NÔNG THÔN MỚI Hoạt Động-Tổng Kết Hoạt Động

Bài học kinh nghiệm huy động nguồn lực XD NTM ở TP.HCM những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TP.HCM.NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CẦN GIẢI QUYẾT

Thành phố Hồ Chí Minh có xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) được Ban Bí thư Trung ương chọn là 1 trong 11 xã của cả nước thực hiện thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới. Ngoài ra, nhằm tận dụng các kinh nghiệm, lợi thế từ việc xây dựng thí điểm tại xã Tân Thông Hội, thành phố chọn thêm 5 xã thuộc 5 huyện ngoại thành của thành phố xây dựng điểm, gồm các xã: Thái Mỹ (huyện Củ Chi), Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) và Lý Nhơn (huyện Cần Giờ), làm cơ sở để nhân rộng ra các xã khác.
- Trên cơ sở kinh nghiệm tại 6 xã thí điểm, thành phố đã triển khai nhân rộng thực hiện tại 50 xã trên địa bàn thành phố từ năm 2010. Đến nay 50 xã nhân rộng trên địa bàn thành phố đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án. Trước đó, Thành ủy, Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới đã chỉ đạo: các đơn vị, sở ngành, huyện, xã không chờ đề án xây dựng nông thôn mới được duyệt mới triển khai thực hiện, mà phải chủ động triển  khai trước các nội dung có thể thực hiện được như: tuyên truyền; đẩy mạnh hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh trật tự xã hội...
- Ngày 10 tháng 8 năm 2012, Bộ Chính trị Ban đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW, về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh thành phố phải: “...Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2015; phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững...”.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại 56 xã vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới luôn nhấn mạnh phải huy động tất cả nguồn lực - trong đó, nguồn lực nhà nước là nhân tố kích thích, nguồn lực nhân dân, cộng đồng là chủ yếu, có vậy mới đảm bảo xây dựng nông thôn mới bền vững. 
Đặc biệt, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo, phát động phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhằm huy động nguồn lực trong cả thành phố: của cộng đồng từ các quận, các Đảng ủy cấp trên cơ sở, các Tổng Công ty trên địa bàn thành phố tham gia hợp tác, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới để sớm hoàn các tiêu chí theo mục tiêu đề ra.
 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI 
Nhóm 1 (đạt 19 tiêu chí) : số xã đạt 06 (tăng 04 so với năm 2012).
Nhóm 2 (đạt từ 14 – 18 tiêu chí) : số xã đạt 23 (tăng 19 so với năm 2012).
Nhóm 3 (đạt từ 9 – 13 tiêu chí) : số xã đạt 25 (tăng 13 so với năm 2012).
Nhóm 4 (đạt từ 5 – 8 tiêu chí) : số xã đạt 02 (giảm 33 so với năm 2012).
Nhóm 5 (đạt dưới 5 tiêu chí) : số xã đạt 0 (giảm 03 so với năm 2012).
* Tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã đến tháng 9 năm 2014 là: 14 tiêu chí, tăng 01 tiêu chí so với năm 2013 (tăng 05 tiêu chí so với năm 2012).
II. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC 
1. Kết quả huy động nguồn lực
Kết quả huy động nguồn lực cho các nội dung từ khi thực hiện xây dựng Chương trình nông thôn mới đến nay (tháng 9 năm 2014): 14.303 tỷ 161 triệu đồng. Trong đó: 
- Vốn ngân sách Trung ương 20 tỷ 230 triệu đồng (chiếm 0,16%); 
- Vốn ngân sách thành phố 4.413 tỷ 259 triệu đồng (chiếm 30,86%);
- Vốn huy động từ cộng đồng 9.869 tỷ 672 triệu đồng (chiếm 69,00%).
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, đã có hơn 8.000 hộ dân tham gia hiến đất, vật kiến trúc để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, với hơn 841.000 m2 đất, quy giá trị là hơn 710 tỷ đồng.
2. Cách thức huy động các nguồn lực
* Nguồn lực Nhà nước: Không chỉ đơn thuần là kinh phí bố trí từ ngân sách mà có thể thực hiện bằng nhiều cách:
- Hoán đổi đất do Nhà nước trực tiếp quản lý (trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thay vì bồi thường…), hay đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo vốn phục vụ xây dựng nông thôn mới. Quy trình thực hiện đảm bảo theo những quy định hiện hành;
- Phát huy sử dụng công năng các cơ sở hiện có do Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội.v.v… quản lý để thực hiện các nội dung trong xây dựng nông thôn mới;
- Nguồn lực của Nhà nước bằng các chính sách khuyến khích nhân dân – cộng đồng tăng cường đầu tư phát triển sản xuất, sửa chữa nhà cửa…Hoặc chọn lựa ưu tiên danh mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã để tạo điều kiện đẩy mạnh giao thương, phát triển sản xuất hoặc đảm bảo an sinh xã hội.
* Nguồn lực trong dân – cộng đồng: Luôn coi nguồn lực trong dân, cộng đồng là chính, không chỉ là vận động nhân dân – cộng đồng hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, vận động xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa… Mà có thể huy động nguồn lực trong nhân dân – cộng đồng bằng nhiều cách:
- Vận động nhân dân thực hiện hoán đổi đất đai với nhà nước (trong xây dựng cơ sở hạ tầng…);
- Vận động nhân dân tăng cường đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh: 
Thực tế đã chứng minh nếu vận động tốt, có các chính sách khuyến khích tốt, như quyết định 105, 36, 13 – về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố của UBND thành phố, nhân dân đã mạnh dạn tăng cường đầu tư:  
Điển hình Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X (Nghị quyết 26), về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Qua 5 năm triển khai thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đô thị trên địa bàn thành phố (từ năm 2008 - 2013): đã có 15.558 hộ dân vay vốn có hỗ trợ lãi vay, với 3.111 phương án, tổng vốn đầu tư hơn 5.162,6 tỷ đồng, trong đó vốn vay được hỗ trợ lãi vay hơn 3.010,9 tỷ đồng, với quy mô bình quân vốn đầu tư là 332 triệu đồng/hộ (hộ nghèo là 25 triệu đồng/hộ) và vốn vay là 194 triệu đồng/hộ (hộ nghèo là 15 triệu đồng/hộ), vốn ngân sách đã giải ngân hỗ trợ lãi vay khoảng trên 144 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn vay trên vốn đầu tư khoảng 58% (hộ nghèo là 60%).
Theo kết quả thực hiện, ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi vay 1 đồng vốn cho các hộ dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp của Thành phố, đã huy động được 37 đồng vốn đầu tư trong dân và tín dụng để phát triển sản xuất nông nghiệp.
- Vận động nhân dân khuyến khích đầu tư cho con em học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề…;
- Phát huy các nguồn nhân lực hiện có trong nhân dân – cộng đồng: tay nghề của các nghệ nhân; trình độ quản lý sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật của các mô hình sản xuất tiên tiến trong dân. Phát huy tính gương mẫu của đảng viên; huy động bộ phận đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cùng tham gia thực hiện, đóng góp kiến thức, kinh nghiệm, mối quan hệ, nguồn lực.
- Nhân rộng các điển hình tiên tiến về hiến đất làm đường, mô hình sản xuất hiệu quả,...
- Phát huy sáng kiến, hiến kế của nhân dân trong xây dựng NTM…;
Nói chung, có thể huy động nguồn lực trong nhân dân – cộng đồng bằng nhiều cách. Chú trọng phát động phong trào toàn dân thi đua thực hiện chương trình nông thôn mới. Qua phong trào thi đua, tạo nguồn đối tượng phát triển đảng viên mới; tạo nguồn bổ sung vào đội ngũ cán bộ xã; nhân dân tích cực tham gia bàn bạc, thực hiện những nội dung trong xây dựng nông thôn mới.
III. KHÓ KHĂN, KINH NGHIỆM 
1.  Khó khăn
- Việc tiếp cận của nông dân đối với các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn dù có tiến triển so với giai đoạn 2006 – 2010, với một số nơi vẫn còn hạn chế so với yêu cầu mong muốn (do chủ yếu không có tài sản thế chấp), làm hạn chế nhất định khả năng huy động vốn đầu tư phát triển sản xuất trong dân. Chính sách, giải pháp thực hiện dù đã có bổ sung, điều chỉnh, nhưng chưa đủ mạnh để phát huy lợi thế của xã ven đô thị lớn, như gắn kết du lịch, tận dụng đất chờ của khu công nghiệp.
- Trong đầu tư xây dựng chợ nông thôn, chủ trương của Thành phố là kêu gọi đầu tư xã hội hóa, tại một số xã thuộc vùng sâu của thành phố (như địa bàn huyện Cần Giờ,…) điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khó thu hút được vốn đầu tư. Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới đang chỉ đạo Sở Công thương Thành phố nghiên cứu, đề xuất thực hiện phù hợp. 
- Vẫn còn có tư tưởng ỷ lại vào nguồn lực của Nhà nước ở một số cán bộ và nhân dân cấp xã, trông chờ vào việc Nhà nước cấp vốn mà không chú trọng huy động nguồn lực từ nhân dân, cộng đồng.
 
2. Một số kinh nghiệm bước đầu:
- Phải kiên trì, có tinh thần trách nhiệm tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện sớm hoàn thành trước các tiêu chí chưa cần nhiều vốn từ ngân sách nhà nước, như: phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các tiêu chí về văn hóa - xã hội - môi trường (y tế, giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới), phát triển củng cố hợp tác xã và hệ thống tổ chức chính trị xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn các xã. Nơi nào Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động thực hiện không chờ đợi đến khi đề án được phê duyệt, đã đạt được nhiều kết quả tốt.
Chính vì vậy, dù đến cuối năm 2013, Thành phố mới phê duyệt xong đề án nông thôn mới tại các xã, nhưng bằng huy động nội lực trong cộng đồng, toàn Thành phố đã nâng tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là: 13 tiêu chí, tăng 04 tiêu chí so với năm 2012.
- Ban Chỉ đạo Thành phố luôn tập trung tuyên truyền: Xây dựng nông thôn mới phải do cộng đồng dân cư làm chủ, người dân phải là chủ, làm chủ; huy động nội lực là chính với sự hỗ trợ một phần của Nhà nước thì công cuộc xây dựng nông thôn mới mới thành công và bền vững. Không thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong Đảng và trong cộng đồng dân cư, không thể thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới.
- Để xây dựng nông thôn mới cần có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động được sự tham gia của toàn hệ thống chính trị của Ban Chỉ đạo các cấp: phân công, phân cấp, phát huy vai trò của giám sát cộng đồng, thường xuyên kiểm tra khảo sát, sơ kết, tổng kết thúc đẩy thực hiện một cách hiệu quả.
- Phải coi trọng đến công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. Giai đoạn đầu bước vào thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ có lúng túng vì chưa được trang bị kiến thức xây dựng nông thôn mới: về nội dung, trình tự, các bước tiến hành, phương pháp xây dựng đề án, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản...đội ngũ này cần phải được tập huấn bồi dưỡng – đó là cơ sở để phát huy tuyên truyền vận động, huy động nguồn lực.
- Đa dạng hóa huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết. Xây dựng nông thôn mới phải huy động tổng hợp các nguồn lực: vốn cộng đồng, vốn doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng xã hội, vốn nhà nước. Vốn nhà nước chỉ đầu tư cho các công trình thiết yếu, có sức lan tỏa, tạo động lực, tạo niềm tin cho người dân và toàn xã hội tham gia.
- Có cơ chế chính sách phù hợp trên địa bàn thành phố đã huy động được nguồn lực trong dân nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập “Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2011 của UBND thành phố, về ban hành Quy định về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015 (từ ngày 30 tháng 3 năm 2013, được thay thế theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố)” – đã góp phần quan trọng thúc đẩy nhân dân, doanh nghiệp đầu tư vốn phát triển sản xuất.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, qua đó huy động nguồn lực của nội thành hỗ trợ ngoại thành, huy động cộng đồng đầu tư, kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Những huyện, xã có cán bộ nhiệt tình, nhân dân đồng thuận, chủ động xây dựng nông thôn mới, có nhiều cách làm hay, hiệu quả thì ưu tiên hỗ trợ và khen thưởng; thực hiện luân chuyển cán bộ theo hướng phát triển để động viên làm tốt hơn. 
- Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn, xuất phát từ thực tiễn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và nhà nước đến khu vực nông thôn. Điều này có ý nghĩa rất lớn, càng củng cố thêm nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách là: những chính sách nào xuất phát từ thực tiễn, có lợi cho dân sẽ luôn được nhân dân đồng thuận và ủng hộ. 
IV. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Công tác quản lý, chỉ đạo Chương trình
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy, 5 huyện ủy, các đảng ủy xã; của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, huyện ủy, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân xã, cộng đồng dân cư đối với các nội dung xây dựng nông thôn mới. 
- Ban Chỉ đạo nông thôn mới cấp thành phố và các huyện, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục chủ động phối hợp, hỗ trợ các xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về yêu cầu, mục tiêu và nội dung đề án xây dựng nông thôn mới; quán triệt và thực hiện đầy đủ phương châm chỉ đạo: “dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng”.
2. Công tác tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng NTM
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền vận động trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới. 
3. Công tác đào tạo, tập huấn
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 – 2020”.
4. Về chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng NTM
4.1. Tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới
- Tiếp tục điều chỉnh bổ sung cơ chế chính sách huy động tốt hơn các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.
- Dành một tỷ lệ ngân sách thỏa đáng cho xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc. Việc huy động đóng góp phải trên cơ sở khả năng đóng góp tự nguyện của người dân, trong mọi trường hợp, không được huy động quá sức dân.
- Ủy ban nhân dân các huyện tiếp tục thực hiện rà soát quỹ đất, nhà để thực hiện bán đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
4.2. Phê duyệt quy hoạch
 Hoàn thành và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại các xã xây dựng nông thôn mới còn lại (05 xã). Đối với các  xã  đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch, tổ
chức công bố và triển khai thực hiện theo đúng các quy định. 
4.3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ). Trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và đổi mới tổ chức sản xuất.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục Thống kê Thành phố, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới 5 huyện tổ chức khảo sát thu nhập hộ gia đình tại 56 xã xây dựng nông thôn mới.
 - Đối với 6 xã điểm, tiếp tục thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đối với 50 xã nhân rộng, hoàn thành Kế hoạch cụ thể thực hiện định hướng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong đề án xây dựng nông thôn mới.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện các đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thực hiện đúng nội dung chỉ đạo tại Kết luận 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng: “Không tổ chức dạy nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của lao động sau khi học nghề”. 
- Các Sở ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện công tác tư vấn, dạy nghề, tập huấn bồi dưỡng nâng cao tay nghề, hướng dẫn khảo sát học tập các mô hình sản xuất tiên tiến – theo chức năng nhiệm vụ được giao.
- Hoàn thành các quy hoạch ngành nông nghiệp: quy hoạch đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, quy hoạch vùng nuôi chim yến.
4.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu
- Đối với 6 xã điểm: Tiếp tục bố trí vốn để triển khai thực hiện kế hoạch
duy tu, nâng chất để phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư, tiếp tục triển khai hoàn thành các công trình còn lại hoặc phát sinh mới.
- Đối với 50 xã nhân rộng: tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong đề án xây dựng nông thôn mới, tập trung đầu tư hoàn thành những công trình trọng điểm, công trình đem lại hiệu quả, phục vụ sản xuất và dân sinh.
4.5. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch duy trì, nâng chất đối với các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đã đạt được tại các xã điểm.
- Với 50 xã nhân rộng, triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong đề án xây dựng nông thôn mới.
4.6. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch duy trì, nâng chất đối với các tiêu chí về tiêu chí xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội đã đạt được tại các xã điểm và các xã nhân rộng đã đạt chuẩn về tiêu chí.
- Đối với các xã nhân rộng chưa đạt chuẩn, cần nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong đề án xây dựng nông thôn mới./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO