VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Thủ Tục Hành Chính

Chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27 tháng 9 năm 2013, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo đó quy định các mức hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra, gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, xả lũ, mưa lớn, mưa đá, triều cường, giông sét, lốc xoáy, vòi rồng, sạt lở bờ sông, kênh, rạch, hạn hán, xâm nhập mặn, nước dâng, động đất, sóng thần. Đối tượng được nhận hỗ trợ có thể được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, hiện vật hoặc bằng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có chất lượng phù hợp với điều kiện nuôi trồng của địa phương. 
Hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do thiên tai có thể được hỗ trợ bằng tiền mặt đối với 4 nội dung sau:  
1. Hỗ trợ di dời (đối với các hộ gia đình mất cả nhà và đất ở):
- Di dời trong cùng quận - huyện: hỗ trợ 20.000.000 đồng/hộ.
- Di dời trong thành phố (ngoài quận - huyện đã cư trú trước khi phải di dời): hỗ trợ 23.000.000 đồng/hộ.
- Di dời ngoài thành phố: hỗ trợ 25.000.000 đồng/hộ.
2. Hỗ trợ khắc phục thiên tai:
a) Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng có mức thiệt hại trên 80%: hỗ trợ 20.000.000 đồng/hộ.
b) Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng có mức thiệt hại từ 30% đến dưới 80%, cụ thể:
- Thiệt hại 30%: hỗ trợ 3.000.000 đồng;
- Thiệt hại trên 30% đến 35%: hỗ trợ 4.200.000 đồng;
- Thiệt hại trên 35% đến 40%: hỗ trợ 5.400.000 đồng;
- Thiệt hại trên 40% đến 45%: hỗ trợ 6.600.000 đồng;
- Thiệt hại trên 45% đến 50%: hỗ trợ 7.800.000 đồng;
- Thiệt hại trên 50% đến 55%: hỗ trợ 9.000.000 đồng;
- Thiệt hại trên 55% đến 60%: hỗ trợ 10.200.000 đồng;
- Thiệt hại trên 60% đến 65%: hỗ trợ 11.400.000 đồng;
- Thiệt hại trên 65% đến 70%: hỗ trợ 12.600.000 đồng;
- Thiệt hại trên 70% đến 75%: hỗ trợ 13.800.000 đồng;
- Thiệt hại trên 75% đến 80%: hỗ trợ 15.000.000 đồng.
Sạt lở bờ sông
3. Hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích:
a) Hộ gia đình có người chết, mất tích: hỗ trợ 5.000.000 đồng/người.
Trường hợp người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết, gia đình không biết để mai táng, được Ủy ban nhân dân cấp xã, bệnh viện, cơ quan, đơn vị tổ chức mai táng thì cơ quan, đơn vị đứng ra mai táng được hỗ trợ kinh phí mai táng 5.000.000 đồng/người.
b) Hộ gia đình có người bị thương nặng: hỗ trợ 3.000.000 đồng/người.
Trường hợp người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc, được hỗ trợ 3.000.000 đồng/người.
4. Trợ giúp cứu đói:
- Hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng, trong thời gian từ 01 tháng đến 03 tháng.
- Trường hợp hộ gia đình mất nhà ở, đất ở, đất sản xuất: hỗ trợ 30 kg gạo/người/tháng, trong thời gian 12 tháng.
Ngoài 4 nội dung trên, Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND còn quy định chính sách hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị ảnh hưởng bởi thiên tai: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2010 và Thông tư số 33/2013/BTC ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 2 TT số 187/2010/TT-BTC (quy định về cơ chế, chính sách giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh), trong đó: 
Đối với cây trồng: diện tích rau màu các loại thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha; diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.
Đối với gia súc: lợn được hỗ trợ 750.000 đồng/con; bò được hỗ trợ 4 triệu đồng/con; dê được hỗ trợ 2 triệu đồng/con.
Đối với nuôi thủy, hải sản: diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 7-10 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ từ 3-7 triệu đồng/ha; diện tích nuôi tôm quảng canh bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 4-6 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ từ 2-4 triệu đồng/ha; diện tích nuôi tôm sú thâm canh bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 6-8 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ từ 4-6 triệu đồng/ha; diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 20-30 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ từ 10-20 triệu đồng/ha.
Ảnh hưởng của mưa bão

Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra còn được hưởng chính sách cơ cấu lại thời hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ và cho vay mới theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế xử lý nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội và Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách áp dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Cụ thể:
* Tại Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010  của Thủ tướng Chính phủ quy định:
Người dân có mức độ thiệt hại về vốn và tài sản <40% so với tổng số vốn thực hiện dự án sẽ được gia hạn nợ trong thời gian tối đa 12 tháng đối với vay ngắn hạn và không quá 1/2 thời hạn cho vay đối với vay trung, dài hạn.
Người dân có mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 40 -100% so với tổng số vốn thực hiện dự án được khoanh nợ với thời gian khoanh nợ tối đa 3 năm nếu mức độ thiệt hại từ 40% đến <80% và tối đa 5 năm nếu mức độ thiệt hại từ 80% đến 100%.
Người dân được xoá nợ (cả gốc và lãi) với số tiền bằng số tiền khách hàng còn phải trả cho Ngân hàng sau khi Ngân hàng đã áp dụng các biện pháp tận thu.
* Tại Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: 
Trường hợp khách hàng đang có nợ cơ cấu tại tổ chức tín dụng nhưng có nhu cầu vay mới để sản xuất, kinh doanh hoặc khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh thì tổ chức tín dụng căn cứ vào tính khả thi, hiệu quả của dự án, phương án SX KD của khách hàng để xem xét cho vay mới, mà không phụ thuộc vào dư nợ cũ chưa trả đúng hạn của khách hàng.
Trường hợp thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, tổ chức tín dụng căn cứ vào mức độ thiệt hại và khả năng trả nợ của khách hàng để xem xét khoanh nợ không tính lãi suất đối với khách hàng bị thiệt hại nặng khó khăn không trả được nợ ngân hàng đúng hạn. Thời gian khoanh nợ không tính lãi tối đa là 2 năm đối với dư nợ hiện còn của khách hàng tại thời điểm xảy ra thiên tai, dịch bệnh

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO