TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Hỗ trợ xã Bình Chánh hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

Hiện nay xã Bình Chánh đã đạt 12/19 tiêu chí Nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt (quy hoạch, giao thông, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập của người dân, giáo dục, môi trường) hiện đang được thực hiện. Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã tiếp tục chủ động, xác định các tiêu chí cần tập trung để xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, liên hệ chặt chẽ các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung, tiến độ và chất lượng các tiêu chí khi hoàn thành Đề án xây dựng Nông thôn mới.

Xã Bình Chánh có điểm xuất phát khi xây dựng Nông thôn mới khá cao với 10/19 tiêu chí đã đạt được. Trong thời gian qua, việc triển khai xây dựng Nông thôn mới đã dần dần làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã, phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO