NÔNG THÔN MỚI Hoạt Động-Tổng Kết Hoạt Động

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ (Đến 04/9/2014

1. Công tác tuyên truyền tập huấn chính sách:
Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 04/9/2014, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các quận, huyện, đoàn thể tổ chức 105 lớp tập huấn về giới thiệu các cơ chế chính sách, với khoảng 6.300 lượt người tham dự.
Lũy tiến từ đầu Chương trình (tháng 6/2011) đến nay đã tập huấn được 304 lớp, với tổng 24.540 lượt người tham dự.
2. Tình hình phê duyệt các phương án:
2.1. Tình hình phê duyệt các phương án:
a) Thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND trong 9 tháng đầu năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 04/9/2014):
Từ ngày 01/01/2014 đến 04/9/2014, các quận huyện đã phê duyệt 739 quyết định , với:
-Tổng số lượt vay:                 2.042 lượt vay.
-Tổng vốn đầu tư: 1.032.841 triệu đồng.
+ Đầu tư vốn cố định:         272.176 triệu đồng (chiếm 26,35%).
+ Đầu tư vốn lưu động:         760.665 triệu đồng (chiếm 73,65%).
-Tổng vốn vay: 629.622 triệu đồng.
+ Vay đầu tư cố định:         34.574 triệu đồng (chiếm 5,49%).
+ Vay đầu tư lưu động:         595.048 triệu đồng (chiếm 94,51%).
Bảng 1: Số liệu thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND trong 9 tháng đầu năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 04/9/2014)
ĐVT: Triệu đồng

Cần Giờ: 28 quyết định, Nhà Bè: 112 quyết định, Bình Chánh: 29 quyết định, Hóc Môn: 22 quyết định, Củ Chi: 507 quyết định, quận 9: 5 quyết định, quận Gò Vấp: 3 quyết định, quận 12: 18 quyết định, quận Thủ Đức: 9 quyết định.(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận -  huyện)
 
b) Lũy tiến thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND từ khi ban hành (từ ngày 30/3/2013 đến ngày 04/9/2014):
Bảng 2: Số liệu lũy tiến thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND từ khi ban hành (từ ngày 30/3/2013 đến ngày 04/9/2014):
ĐVT: Triệu đồng

c) Lũy tiến thực hiện từ năm 2011 đến nay:
(gồm Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND) 
Bảng 3: Số liệu lũy tiến thực hiện từ năm 2011 đến nay(gồm Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND) (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 04/9/2014)
Đvt: triệu đồng

(Nguồn:Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)

d) Tình hình phê duyệt các phương án phân theo ngành nghề:
d1) Thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND trong 9 tháng đầu năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 04/9/2014):
Bảng 4: Số liệu thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND trong 9 tháng đầu năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 04/9/2014)
ĐVT: Triệu đồng

(Nguồn:Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)

d2) Lũy tiến thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND từ khi ban hành (từ ngày 30/3/2013 đến ngày 04/9/2014):
Bảng 5: Số liệu lũy tiến thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND từ khi ban hành (từ ngày 30/3/2013 đến ngày 04/9/2014):
ĐVT: Triệu đồng

(Nguồn:Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)

d3) Lũy tiến thực hiện từ năm 2011 đến nay:
(gồm Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND)
Bảng 6: Số liệu lũy tiến thực hiện từ năm 2011 đến nay
(gồm Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND)
ĐVT: Triệu đồng

(Nguồn:Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)

2.2. Các đối tượng cây - con chủ yếu có phương án được phê duyệt hỗ trợ lãi vay tại các quận – huyện:
Bảng 7: Các đối tượng cây - con chủ yếu có phương án được phê duyệt hỗ trợ lãi vay tại các quận – huyện

(Nguồn:Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)

2.3- Tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ lãi vay đối với các phương án được duyệt:
- Tổng kinh phí giải ngân hỗ trợ lãi vay 2011-2013 là 142,775/145,694 tỷ đồng (đạt 98%), tỷ đồng, gồm:
+ Vốn giải ngân cho các phương án quận huyện phê duyệt: 138,164 tỷ đồng (gồm năm 2011: 28,948 tỷ đồng, 2012: 25,716 tỷ đồng, 2013: 83,5 tỷ đồng).
+ Vốn giải ngân cho các phương án do thành phố phê duyệt: 4,611 tỷ đồng, gồm 2012 là 1,5 tỷ đồng, 2013 là 3,111 tỷ đồng.
- Tổng kinh phí phân khai đợt 1 năm 2014: 57 tỷ đồng, gồm phân khai cho các quận huyện 51,8 tỷ đồng, các dự án do thành phố phê duyệt 5,2 tỷ đồng. Đã giải ngân của các quận - huyện đến tháng 6/2014 là 39,623 tỷ đồng (đạt 76,5%).
- Tổng kinh phí dự kiến phân khai đợt 2 năm 2014: 43 tỷ đồng, gồm phân khai cho các quận huyện 41,3 tỷ đồng, cac dự án do thành phố phê duyệt 2,3 tỷ đồng.
- Tổng kinh phí phân khai từ năm 2011 – 6/2014: 196,094 tỷ đồng. Đã giải ngân đến tháng 6/2014: 180,256 tỷ đồng (đạt 91,92%).
Từ số liệu tổng vốn đầu tư, vốn vay và kinh phí hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, cho thấy với 1 đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay, sẽ huy động được 30,2 đồng vốn xã hội, trong đó huy đồng từ ngân hàng là 17,7 đồng, huy động trong dân là 12,5 đồng.
2.4. Ước tính giá trị sản xuất và việc làm thông qua các phương án đầu tư (có hỗ trợ lãi vay):
Bảng 8: Số liệu giá trị sản xuất và việc làm tạo ra thông qua các phương án vay vốn từ ngày 10/6/2011 đến ngày 04/9/2014

(Nguồn:Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
Lũy tiến từ ngày 10/6/2011 đến nay, tổng số lao động (việc làm) tạo ra thông qua các phương án sản xuất được hỗ trợ lãi vay khoảng 34.289 lao động, trong đó có 4.264 lao động là đối tượng hộ nghèo. Tỷ suất tổng giá trị sản xuất trên tổng vốn đầu tư đạt 153,06%.
 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO