NÔNG THÔN MỚI Kinh Nghiệm

Một số vấn đề liên quan trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Một số vấn đề liên quan trong quá trình xây dựng nông thôn mới
tại Thành phố Hồ Chí Minh.
********

I. Những kết quả nổi bật và những khó khăn còn tồn tại sau gần 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Thành phố Hồ Chí Minh
1.1 Những kết quả nổi bật đã đạt được
- Mặt đạt được lớn nhất là lòng tin của Dân với Đảng. Từ chủ trương xây dựng nông thôn mới và các cơ chế, chính sách xuất phát từ thực tiễn, đã giúp đạt được những thành công ban đầu. Chương trình xây dựng NTM tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân: chỉ riêng hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các đã có hơn 8.000 hộ dân, hiến 841.000 m2 đất, quy giá trị là hơn 710 tỷ đồng; Tổng kinh phí thực hiện phát triển sản xuất tại các xã đến đầu năm 2014 là 7.498 tỷ 467 triệu đồng (bao gồm cả các nguồn tín dụng dân và doanh nghiệp vay để phát triển sản xuất, trong đó nguồn vốn dân và cộng đồng chiếm tỷ lệ 97,5%). 
- Qua gần 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, có thể nói những nhân tố nông thôn mới của xã ven đô thị đã hình thành, bắt đầu phát huy tác dụng, thể hiện cụ thể ở các nội hàm: Cơ sở hạ tầng phát triển đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh, góp phần thu hút đầu tư trong cộng đồng; Sản xuất phát triển góp phần đưa thu nhập hộ tăng cao; đã xuất hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với nền nông nghiệp đô thị, có thể nhân rộng, ngành nghề nông thôn được khôi phục, phát triển, góp phần nâng cao thu nhập - chưa kể giải quyết nông nhàn;  Đời sống vật chất, tinh thần tại khu vực nông thôn không quá cách biệt so với nội thành, nhân dân ngày một hưởng thụ nhiều hơn về đời sống văn hóa, môi trường xanh, sạch; Quy chế dân chủ cơ sở ngày một mở rộng.
- Đặc biệt, từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp đã huy động các nguồn lực tham gia thực hiện các nội dung của đề án. Các điển hình như nông dân hiến đất làm đường, trong phát triển sản xuất nâng cao thu nhập.v.v là các tấm gương điển hình quý giá, luôn được chú trọng nêu gương để tiếp tục nhân rộng. Việc tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia từ đầu quá trình đã phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới. 
- Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ từ thành phố đến huyện trực tiếp tham gia, cán bộ xã đến ấp được nâng lên một bước. Vai trò hạt nhân Đảng lãnh đạo, đảng viên gương mẫu tiên phong, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương với mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới. Nhận thức trong nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực, người dân tin tưởng, tự tin và chủ động tham gia vào từng việc trong xây dựng nông thôn mới. 
1.2 Khó khăn còn tồn tại
- Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn mới chỉ đạt một số kết quả bước đầu, chưa bảo đảm yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất ở một số xã chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp chưa cao.
- Việc tiếp cận vốn vay tín dụng của nông dân đối với các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn dù có tiến triển so với giai đoạn 2006 – 2010, vẫn còn hạn chế so với nhu cầu phát triển sản xuất; sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, như: thiên tai, dịch bệnh; thị trường nông sản thiếu ổn định... ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận dân cư nông thôn; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số địa bàn tăng; khoảng cách chênh lệch mức sống dân cư giữa nông thôn và thành thị còn cách biệt, nhất là trong điều kiện lạm phát cao; số hộ nghèo thành phố tuy đã vượt chuẩn nghèo thành phố (trên 12 triệu đồng/người/năm), nhưng bên cạnh đó: tại các xã xây dựng nông thôn mới số hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 4 (thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống) vẫn còn cao (>10%); tình hình an ninh trật tự ở nhiều xã còn diễn biến phức tạp.
- Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới tuy cấp cơ sở đã có nhiều cố gắng, nhưng do đa số cán bộ đều kiêm nhiệm và chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu nên còn lúng túng, tiến độ còn chậm, so với yêu cầu mong muốn. Sự phối hợp của các Sở ngành, đoàn thể và xã tuy đã có nhiều tiến bộ vẫn có lúc, có nơi còn chưa thật chặt chẽ, làm hạn chế nhất định kết quả thực hiện.
- Công tác lập các Quy hoạch tiến hành chậm, vì vậy việc định hướng, đề xuất tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng... phải mất nhiều thời gian, có sự thống nhất các sở ngành liên quan. Đặc thù nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh là nông thôn vùng ven đô thị, do quá trình phát triển đô thị, công nghiệp, vì vậy việc xây dựng các đồ án quy hoạch chung có nhiều chồng chéo, phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian hơn một số vùng khác.
- Chính sách, giải pháp thực hiện dù đã có bổ sung, điều chỉnh, nhưng chưa đủ mạnh để phát huy lợi thế của xã ven đô thị lớn, như gắn kết du lịch, tận dụng đất chờ của khu công nghiệp.
II. Các giải pháp quyết liệt, sáng tạo mang bản sắc riêng của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng nông thôn mới
Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh là nông thôn vùng ven đô thị đặc biệt, có nhiều vấn đề đặc thù (quy mô dân số cao, sự phát triển công nghiệp, đô thị hóa tại khu vực nông thôn). Ngoài những giải pháp chung để phát triển nông thôn mới được áp dụng trên cả nước, thành phố cũng đã có nhiều giải pháp riêng cho phù hợp với đặc điểm khu vực nông thôn thành phố. 
2.1 Ban hành các chính sách thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển
Xây dựng nông thôn mới, thành phố thực hiện theo quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC, Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.
- Về cơ bản, các cơ chế chính sách do Thành phố ban hành, bám chặt vào các hướng dẫn của Trung ương – có cụ thể một số các nội dung cho phù hợp với đặc thù của nông thôn thành phố 
- Cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới từ đây đến 2020 cho giai đoạn nhân rộng mô hình nông thôn mới, vẫn nhằm đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc từ khi bắt đầu triển khai thực hiện giai đoạn thí điểm cho đến khi nhân rộng: “Xây dựng nông thôn mới phải do cộng đồng dân cư làm chủ, người dân phải là chủ, làm chủ; huy động nội lực là chính với sự hỗ trợ một phần của Nhà nước”.
Cụ thể trên từng lĩnh vực:
+ Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 về Quy định cơ chế quản lý đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2020; 
+ Nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước xây dựng các công trình nông thôn mới: Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 về Ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020.
+ Phát triển sản xuất: Chủ yếu là Chính sách khuyến khích chuyển dịch kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị (Quyết định Quyết định 13/2013/QĐ-UBND, ngày 20/3/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố). – Trước đây là (Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND giai đoạn 2006 – 2010; Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND giai đoạn 2011 – 2015).
+ Đào tạo cán bộ xây dựng nông thôn mới: Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012, phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu  về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2012 – 2020”.
+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012, phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng 2020” và Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”.
+ Chính sách đối với các xã xây dựng nông thôn mới; trợ cấp cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và phụ cấp đối với ấp, tổ nhân dân thuộc các xã xây dựng nông thôn mới: Chính sách hỗ trợ cán bộ xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện huy động nội lực thực hiện chương trình (Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của UBND TP, về trợ cấp cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và phụ cấp đối với ấp, tổ nhân dân thuộc các xã xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của UBND TP, về việc bố trí cán bộ thực hiện quản lý xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
2.2 Xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù thành phố.
Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm 19 tiêu chí. Thành phố cũng đã cụ thế hóa 19 tiêu chí theo đặc thù thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể:
- Những tiêu chí thống nhất (11 tiêu chí): Quy hoạch, điện, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội.
- Những tiêu chí thống nhất nhưng có hướng dẫn rõ hơn trong quá trình thực hiện (03 tiêu chí): giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, văn hóa.
- Những tiêu chí đề xuất điều chỉnh theo đặc thù nông thôn thành phố (05 tiêu chí): Thủy lợi, trường học, thu nhập, hộ nghèo, giáo dục.
2.3 Thực hiện ký kết thỏa thuận hỗ trợ, phối hợp “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn liền với giảm nghèo bền vững giữa các quận, các Tổng Công ty, các Đảng ủy cấp trên cơ sở,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Hội Nông dân thành phố với 5 huyện.
Đến nay, tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt trên địa bàn 56 xã xây dựng nông thôn mới là 13 tiêu chí. Tuy nhiên, tổng số các xã đạt dưới mức bình quân toàn thành phố (13 tiêu chí), vẫn còn khá cao (23/56 xã; tỷ lệ gần 41,1%). Tổng số nhà dột nát tại các xã theo văn bản báo cáo của 5 huyện còn đến 3.406 nhà (tại 47/56 xã). Vì vậy, cần thiết phát huy xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực từ các quận, các doanh nghiệp, và trong cộng đồng để cùng hỗ trợ, “chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn liền với giảm nghèo bền vững, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2015.
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới) đã tham mưu xây dựng chủ trương kết nghĩa, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giữa các quận, Tổng Công ty, các Đảng bộ khối cấp trên cơ sở trên địa bàn thành phố với 5 huyện.
Nội dung đề xuất hỗ trợ: (trọng tâm là hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới).
Các nội dung hỗ trợ và phối hợp giữa các quận, các Tổng Công ty và các huyện (xã):
+ Về an sinh xã hội: hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát; giảm hộ nghèo; học bổng khuyến học; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, công tác chính trị xã hội,...
+ Về sản xuất: chú ý các hình thức tổ chức sản xuất, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, xây dựng thương hiệu, các hình thức liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trợ vốn,…
+ Các nội dung phối hợp (như Trung tâm Văn hóa các quận, phối hợp với huyện, xã, tổ chức các đợt trình diễn văn hóa, nghệ thuật, hỗ trợ huấn luyện…).
Phương châm hỗ trợ: 
- Phát huy xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các quận, các doanh nghiệp, và trong cộng đồng để cùng hỗ trợ, “chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn liền với giảm nghèo bền vững, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Tiết kiệm, hiệu quả, đồng tâm, hiệp lực, vượt khó, thành công.
III. Thông tin và rủi ro của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Bảo hiểm nông nghiệp và tình hình thực hiện bảo hiểm nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm nông nghiệp là sản phẩm mang tính thời vụ và có tính đặc thù mà sản phẩm các ngành khác không thể có được. Cây lúa, rau, con bò, heo, tôm, cá,… là các cơ thể sống, phát triển theo qui luật sinh học nhất định (sinh trưởng, phát triển và diệt vong). Chúng rất nhạy cảm với yếu tố ngoại cảnh, mọi sự thay đổi về điều kiện thời tiết, khí hậu hay dịch bệnh đều tác động trực tiếp đến tồn tại và phát triển. Trong khi đó, thu nhập của người nông dân chủ yếu lại từ các sản phẩm nông nghiệp. Những năm thời tiết thuận lợi, ít dịch bệnh xảy ra thì thu nhập khá ổn định (với điều kiện giá cả không thay đổi nhiều). Nhưng những năm điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, dịch bệnh xảy ra, thì người nông dân có thể trắng tay. Do đó, việc giảm tổn thất cho người nông dân bằng bảo hiểm nông nghiệp là rất cần thiết. 
Có thể nói bảo hiểm nông nghiệp chính là cứu cánh cho nhà nông trong việc giữ gìn thành quả và công sức lao động. Cả quá trình sinh trưởng, sản phẩm nông nghiệp phát triển tốt, hứa hẹn bội thu. Nhưng chỉ cần một đợt thiên tai, dịch bệnh thì thành quả lao động của người nông dân có thể mất trắng. Tuy nhiên, người nông dân có thể giảm thiểu những thiệt hại cho họ khi gặp phải những rủi ro lớn, giúp họ sớm vực dậy, tái đầu tư sản xuất khi tham gia vào bảo hiểm nông nghiệp. Nắm được tầm quan trọng đó, thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Chính phủ xem xét, sớm đẩy nhanh việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp
Việc thí điểm mô hình bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 đã được Chính phủ ban hành tại quyết định số 315/QĐ-TTG ngày 01 tháng 3 năm 2011. Theo đó, người tham gia bảo hiểm nông nghiệp sẽ được hưởng lợi cao hơn người không tham gia trên cùng địa bàn. Chính phủ đang xem xét để tổng kết chương trình thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các tỉnh thành khác.
IV. Vấn đề đào tạo nghề (cơ bản, nâng cao) cho lao động nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu đào tạo của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới
Qua gần 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc sống của người dân nông thôn đang từng bước đi lên, củng cố thêm niềm tin sâu sắc của người dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
Nhiều giải pháp đồng bộ được thực hiện, trong đó có giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn – chủ thể xây dựng nông thôn mới. Bởi vì người dân vừa là đối tượng hưởng thụ đồng thời cũng là người thực hiện chính trong suốt chặng đường xây dựng nông thôn mới. Thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025” và Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nâng cao số lượng lao động nông thôn qua đào tạo, 
Việc dạy nghề theo các khóa cơ bản được tiến hành trước các khóa nâng cao nhằm tạo nền tảng vững chắc cho người dân nông thôn trước khi học chuyên sâu vào một vấn đề cụ thể. Do đó, sau khi học các khóa cơ bản, người dân muốn học nâng cao là một điều hợp lý, phù hợp với chủ trương chung. Thành phố khuyến khích, hỗ trợ người dân nông thôn nâng cao trình độ thông qua đào tạo nghề. Người dân thuộc các đối tượng được quy định tại các Quyết định 1956/QĐ-TTg, Quyết định 2041-QĐ-UBND và Quyết định 3639/QĐ-UBND đều được tham gia học tập nâng cao trình độ.
V. Giữ gìn và phát huy bản sắc nông thôn miền nam bộ trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu xây dựng nông thôn mới: xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao. Quá trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố, bước đầu đã đạt được những thành tựu nhất định. Thể hiện rõ nhất là đời sống của người dân nông thôn đã khá lên rất nhiều, khoảng cách giữa các quận nội thành và các huyện ngoại thành ngày càng giảm xuống. 
Có thể thấy, xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển nông thôn trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Riêng lĩnh vực văn hóa, Bộ tiêu chí về nông thôn mới có khá nhiều tiêu chí liên quan, tập trung nhất vào tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6), văn hóa (tiêu chí số 16). Ấp văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao trên địa bàn 56 xã xây dựng nông thôn mới đều được nâng cấp, mua sắm thêm trang thiết bị, tạo một sân chơi lành mạnh cho các hoạt động vui chơi, giải trí, nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các lễ hội được chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức thường niên. Lễ hội nghinh Ông (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ), lễ hội đền thờ Phan Công Hớn (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thu hút  không chỉ người dân địa phương mà cả du khách nơi khác tham gia, góp phần tạo nên những bản sắc riêng cho nông thôn nam bộ. Các câu lạc bộ như đờn ca tài tử, câu lạc bộ lân sư rồng,….được duy trì và phát triển, giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân.
Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, người dân nông thôn còn tham gia vào các ngành nghề truyền thống như đan đát, se nhang, làm bánh tráng,…. Những ngành nghề này đang được chính quyền địa phương khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân phát triển như phối hợp mở các lớp tập huấn về kĩ thuật, các cơ chế chính sách hỗ trợ vốn,…. góp phần đa dạng hóa thu nhập cho người dân. 
Thành phố đã giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc thực hiện thiết kế mẫu nhà chung theo những nét riêng của nam bộ cho khu vực nông thôn. Mẫu nhà chung tuân thủ đúng định hướng quy hoạch nhà ở nông thôn, gắn với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế gia đình tại nông thôn ven đô, hài hòa về mặt thẩm mỹ, thuận tiện trong cuộc sống theo xu hướng phát triển. Đây là cơ sở cho việc giới thiệu, ban hành và triển khai xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn ngoại thành TPHCM trong thời gian tới. 

VI. Định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2015
- Về đào tạo nghề :
+ Giai đoạn 2014 - 2015: đào tạo 102.000 lao động. Đến năm 2015, tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 70 %. 
+ Từ năm 2016 đến năm 2020: mỗi năm cần đào tạo khoảng 20.000 lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp và 1.200 lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 90%.
- Về chương trình nông thôn mới. Lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới:
+ Năm 2014: Phấn đấu có thêm ít nhất 17 xã cơ bản đạt chuẩn từ 17 đến 19 tiêu chí nông thôn mới; các xã còn lại đạt tối thiểu 15 tiêu chí. Dự kiến số tiêu chí phấn đấu đạt bình quân toàn thành phố là: 18 tiêu chí.
+ Năm 2015: cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới tại 56 xã xây dựng nông thôn mới.
+ Giai đoạn 2016 - 2020: tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được tại các xã.
Tính đến tháng 3 năm 2014, bình quân đạt 13 tiêu chí/xã, tăng 04 tiêu chí so với năm 2012. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2014 là bình quân đạt 18 tiêu chí/xã.
- Giá trị sản xuất bình quân năm 2013 đạt 282 triệu đồng/ha/năm. Trong những năm tới, thành phố phấn đấu nâng giá trị sản xuất nông nghiệp lên cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
Định hướng phát triển của thành phố:
- Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, hiện đại, hiệu quả, bền vững. Chuyển đổi giống cây trồng, giống vật nuôi theo hướng hiệu quả, khai thác tối đa thị trường tiêu thụ của  thành phố và khu vực.
- Quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch và tuân thủ quy hoạch khu vực nông thôn ổn định, đúng nội dung được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; định hướng phát triển du lịch gắn với các làng nghề, du lịch sinh thái, nhằm huy động các nguồn vốn đầu tư của xã hội, đảm bảo môi trường xanh - sạch; không sử dụng hóa chất độc hại gây ô nhiễm trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực phẩm.
- Triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh hơn nữa chính sách hỗ trợ giải quyết đầu ra sản phẩm nông nghiệp.
- Tiếp tục tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, y tế và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là thanh niên nông thôn. Có chính sách thu hút thanh niên, trí thức trẻ về công tác, lao động tại nông thôn, nhất là các ngành nông nghiệp, giáo dục, y tế.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác tại khu vực nông thôn, đặc biệt là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và diêm nghiệp, phù hợp với nguyên tắc tổ chức của hợp tác xã và cơ chế thị trường; hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, lao động, tiếp cận các nguồn vốn, trợ giúp kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
- Tăng cường hơn nữa ứng dụng khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho người nông dân; đồng thời tăng giá trị gia tăng đối với sản phẩm nông nghiệp, tạo ra giống cây trồng, giống vật nuôi chất lượng, năng suất cao, nguồn nguyên liệu, lương thực, thực phẩm cung ứng cho tiêu dùng và xuất khẩu, trong đó lưu ý đến chế biến, nâng cao chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản,… 
- Chú trọng thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực trong các thành phần kinh tế và nhân dân để hoàn thành sớm chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2015. 
- Chương trình xây dựng nông thôn mới phải hướng tới tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, liên tục nâng cao thu nhập, đồng thời cải thiện điều kiện sống tới từng hộ gia đình. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của thành phố với đặc trưng nông thôn của đô thị đặc biệt để bổ sung, điều chỉnh, cập nhật các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới cho phù hợp. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt tại 6 xã thí điểm và đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng. Phân kỳ tiến độ thực hiện theo từng năm./. 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO