NÔNG THÔN MỚI Đề Án - Dự Án

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới-đến tháng 12 năm 2014 - kế hoạch năm 2015

 Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến tháng 12 năm 2014 - Phương hướng, kế hoạch năm 2015
                                                                   ________________ 
 
I. KẾT QUẢ DUY TRÌ, NÂNG CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÃ ĐẠT TẠI 06 XÃ ĐIỂM:
Đến nay có 05/06 xã điểm đã đạt chuẩn nông thôn mới, đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Tân Thông Hội, Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ). Cụ thể:
- Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi: Quyết định số 6246/QĐ-UBND ngày 19/12/2014
- Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi: Quyết định số 6247/QĐ-UBND ngày 19/12/2014
- Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn: Quyết định số 6248/QĐ-UBND ngày 19/12/2014
- Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè: Quyết định số 6249/QĐ-UBND ngày 19/12/2014
- Xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ: Quyết định số 6250/QĐ-UBND ngày 19/12/2014
Còn lại xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh) chưa đạt chuẩn 19/19 tiêu chí. Nguyên nhân do chưa đạt các tiêu chí: Tiêu chí 17 – Môi trường, tiêu chí 18 – Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, tiêu chí 19 – An ninh, trật tự xã hội. Các Sở: Tài nguyên Môi trường, Sở Nội vụ, Công an thành phố đang phối hợp với địa phương xem xét, thực hiện các giải pháp để hoàn thành đạt chuẩn.
   
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUNG TẠI 56 XÃ ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2014
Đến nay, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh là 15 tiêu chí, trong đó: bình quân huyện Củ Chi đạt 16 tiêu chí, huyện Hóc Môn đạt 14 tiêu chí, huyện Bình Chánh đạt 15 tiêu chí, huyện Nhà Bè đạt 17 tiêu chí, huyện Cần Giờ đạt 14 tiêu chí.
1.Công tác lập quy hoạch (tiêu chí 1)
Tính chung, đến nay có 51/56 xã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Còn 05/56 xã (Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Long Hòa, Thạnh An, An Thới Đông - huyện Cần Giờ) đã hoàn thành đồ án quy hoạch, đang bổ sung, điều chỉnh theo các góp ý, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12 năm 2014.
2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu (tiêu chí 2 – tiêu chí 9)
* Lũy tiến thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới, thành phố huy động nguồn lực xã hội đầu tư hơn 4.559 công trình. Trong đó, giao thông: đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 897/1858 công trình, chiều dài 535/1.267 km theo đề án xây dựng nông thôn mới được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; Thủy lợi: 268 công trình, chiều dài 261 km; Điện: 534 công trình, chiều dài 334,2 km; Trường học: 103 công trình; Cơ sở vật chất văn hóa 334 công trình; chợ: 28 công trình; Bưu điện 23 công trình; Y tế: 26 công trình; Xóa 2.346 căn nhà tạm, dột nát.
* Kết quả thực hiện các tiêu chí cơ sở hạ tầng như sau:
- Tiêu chí Giao thông – Tiêu chí 2: Hiện nay có 21/56 xã đạt tiêu chí Giao thông, còn 35/56 xã chưa đạt chuẩn. Hiện nay, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện đang đẩy mạnh tập trung chỉ đạo để đến 31/12/2014 dự kiến có 43/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Giao thông.
- Tiêu chí Thủy lợi – Tiêu chí 3: 49/56 xã đã đạt tiêu chí Thủy lợi; còn lại 7/56 xã chưa đạt chuẩn; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 53/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Thủy lợi. 
- Tiêu chí Điện – Tiêu chí 4: 56/56 xã đạt tiêu chí Điện, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Điện.
- Tiêu chí Trường học – Tiêu chí 5: 25/56 xã đã đạt tiêu chí Trường học; còn lại 31/56 xã chưa đạt chuẩn; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 42/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Trường học.
- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa – Tiêu chí 6: 24/56 xã đã đạt tiêu chí; còn lại 32/56 xã chưa đạt chuẩn; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 53/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa.
- Tiêu chí Chợ nông thôn – Tiêu chí 7: 49/56 xã đã đạt; còn lại 7/56 xã chưa đạt chuẩn; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 55/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Chợ nông thôn.
- Tiêu chí Bưu điện – Tiêu chí 8: 56/56 xã đã đạt tiêu chí Bưu điện, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Bưu điện.
- Tiêu chí Nhà ở dân cư – Tiêu chí 9: 51/56 xã đã đạt; còn lại 5/56 xã chưa đạt chuẩn; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 55/56 xã đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư.
3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân nông thôn (tiêu chí 10 đến tiêu chí 13)
- Tiêu chí Thu nhập – Tiêu chí 10: 27/56 xã đạt tiêu chí, còn lại 29/56 xã chưa đạt chuẩn; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 43/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Thu nhập.
- Tiêu chí Hộ nghèo – Tiêu chí 11: 48/56 xã đạt tiêu chí, còn lại 8/56 xã chưa đạt chuẩn. Nguyên nhân: do thành phố áp dụng chuẩn nghèo giai đoạn 4 với mức chuẩn hộ nghèo từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống; dự kiến đến 31/12/2014  phấn đấu 50/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Hộ nghèo.
- Tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên – Tiêu chí 12: 54/56 xã đạt tiêu chí, còn lại 2/56 xã chưa đạt chuẩn; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 55/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.
- Tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất – Tiêu chí 13: 56/56 xã đạt tiêu chí, tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất.
4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường (tiêu chí 14 – tiêu chí 17)
- Tiêu chí Giáo dục – Tiêu chí 14: 48/56 xã đạt tiêu chí, còn lại 8/56 xã chưa đạt chuẩn; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 51/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Giáo dục. 
- Tiêu chí Y tế – Tiêu chí 15: 56/56 xã đạt tiêu chí; tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí Y tế.
- Tiêu chí Văn hóa – Tiêu chí 16: 42/56 xã; còn lại 14/56 xã chưa đạt; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 45/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Văn hóa.
- Tiêu chí Môi trường – Tiêu chí 17: 42/56 xã đạt tiêu chí; còn lại 14/56 xã chưa đạt; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 49/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Môi trường.
5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội (tiêu chí 18 – tiêu chí 19).
- Số xã đạt chuẩn về tiêu chí Hệ thống chính trị - xã hội – Tiêu chí 18: 47/56 xã, còn 8/56 xã chưa đạt chuẩn; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 51/56 xã đạt chuẩn tiêu chí Hệ thống chính trị - xã hội.
- Số xã đạt chuẩn về tiêu chí An ninh trật tự xã hội – Tiêu chí 19: 55/56 xã; dự kiến đến 31/12/2014 phấn đấu 55/56 xã đạt chuẩn tiêu chí An ninh trật tự xã hội.
6. Kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” 
Tổng số nhà tạm dột nát tại 5 huyện trên địa bàn thành phố là 2.368 căn. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện khoảng hơn 89 tỷ đồng.  Kết quả thực hiện đến nay như sau: 
- Đã xóa 1.916/2.368 căn; trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nông dân Thành phố thực hiện 600/600 căn, các đơn vị ký kết hỗ trợ đã thực hiện 1.316 căn (cụ thể: huyện Cần Giờ: 603/757 căn; huyện Nhà Bè: 178/288 căn; huyện Bình Chánh: 588/696 căn; huyện Hóc Môn: 158/161 căn; huyện Củ Chi: 389/446 căn). 
- Tổng số tiền các đơn vị ký kết hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới đã chuyển về các huyện để thực hiện xóa nhà tạm, dột nát và các nội dung phục vụ an sinh xã hội (học bổng, hộ nghèo,...): 83 tỷ 505 triệu đồng (bao gồm: hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát 75 tỷ 495 triệu đồng; hỗ trợ an sinh xã hội 08 tỷ 010 triệu đồng).
- Phấn đấu đến cuối tháng 12 năm 2014, thành phố sẽ xóa hết số lượng nhà tạm, dột nát trên địa bàn, đảm bảo 100% nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.
- Sau khi hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát, nghiên cứu nội dung ký kết hỗ trợ bổ sung giai đoạn tiếp theo, tập trung thực hiện: hỗ trợ Phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ, học bổng, hộ nghèo, an sinh xã hội, hỗ trợ vật tư làm đường giao thông ngõ, tổ…
7. Về huy động nguồn lực:
7.1. Kết quả huy động nguồn lực năm 2014 (đến ngày 20/12/2014): 4.879 tỷ 367 triệu đồng.Trong đó:
- Vốn ngân sách Trung ương: 0 đồng (chiếm 0%); Trong đó: 
- Vốn ngân sách thành phố: 2.385 tỷ 622 triệu đồng (chiếm 48,89%); Trong đó:
+ Vốn Nông thôn mới: 1.817 tỷ 824 triệu đồng;
+ Vốn lồng ghép: 567 tỷ 798 triệu đồng (vốn hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND 100 tỷ đồng; vốn tập trung ngân sách thành phố 356 tỷ 100 triệu đồng; phần còn lại là vốn sự nghiệp của các Sở, ngành, thực hiện các hoạt động như: tập huấn, đào tạo cán bộ, vận động tuyên truyền: panel, cẩm nang, tờ bướm, trang thiết bị y tế, văn hóa,…).
- Vốn huy động từ cộng đồng: 2.493 tỷ 745 triệu đồng (chiếm 50,11%); Trong đó:
+ Vốn đóng góp của người dân: 726 tỷ 844 triệu đồng (Dân đóng góp hiến đất và vật kiến trúc xây dựng cơ sở hạ tầng: 321 tỷ 856 triệu đồng, vốn dân tự có tham gia phát triển sản xuất: 404 tỷ 988 triệu đồng). 
+ Vốn vay tín dụng: 1.534 tỷ 436 triệu đồng (Trong đó: vốn dân và doanh nghiệp vay theo Quyết định 13/2013/QĐ-UBND để phát triển sản xuất: 1.003 tỷ 409 triệu đồng).
+ Vốn của doanh nghiệp (xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, đóng góp tiền mặt, xây dựng nhà nghĩa, tình thương, phát triển sản xuất,…): 232 tỷ 465 triệu đồng.
7.2. Lũy tiến kết quả huy động nguồn lực cho các nội dung thực hiện từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nay (tháng 12 năm 2014): 15.074 tỷ 341 triệu đồng. Trong đó: 
- Vốn ngân sách Trung ương: 20 tỷ 230 triệu đồng (chiếm 0,13%); Trong đó: 
+ Vốn phát triển cơ sở hạ tầng: 10 tỷ đồng;
+ Vốn phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường: 10 tỷ 230 triệu đồng.
- Vốn ngân sách thành phố: 4.615 tỷ 679 triệu đồng (chiếm 30,62%); Trong đó:
+ Vốn Nông thôn mới: 3.735 tỷ 922 triệu đồng;
+ Vốn lồng ghép: 879 tỷ 757 triệu đồng (vốn hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND là 245 tỷ 695 triệu đồng; vốn tập trung ngân sách thành phố 494 tỷ 600 triệu đồng; phần còn lại là vốn sự nghiệp của các Sở, ngành, thực hiện các hoạt động như: tập huấn, đào tạo cán bộ, vận động tuyên truyền: panel, cẩm nang, tờ bướm, trang thiết bị y tế, văn hóa,…).
- Vốn huy động từ cộng đồng: 10.438 tỷ 432 triệu đồng (chiếm 69,24%); Trong đó:
+ Vốn đóng góp của người dân: 3.281 tỷ 139 triệu đồng (Dân đóng góp hiến đất và vật kiến trúc xây dựng cơ sở hạ tầng: 879 tỷ 856 triệu đồng, vốn dân tự có tham gia phát triển sản xuất: 2.401 tỷ 283 triệu đồng). 
+ Vốn vay tín dụng: 6.388 tỷ 568 triệu đồng (Trong đó: vốn dân và doanh nghiệp vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND để Phát triển sản xuất: 3.593 tỷ 595 triệu đồng).
+ Vốn của doanh nghiệp (xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, đóng góp tiền mặt, xây dựng nhà nghĩa, tình thương, phát triển sản xuất,…): 768 tỷ 725 triệu đồng.
8. Kết quả tổng hợp thực hiện theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM
Nhóm 1 (đạt 19 tiêu chí)         : số xã đạt 05.
Nhóm 2 (đạt từ 14 – 18 tiêu chí) : số xã đạt 40.
Nhóm 3 (đạt từ 9 – 13 tiêu chí)          : số xã đạt 11.
Không còn xã đạt tiêu chí thuộc nhóm 4 (đạt từ 5 – 8 tiêu chí) và nhóm 5 (đạt dưới 5 tiêu chí).
* Tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã đến tháng 12 năm 2014 là: 15 tiêu chí, tăng 02 tiêu chí so với năm 2013 (tăng 06 tiêu chí so với năm 2012).
IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2015
1. Chỉ số chung
- Số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới: 56/56 xã 
- Số tiêu chí cơ bản đạt chuẩn bình quân chung của toàn thành phố: 19 tiêu chí/xã.
* Mục tiêu khác:
- Tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được tại 6 xã điểm và đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng.
- Triển khai thực hiện Kết luận 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các huyện chỉ đạo các xã rà soát kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh – nông thôn vùng ven đô thị đặc biệt. 
- Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTG ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Đẩy mạnh thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo kết luận số 746-TB/TU ngày 27 tháng 3 năm 2014, về chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện các nội dung: hỗ trợ Phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ, học bổng, hộ nghèo, an sinh xã hội, hỗ trợ vật tư làm đường giao thông ngõ, tổ…
2. Công tác quản lý, chỉ đạo Chương trình
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy, 5 huyện ủy, các đảng ủy xã; của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, huyện ủy, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân xã, cộng đồng dân cư đối với các nội dung xây dựng nông thôn mới 
- Ban Chỉ đạo nông thôn mới thành phố và các huyện, các cơ quan thông tin đại chúng (báo chí, đài phát thanh, truyền hình thành phố) tiếp tục chủ động phối hợp, hỗ trợ các xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt trong nhân dân về yêu cầu, mục tiêu và nội dung đề án xây dựng nông thôn mới; quán triệt và thực hiện đầy đủ phương châm chỉ đạo: “dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng”, nhằm nâng cao nhận thức, coi trọng vai trò làm chủ của người dân trong tất cả nội dung xây dựng nông thôn mới, khắc phục tư tưởng ỷ lại của một bộ phận cán bộ và nhân dân địa phương vào các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, thực hiện mở rộng nền dân chủ ngày càng sâu rộng và thực chất ngay từ cấp địa phương.
3. Công tác tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng NTM, chung sức xây dựng nông thôn mới.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền vận động trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan thông tấn tại thành phố (phát thanh, truyền hình, báo chí..) tăng cường phối hợp với các địa phương thường xuyên đưa các tin bài về xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực quan, bên cạnh các buổi tập huấn, sinh hoạt chủ đề tuyên truyền về nông thôn mới.
Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng xã “5 có – 3 không”.
+ 5 có: có sự đồng thuận; có nhà kiên cố, tuyến đường sạch đẹp; có an ninh trật tự ổn định; có đoàn kết tình làng nghĩa xóm; có ý thức chấp hành pháp luật.
+ 3 không: không còn hộ nghèo; không tội phạm – tệ nạn xã hội; không còn thất nghiệp, thất học.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”; đề ra các phương hướng, giải pháp đẩy mạnh phong trào, đảm bảo “...Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2015” theo Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thực hiện ký kết hỗ trợ của các quận, các Tổng công ty, các Đảng ủy cấp trên cơ sở, lực lượng võ trang thành phố, Hội Nông dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với 5 huyện, về chung  sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thành phố sẽ không còn nhà tạm dột nát trên địa bàn vùng nông thôn vào cuối năm 2014.
4. Công tác đào tạo, tập huấn
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 – 2020”. Ban chỉ đạo các huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện (theo phân kỳ của Quyết định số 3286/QĐ-UBND).
5. Huy động và bố trí nguồn lực. 
Ước tính nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố năm 2015: 11.160 tỷ 349 triệu đồng. Trong đó:
- Vốn ngân sách thành phố: 5.540 tỷ 280 triệu đồng , trong đó: 
+ Vốn nông thôn mới: 4.858 tỷ 398 triệu đồng;
+ Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 681 tỷ 882 triệu đồng;
- Vốn huy động từ cộng đồng: 5.620 tỷ 069 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn của người dân đóng góp: 1.284 tỷ 634 triệu đồng;
+ Vốn vay tín dụng: 3.354 tỷ 155 triệu đồng.
+ Vốn của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác:  981 tỷ 280 triệu đồng;
6. Về chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng NTM
6.1. Công tác quy hoạch
Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo theo đúng các quy định. 
6.2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ). Trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và đổi mới tổ chức sản xuất.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ làm việc cụ thể đối với từng quận, huyện có sản xuất nông nghiệp để góp ý, hỗ trợ xây dựng mô hình, tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi,... để chuyển dịch, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục Thống kê Thành phố, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới 5 huyện tổ chức khảo sát thu nhập hộ gia đình tại 56 xã xây dựng nông thôn mới.
- Đối với 6 xã điểm, tiếp tục thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đối với 50 xã nhân rộng, hoàn thành Kế hoạch cụ thể thực hiện định hướng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong đề án xây dựng nông thôn mới.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện các đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thực hiện đúng nội dung chỉ đạo tại Kết luận 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng: “Không tổ chức dạy nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của lao động sau khi học nghề”. Đối với Ủy ban nhân dân các quận – huyện chú ý thực hiện:
+ Giao phòng Kinh tế trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn quận, huyện và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNNPTNT-BTC-BTTTT ngày 12 tháng 12 năm 2012;
+ Thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1537/BNN-TCCB ngày 14 tháng 5 năm 2014 về triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2014 – 2015;
+ Cần quan tâm phân công Bộ phận chuyên môn và cán bộ chịu trách nhiệm cụ thể về công tác xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, báo cáo công tác đào tạo nghề lao động nông thôn định kỳ đúng quy định.
- Các Sở ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện công tác tư vấn, dạy nghề, tập huấn bồi dưỡng nâng cao tay nghề, hướng dẫn khảo sát học tập các mô hình sản xuất tiên tiến – theo chức năng nhiệm vụ được giao.
- Hoàn thành các quy hoạch ngành nông nghiệp: quy hoạch đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, quy hoạch vùng nuôi chim yến.
6.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu
- Đối với 6 xã điểm: Tiếp tục bố trí vốn để triển khai thực hiện kế hoạch duy tu, nâng chất để phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư, tiếp tục triển khai các công trình phát sinh mới.
- Đối với 50 xã nhân rộng: tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong đề án xây dựng nông thôn mới, tập trung đầu tư hoàn thành sớm những công trình trọng điểm, công trình đem lại hiệu quả, phục vụ sản xuất và dân sinh.
6.4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch duy trì, nâng chất đối với các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đã đạt được tại các xã điểm.
- Với 50 xã nhân rộng, triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong đề án xây dựng nông thôn mới.
6.5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch duy trì, nâng chất đối với các tiêu chí về tiêu chí xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội đã đạt được tại các xã điểm và các xã nhân rộng đã đạt chuẩn về tiêu chí.
- Đối với các xã nhân rộng chưa đạt chuẩn, cần nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong đề án xây dựng nông thôn mới. 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO