VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố

Thực hiện quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị gđ 2011–2015 (20/08/2013)

Thực hiện triển khai Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2013-2015, thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND). Chi cục Phát triển nông thôn báo cáo tình hình triển khai thực hiện chính sách đến ngày 20 tháng 8 năm 2013, như sau:

1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH:
1.1. Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền:
Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 20/8/2013, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các quận, huyện, đoàn thể tổ chức 83 lớp tập huấn về giới thiệu các cơ chế chính sách, với khoảng 4.330 lượt người tham dự. Lũy tiến đến nay đã tập huấn được 197 lớp, với tổng 13.030 lượt người tham dự.
1.2. Xây dựng tờ rơi, cẩm nang:
Chi cục Phát triển nông thôn đã xây dựng và cung cấp các tờ rơi, cẩm nang: 14.500 cẩm nang, 136.650 tờ rơi.
2. TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT CÁC PHƯƠNG ÁN:
2.1. Tình hình phê duyệt các phương án:
a) Thực hiện Quyết định số 36/2011 trong 3 tháng đầu năm 2013:
Bảng 1: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 36 
– chia theo quận huyện (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/3/2013)
ĐVT: Triệu đồng

b) Lũy tiến từ khi Quyết định 36 có hiệu lực (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 30/3/2013):
Bảng 2: Tổng hợp lũy tiến tình hình thực hiện Quyết định 36 
chia theo quận huyện
ĐVT: Triệu đồng

c) Thực hiện Quyết định số 13/2013 (có hiệu lực từ ngày 30/3/2013 đến ngày 20/8/2013):
Từ ngày 30/3/2013 đến 20/8/2013, các quận huyện, thành phố đã phê duyệt 531 quyết định, trong đó: Cần Giờ: 10 quyết định, Củ Chi: 470 quyết định, Nhà Bè: 74 quyết định, Bình Chánh: 10 quyết định, Thủ Đức: 6 quyết định, quận 9: 1 quyết định, Thành phố phê duyệt 01 dự án trồng bắp của Tổng Công ty Giống cây trồng Miền nam với tổng vốn đầu tư: 29.420 triệu đồng, tổng vốn vay: 14.796 triệu đồng
- Tổng số hộ, doanh nghiệp vay: 1.171 hộ
- Tổng vốn đầu tư: 480.191 triệu đồng
- Tổng vốn vay: 291.515 triệu đồng
Bảng 3: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 13
– chia theo quận huyện (từ ngày 30/3/2013 đến ngày 20/8/2013)
ĐVT: Triệu đồng

d) Tổng hợp tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định số 36/2011 và Quyết định số 13/2013 từ ngày 01/01/2013 đến ngày 20/8/2013:
Bảng 4: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 36 và Quyết định số 13– chia theo quận huyện (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 20/8/2013)
Đvt: triệu đồng

e) Tổng hợp thực hiện chính sách từ năm 2011 đến nay:
(gồm Quyết định số 36/2011 và Quyết định số 13/2013)
Bảng 5: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 36 và Quyết định số 13– chia theo quận huyện (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 20/8/2013)

2.2- Tình hình phê duyệt các phương án phân theo ngành nghề:
a)Thực hiện Quyết định 36/2011 trong 3 tháng đầu năm 2013:
Bảng 6: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 36 phân theo ngành nghề từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/03/2013
ĐVT: Triệu đồng

b) Lũy tiến từ khi Quyết định 36 có hiệu lực (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 30/3/2013):
Bảng 7: Tổng hợp lũy tiến tình hình thực hiện Quyết định 36
chia theo ngành nghề
ĐVT: Triệu đồng

(*) Khác: các mô hình ngành nghề nông thôn, xây dựng chuồng trại,….
VAC: các mô hình nuôi trồng kết hợp.
c)Thực hiện Quyết định số 13/2013 phân theo ngành nghề:
Bảng 8: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 13 chia theo ngành nghề
ĐVT: Triệu đồng

d)Tổng hợp tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 1/1/2013 đến ngày 20/8/2013 – phân theo ngành nghề:
Bảng 9: Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 36 và 13 từ ngày 01/01/2013 đến ngày 20/8/2013 - chia theo ngành nghề
ĐVT:triệu đồng

e)Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 36 và Quyết định số 13 – chia theo ngành nghề (từ ngày 10/6/2011 đến ngày 20/8/2013):
Bảng 10:Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 36 và Quyết định số 13(từ ngày 10/6/2011 đến nay) - chia theo ngành nghề
ĐVT: Triệu đồng

2.3- Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ lãi vay đối với các phương án được duyệt:
Tổng kinh phí (số giải ngân thực tế) hỗ trợ lãi vay năm 2011, 2012, ước tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2013 theo Quyết định số 36/2011và Quyết định số 13/2013 là 94,6 tỷ đồng. 
Từ số liệu tổng vốn đầu tư, vốn vay và kinh phí hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011 và Quyết định số 13/2013, cho thấy với 1 đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay, sẽ huy động được 38  đồng, trong đó huy đồng từ ngân hàng là 22 đồng, huy động trong dân là 16 đồng.
 
3. ƯỚC TÍNH HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ XÃ HỘI
Bảng 11:
Lũy tiến giá trị sản xuất và việc làm tạo ra thông qua các phương án vay vốn từ ngày 10/6/2011 đến nay 

Lũy tiến từ ngày 10/6/2011 đến nay, tổng số lao động (việc làm) tạo ra thông qua các phương án sản xuất được hỗ trợ lãi vay khoảng 25.569 lao động, trong đó có 3.024 lao động là đối tượng hộ nghèo. Tỷ suất tổng giá trị sản xuất trên tổng vốn đầu tư đạt 162,8%.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015, tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2013./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO