VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Sở Ban Ngành Thành Phố

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ (Đến 07/8/2014)

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ  (Đến ngày 07 tháng 8 năm 2014)

1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH:
Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/8/2014, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các quận, huyện, đoàn thể tổ chức 73 lớp tập huấn về giới thiệu các cơ chế chính sách, với khoảng 4.380 lượt người tham dự.
Lũy tiến từ đầu Chương trình (tháng 6/2011) đến nay đã tập huấn được 304 lớp, với tổng 20.400 lượt người tham dự.
2. TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT CÁC PHƯƠNG ÁN:
2.1. Tình hình phê duyệt các phương án:
a) Thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND trong 8 tháng đầu năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/8/2014):
Từ ngày 01/01/2014 đến 07/8/2014, các quận huyện đã phê duyệt 712 quyết định, trong đó: Cần Giờ: 24 quyết định, Nhà Bè: 100 quyết định, Bình Chánh: 26 quyết định, Hóc Môn: 22 quyết định, Củ Chi: 507 quyết định, quận 9: 4 quyết định, quận Gò Vấp: 3 quyết định, quận 12: 18 quyết định, quận Thủ Đức: 7 quyết định. 
-Tổng số lượt vay: 1.831 lượt vay.
-Tổng vốn đầu tư: 932.257 triệu đồng.
+ Đầu tư vốn cố định: 239.317 triệu đồng (chiếm 25,67%).
+ Đầu tư vốn lưu động: 692.940 triệu đồng (chiếm 74,33%).
-Tổng vốn vay: 567.504 triệu đồng.
+ Vay đầu tư cố định: 32.974 triệu đồng (chiếm 5,81%).
+ Vay đầu tư lưu động: 534.530 triệu đồng (chiếm 94,19%).
Bảng 1: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo quận huyện (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/8/2014)
ĐVT: Triệu đồng

 
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận -  huyện)
b) Thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 30/3/2013 đến ngày 07/8/2014:
Bảng 2: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo quận huyện (từ ngày 30/3/2013 đến ngày 07/8/2014)

 ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận -  huyện)
c) Tổng hợp thực hiện chính sách từ năm 2011 đến nay:
(gồm Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND)
Bảng 3: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND  và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo quận huyện (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 07/8/2014)

 Đvt: triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
2.2- Tình hình phê duyệt các phương án phân theo ngành nghề:
a) Thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND trong 8 tháng đầu năm 2014 (01/01/2014 đến ngày 07/8/2014):
Bảng 4: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phân theo ngành nghề từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/8/2014

 
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
b) Thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND (Từ ngày 30/3/2013 đến ngày 07/8/2014):
Bảng 5: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phân theo ngành nghề từ ngày 30/3/2013 đến ngày 07/8/2014
 
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
c) Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND – chia theo ngành nghề (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 07/8/2014):
Bảng 6: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 07/8/2014) - chia theo ngành nghề
 
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
d) Các đối tượng cây - con chủ yếu có phương án được phê duyệt hỗ trợ lãi vay tại các quận – huyện:
Bảng 7: Các đối tượng cây - con chủ yếu có phương án được phê duyệt hỗ trợ lãi vay tại các quận – huyện


 
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận - huyện)
2.3- Tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ lãi vay đối với các phương án được duyệt:
- Tổng kinh phí giải ngân hỗ trợ lãi vay 2011-2013 là 142,775/145,694 tỷ đồng (đạt 98%), tỷ đồng, gồm:
+ Vốn giải ngân cho các phương án quận huyện phê duyệt: 138,164 tỷ đồng (gồm năm 2011: 28,948 tỷ đồng, 2012: 25,716 tỷ đồng, 2013: 83,5 tỷ đồng).
+ Vốn giải ngân cho các phương án do thành phố phê duyệt: 4,611 tỷ đồng, gồm 2012 là 1,5 tỷ đồng, 2013 là 3,111 tỷ đồng.
- Tổng kinh phí phân khai đợt 1 năm 2014: 57 tỷ đồng, gồm phân khai cho các quận huyện 51,8 tỷ đồng, các dự án do thành phố phê duyệt 5,2 tỷ đồng. Đã giải ngân của các quận - huyện đến tháng 6/2014 là 39,623 tỷ đồng (đạt 76,5%).
- Tổng kinh phí phân khai từ năm 2011 – 6/2014: 196,094 tỷ đồng. Đã giải ngân đến tháng 6/2014: 180,256 tỷ đồng (đạt 91,92%).
Từ số liệu tổng vốn đầu tư, vốn vay và kinh phí hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, cho thấy với 1 đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay, sẽ huy động được 29,8 đồng vốn xã hội, trong đó huy đồng từ ngân hàng là 17,5 đồng, huy động trong dân là 12,3 đồng.
3. ƯỚC TÍNH HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ XÃ HỘI
Bảng 8: Giá trị sản xuất và việc làm tạo ra thông qua các phương án vay vốn từ ngày 10/6/2011 đến ngày 07/8/2014


 
(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt đề án của các quận -  huyện)
Lũy tiến từ ngày 10 tháng 6 năm 2011 đến nay, tổng số lao động (việc làm) tạo ra thông qua các phương án sản xuất được hỗ trợ lãi vay khoảng 33.996 lao động, trong đó có 4.183 lao động là đối tượng hộ nghèo. Tỷ suất tổng giá trị sản xuất trên tổng vốn đầu tư đạt 153,17%.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO