận trong năm 2014 và 45 xã công nhận trong 8 tháng đầu năm 2015).
- Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã đến tháng 9 năm 2015 là: 18,9/19 tiêu chí, tăng 12 tiêu chí so với khi triển khai xây dựng đề án nông thôn mới tại các xã (bình quân 6,9 tiêu chí).
c) Kết quả đạt chuẩn theo nhóm tiêu chí
- Nhóm 1 (đạt 19 tiêu chí) : số xã đạt 51 (tỷ lệ 91,07%) 
- Nhóm 2 (đạt 17 đến 18 tiêu chí) : số xã đạt 05 (gồm: 03 xã Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ đạt 18/19 tiêu chí; 02 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B thuộc huyện Bình Chánh đạt 17/19 tiêu chí theo báo cáo số 339/BC-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 và báo cáo số 343/BC-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh).
1.2. Kết quả huy động, sử dụng nguồn lực:
a) Kết quả huy động các nguồn lực thực hiện chương trình
Tổng kinh phí thực hiện đến tháng 9 năm 2015: 41.871 tỷ 544 triệu đồng. Trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 20 tỷ 230 triệu đồng (chiếm 0,05%)
- Ngân sách thành phố: 9.485 tỷ 246 triệu đồng (chiếm 22,65%), chia ra:
+ Vốn nông thôn mới: 5.133 tỷ 201 triệu đồng
+ Vốn lồng ghép: 4.352 tỷ 045 triệu đồng
- Vốn huy động từ cộng đồng: 32.366 tỷ 068 triệu đồng (chiếm 77,30%), chia ra:
+ Vốn dân: 7.056 tỷ 807 triệu đồng
+ Vốn tín dụng: 24.162 tỷ 603 triệu đồng 
+ Vốn doanh nghiệp: 1.146 tỷ 658 triệu đồng
Ước tổng kinh phí thực hiện đến cuối năm 2015: 44.511 tỷ 893 triệu đồng. Trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 20 tỷ 230 triệu (chiếm 0,05%)
- Ngân sách Thành phố: 10.670  tỷ 452 triệu đồng (chiếm 23,97%), chia ra:
+ Vốn nông thôn mới: 5.883 tỷ 202 triệu đồng
+ Vốn lồng ghép: 4.787 tỷ 250 triệu đồng
- Vốn huy động từ cộng đồng: 33.821 tỷ 211 triệu đồng (chiếm 75,98%)
+ Vốn dân: 7.762 tỷ 488 triệu đồng
+ Vốn tín dụng: 24.854 tỷ 732 triệu đồng
+ Vốn doanh nghiệp: 1.203 tỷ 991 triệu đồng.
- Tham mưu Tờ trình xét công nhận 10 xã cho huyện Bình Chánh gửi Thường trực UBND TP, bổ sung thêm thành phần khen thưởng cấp nhà nước cho 02 tập thể (Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) và 02 cá nhân (Ông Phạm Văn Diên – xã Hiệp Phước và Bà Lê Thị Thanh Huyền – xã An Nhơn Tây) tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố.
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố ký phê duyệt các báo cáo thực hiện các nội dung góp ý của Tổ Công tác khảo sát, đánh giá, xét công nhận huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới theo khuyến cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại Báo cáo số 182a/BC-VPĐP-TTHTQT ngày 25/5/2015 (Báo cáo 4360/BC-UBND ngày 28/7/2015, Báo cáo 4361/BC-UBND ngày 28/7/2015, Báo cáo 4362/BC-UBND ngày 28/7/2015).
- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện đề án Thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Ủy ban nhân dân thành phố đã ký quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 về thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố, hiện đang tiếp tục hướng dẫn các huyện thành lập Văn phòng điều phối cấp huyện.
- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định điều chỉnh và đổi tên tuyến đường các dự án thuộc đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Khánh, xã Hiệp Phước, xã An Phú Tây, xã Trung Lập Thượng; các Thông báo cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì về tiến độ Hội nghị tổng kết 5 năm; tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ; về thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế, đánh giá, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới với Đoàn Tổ Công tác Trung ương; 
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở ký phê duyệt nội dung về việc đăng ký xây dựng mô hình xử lý rác thải, chất thải rắn các vùng điển hình phục vụ xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại Công văn số 157/VPĐP-TTHTQT ngày 23/6/2015 (Công văn số 1560/CQTT-SNN ngày 03/7/2015).
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố về việc dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại Công văn số 11/BCĐTW-VPĐP ngày 24/6/2015 (Công văn số 1707/SNN-PTNT ngày 20/7/2015).
- Tham mưu, tổng hợp ý kiến góp ý báo cáo Thành ủy tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 (phục vụ văn kiện Đại hội X Đảng bộ Thành phố).
- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố danh sách đề nghị khen thưởng của các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015.
- Tham mưu văn bản gửi Thành viên Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo và văn bản gửi Tổ Công tác giúp việc cử nhân sự tham gia văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố. 
- Tham mưu xây dựng báo cáo số liệu công tác tổ chức Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương.
- Tham mưu xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố năm 2014 và lũy tiến thực hiện gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương.
- Tham mưu, tổ chức khảo sát công trình sử dụng vốn khen thưởng 1 tỷ trên địa bàn huyện Củ Chi.
- Tham mưu xây dựng Công văn Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo: đề nghị Ban Chỉ đạo CTXDNTM 04 huyện (Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung theo yêu cầu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại Báo cáo số 128a/BC-VPĐP-TTHTQT ngày 25/5/2015 về kết quả khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại 04 huyện, trước ngày 30 tháng 6 năm 2015, đến nay Cơ quan Thường trực chưa nhận được báo cáo của 4 huyện gửi về, đã dự thảo văn bản nhắc (lần 2); Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về kế hoạch hội nghị Tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi, giai đoạn 2010 – 2015; văn bản gửi Ủy ban nhân dân 03 huyện (Hóc Môn, Bình Chánh và Cần Giờ) về đề xuất danh mục công trình sử dụng nguồn vốn then thưởng đối với UBND các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn các huyện.
- Tập huấn 46 lớp với tổng 2.760 lượt người tham dự về các chính sách xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn trình tự hồ sơ xét công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã.
- Hoàn thành tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình xây dựng  nông thôn mới Thành phố vào ngày 02/10/2015 với tổng số khoảng 600 khách mời tham dự, cụ thể với các nội dung:
+ Cập nhật tiến độ phê duyệt huyện, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
+ Tổng hợp, thực hiện báo cáo chuyên đề, báo cáo tham luận của các Sở, ngành, Ban Chỉ đạo của 5 huyện và hộ dân trên địa bàn huyện theo kế hoạch phân công tại Hội nghị; đến nay đã có 14/14 đơn vị gửi báo cáo tham luận              (05 tham luận của BCĐ XDNTM 05 huyện, 09 tham luận của người dân), 13/14 đơn vị gửi báo cáo chuyên đề (thiếu Sở Xây dựng);
+ Công tác tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 5 huyện: Ủy ban nhân dân các huyện đã có kế hoạch tổ chức tổng kết trình Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, chỉ đạo cụ thể về thời gian tổ chức tổng kết trên địa bàn các huyện;
+ Xây dựng phóng sự trình chiếu tại Hội nghị: phối hợp cùng hãng phim Nguyễn Đình Chiểu xây dựng phóng sự tổng thể tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2010 - 2015. Dự kiến hoàn thành trước 04 tháng 9 năm 2015;
+ Báo cáo tổng kết phục vụ Hội nghị: xây dựng dự thảo báo cáo theo đề cương hướng dẫn của Trung ương tại công văn số 12/BCĐTW-VPĐP ngày 11/8/2015 (dựa trên nội dung của Báo cáo nông thôn mới phục vụ Văn kiện Đại hội Đảng thành phố);
+ Thực hiện các thủ tục đề nghị khen thưởng: 
. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Thi đua khen thưởng Thanh phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới  (cấp nhà nước: 15 tập thể, 08 cá nhân; cấp thành phố: 01 tập thể, 11 cá nhân); 10 xã huyện Bình Chánh nhận bằng khen thưởng của UBND TP. 
. Thực hiện nội dung kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm tại buổi làm việc ngày 24 tháng 8 năm 2015;                Trong đó, “Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố phối hợp với các huyện đề cử bổ sung thêm danh sách cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, chuẩn bị nội dung, nhân vật tham gia giao lưu...”. Phòng đã ban hành văn bản số 2087/CQTT – SNN ngày 27/8/2015             gửi BCĐ huyện bổ sung khen thưởng; đến nay các huyện chưa gửi đề xuất khen thưởng.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ; kiến nghị đầu tư xây dựng công trình cấp bách trụ sở Văn phòng Ban nhân dân ấp 4 kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa xã Đa Phước, huyện Bình Chánh; cho phép tổ chức đấu chọn thầu, khởi công công trình Kè bảo vệ khu dân cư tổ 40, ấp Trần Hưng Đạo, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ; quyết định điều chỉnh quy mô đầu tư công trình đường ra bến đò Doi  Lầu thuộc đề án xây dựng nông thôn mới xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, giai đoạn 2013 – 2015.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố ký phê duyệt về tập trung chỉ đạo thực hiện nâng chất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hóc Môn; các Thông báo cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì về tiên độ Hội nghị tổng kết, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn Thành phố, tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ, Kết luận của Hội đồng thẩm định Trung ương về công nhận huyện Hóc Môn đạt chuẩn nông thôn mới;
- Xây dựng Công văn Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo: gửi Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Củ Chi: về thống nhất điều chỉnh quy mô, kết cấu dự án xây dựng cầu Củ thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới xã Bình Mỹ, điều chỉnh danh mục chi tiết các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc đề án xây dựng nông thôn mới xã Trung Lập Hạ, điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư đối với các công trình vượt vốn trên 15% thuộc đề án xây dựng NTM tại các xã nhân rông trên địa bàn huyện Củ Chi; gửi Sở Tài Chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư: ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình Liên Sở phê duyệt danh mục các công trình giao thông sử dụng nguồn vốn khen thưởng (công trình phúc lợi tại các xã XDNTM trên địa bàn huyện Củ Chi, vốn kế hoạch đợt 2 năm 2015 của các công trình trong đề án nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Bình Chánh, ghi vốn để hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa của các xã thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Nhà Bè; gửi Sở Quy hoạch và Kiến trúc về chủ trương thực hiện quy hoạch xây dựng 18 điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Hóc Môn....
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách:
2.1. Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố:
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 36/2011/QD-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND:
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 13/10/2015 đã có 815 quyết định phê duyệt phương án, 2.026 hộ với tổng số vốn đầu tư 1.186 tỷ đồng, tổng vốn vay 725 tỷ đồng.
+ Lũy tiến tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND): Từ  ngày 30/3/2013 đến ngày 13/10/2015 đã có 3.569 quyết định phê duyệt phương án, 9.006 hộ với tổng số vốn đầu tư  4.296 tỷ đồng, tổng vốn vay 2.630 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 13/10/2015: có 4.992 quyết định phê duyệt, 16.285 hộ vay, tổng vốn đầu tư 7.342 tỷ đồng, tổng vốn vay 4.366 tỷ đồng.
- Trong 10 tháng đã triển khai 52 lớp tập huấn các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố với tổng 3.120 lượt người tham dự.
- Triển khai tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn 2015: Đến nay đã triển khai được 35 lớp với tổng số 2.100 lượt người tham dự.
- Tổng kinh phí phân khai hỗ trợ lãi vay 2011- đợt 1/2015 là 309,195 tỷ đồng, bao gồm:
+ Năm 2011: 31,868 tỷ đồng (trong đó: phân khai mới 2011 là: 28,948 tỷ đồng; năm 2010 chuyển sang là 2,92 tỷ đồng). 
+ Năm 2012: 27,216 tỷ đồng,
+ Năm 2013: 86,611 tỷ đồng, 
+ Năm 2014: 100 tỷ đồng, 
+ Đợt 1/2015: 63,5 tỷ đồng.
- Đã giải ngân đến 13/10/2015: 292,323 tỷ đồng, đạt 94,54% (Trong đó, hỗ trợ theo Quyết định số 13 và 36 là 242,723 tỷ đồng, hỗ trợ theo Quyết định số 105 là 49,6 tỷ đồng).
- Tham mưu xây dựng Hướng dẫn Liên sở thực hiện Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND (Đã được liên Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn số 666/HDLT/SNN- SKHĐT- STC -NHNN ngày 06 tháng 4 năm 2015)
- Tham mưu Công văn đề xuất thay đổi nhân sự Hội đồng thẩm định thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố. (Đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015)
- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án phát triển sản xuất hạt giống bắp lai F1 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam với tổng số vốn đầu tư là 36.605 triệu đồng, tổng số vốn vay 19.512 triệu đồng. (Đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015).
- Tham mưu Hội đồng thẩm định Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt dự án vay vốn có hỗ trợ lãi vay sản xuất hoa lan tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh của Bà Trịnh Thị Hồng Vân.
- Tham mưu Hội đồng thẩm định Thành phố khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện tại các quận, huyện và các dự án vay vốn cấp thành phố phê duyệt: Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ, Quận 9, 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Trại heo Gia Phát, DNTN Kim Chi, Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam, DNTN Hoàng Ngọc Long, Hộ Bà Võ Thị Vân.
2.2. Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ):
- Đã tổ chức 30 lớp tập huấn về triển khai các cơ chế chính sách của Trung ương và thành phố về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông ngiệp và ngành nghề nông thôn (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố).
- Kết quả đào tạo nghề trong 8 tháng đầu năm 2015: Tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn là 629 lao động.
2.3. Về Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản:
      Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015). Hiện nay, tiếp tục tham mưu xây dựng hướng dẫn liên tịch về thực hiện Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho Bạc Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
2.4. Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn (Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ):                Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố (Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2015).
2.5.  Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã nông nghiệp – dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2020:
       Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã nông nghiệp – dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015).
- Tham mưu tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở ngành, trình Ban Giám đốc Sở ký Công văn gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.
- Tham mưu Quyết định ban hành quy định hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi (hầm biogas) tại khu vực ngoại thành Thành phố Hồ Chí năm 2015: Theo dõi ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về công tác diêm nghiệp: 
- Trong 10 tháng đầu năm triển khai tập huấn:
+ 06 lớp về mô hình sản xuất muối trải bạt tại huyện Cần Giờ với tổng số 360 lượt người tham dự.
+ 10/10 lớp tập huấn chính sách tín dụng hỗ trợ cho các cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh muối trên địa bàn thành phố với tổng 600 lượt người tham dự.
- Xây dựng Dự án điều chỉnh quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính đến ngày 13/10/2015, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.674,5 ha, trong đó muối đất 609,7 ha, muối trải bạt 1.064,8 ha. 
Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 735 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 498 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.
Tổng sản lượng muối đạt 134.190 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 41.470 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 92.720 tấn. 
Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 72.500 tấn, trong đó: Muối đất : 26.850 tấn; Muối trải bạt: 45.650 tấn.
Sản lượng muối còn lại: 61.690 tấn, trong đó: Muối đất : 14.620 tấn; Muối trải bạt: 47.070 tấn.
Giá thu mua: Muối đất: 600 đồng/kg; Muối trải bạt: 650 đồng/kg.
Tổng thiệt hại do mưa trái mùa tính đến nay là 5.060 tấn.
3.2. Về ngành nghề nông thôn:
- Tiếp tục theo dõi tình hình phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố.
- Triển khai điều tra thống kê về ngành nghề nông thôn, làng nghề; tình hình triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề; điều tra, thống kê chất thải, đánh giá tình hình ô nhiễm tại các làng nghề nông thôn: 700 phiếu tại 7 xã.
- Tham mưu Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề.
- Tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình thực nghiệm (mô hình bao gói rau quả bằng màng co và bảo quản lạnh) thuộc Dự án nghiên cứu các sản phẩm chế biến từ rau quả phục vụ thị trường nội địa tại HTX Phú Lộc, HTX Nấm Việt, HTX Nhuận Đức, HTX Ngã Ba Giòng, Liên tổ Tân Trung. Nội dung hỗ trợ: 01 tủ mát, 01 kệ để rau quả, 02 máy bọc màng thực phẩm, 21 cuộn màng bọc thực phẩm. Tổng số mô hình triển khai thực hiện trong năm 2015: 10 mô hình.
- Triển khai hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn tại xã Trung Lập Hạ, Phước Hiệp huyện Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn về đan giỏ trạc. Số lượng hộ nhận hỗ trợ: 60 hộ. Đến nay đã hỗ trợ được 160 hộ.
3.3. Công tác di dân:
- Triển khai điều tra phục vụ xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định dân cư, cải thiện nâng cao chất lượng, môi trường tái định cư cho các hộ di dời phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố. Số lượng phiếu điều tra: 400 phiếu, điều tra tại quận 2, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.
- Tham mưu văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua đối tượng di dời dân của dự án Di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tại tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.
- Tham mưu báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ thực hiện các dự án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15/02/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố.
- Nhập liệu, xử lý kết quả điều tra phục vụ xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định dân cư, cải thiện nâng cao chất lượng, môi trường tái định cư cho các hộ di dời phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố. Số lượng phiếu điều tra: 400 phiếu, điều tra tại quận 2, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.
4. Hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể:
- Triển khai tập huấn trong 10 tháng đầu năm về:
+ Luật Hợp tác xã 2012: Đến nay đã thực hiện được 55/56 lớp với tổng số 3.300 lượt người tham dự.
+Tư vấn nâng cao năng lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới: Đến nay đã thực hiện được 34/56 lớp với tổng số 1.940 lượt người tham dự.
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 12/6/2015). (Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015)
- Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 65 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 63 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.264,5 triệu đồng/hợp tác xã), 175 tổ hợp tác (bình quân 20 tổ viên/tổ hợp tác).
* Về hỗ trợ vốn, tín dụng cho HTX nông nghiệp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn HTX Thỏ Làng Ven, HTX Bình Chiểu, HTX Phú Hòa Đông, HTX Nhuận Đức, HTX An Hạ, HTX Xuân Lộc, HTX Hiệp Thành, HTX Phước Long, HTX Phú Sơn, HTX Thỏ Việt, HTX Tân Thông Hội, HTX Phước An, HTX Muối Tiến Thành, HTX Đại Lộc, HTX Phú Lộc, HTX Hưng Điền, HTX Phước Bình tiếp cận và được vay vốn từ Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã (Quỹ CCM), với tổng doanh số vay là 11.130.000.000 đồng.
5. Vệ sinh Môi trường nông thôn:
a. Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn thuộc ngân sách Thành phố: 
- Triển khai tập huấn về giữ vệ sinh cá nhân và cộng đồng, quản lý rác thải; tập huấn vận hành và bảo dưỡng hầm biogas; tập huấn về kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ truyền thống và công nghệ khí sinh học; tập huấn về giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất và sinh hoạt:
+ Triển khai tập huấn kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi gia súc bằng công nghệ truyền thống và công nghệ khí sinh học tại huyện Củ Chi, số người tham dự bình quân: 60 người/lớp. Tổng số lớp đã triển khai tập huấn: 23/25 lớp với tổng số 1.100 người tham dự.
+ Triển khai 02 lớp tập huấn giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất và sinh hoạt tại các xã xây dựng nông thôn mới. Tổng số lớp đã triển khai tập huấn: 10/25 lớp với tổng số người tham dự 600 người.
- Triển khai xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng khoa học kỹ thuật: đang triển khai thực hiện mô hình quản lý rác thải trên đồng ruộng thông qua thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật (đã hoàn thành in ấn tài liệu tuyên truyền và liên hệ với địa phương tiến hành khảo sát chọn địa điểm tại 80 hộ dân tham gia mô hình); triển khai 05 mô hình chăn nuôi trên đệm lót sinh học tại địa bàn huyện Củ Chi.
- Tập huấn 22/25 lớp Kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ truyền thống và công nghệ khí sinh tại huyện Củ Chi và Bình Chánh.
b. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc ngân sách Trung ương:
- Hỗ trợ thiết bị lọc nước cho hộ dân nghèo chưa đảm bảo nguồn nước ăn uống hợp vệ sinh tại các xã xây dựng nông thôn mới: đang phối hợp với phòng Kinh tế huyện Bình Chánh và UBND các xã chọn 40 hộ nghèo để hỗ trợ thiết bị lọc nước.
- Huấn luyện Kỹ năng phát triển cộng đồng: đã triển khai tập huấn 20/30 lớp cho khoảng 1.200 người tham dự.
6. Công tác thanh tra chuyên ngành:
Muối nhập khẩu: Tổng số lô hàng đã đăng ký kiểm tra (từ ngày 01/01 đến 13/10/2015): 146 lô, trong đó:
+ Số lô đã qua kiểm tra đạt yêu cầu nhập khẩu: 146 lô.
+ Số lô đã qua kiểm tra không đạt yêu cầu: không có.
+ Số lô vi phạm quy định trong quá trình kiểm tra: không có (có 03 lô do quá thời gian bổ sung hồ sơ đăng ký kiểm tra muối nhập khẩu nên đã bổ sung lại hồ sơ mới)
+ Số lô đã đăng ký đang bổ sung hồ sơ: 00 lô.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO