TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Bản tin 8 tháng năm 2013

Trong 8 tháng năm 2013, Chi cục Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác như sau: 

         I. Kết quả thực hiện công tác phát triển nông thôn 8 tháng đầu năm:
1. Về Chương trình xây dựng nông thôn mới:
Đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tổ giúp việc, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới về thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách, các kế hoạch, báo cáo, tổ chức các hội nghị sơ tổng kết, các lớp đào tạo cán bộ, khảo sát học tập,…từ đó góp phần thực hiện thành công bước đầu về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
1.1. Tại 6 xã xây dựng thí điểm, gồm: Tân Thông Hội, Thái Mỹ huyện Củ Chi, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; Lý Nhơn, huyện Cần Giờ:
- Phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý các xã xây dựng báo cáo, tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 2009 - 2012 tại các xã. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới, để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và nâng chất các tiêu chí đã đạt.
- Tham mưu Tổ giúp việc, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thành phố giai đoạn 2009 – 2012 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2013 trên địa bàn thành phố Hồ chí Minh.
- Về tiến độ đạt các tiêu chí, cụ thể: 
+ 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội, Thái Mỹ, huyện Củ Chi, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.
+ 01 xã đạt 18/19 tiêu chí: xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, dự kiến đạt chuẩn tiêu chí môi trường (TC 17) trong năm 2013. 
+ 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (TC 6) trong năm 2013; xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí chợ nông thôn (TC 7) trong năm 2013.
1.2. Triển khai công tác nhân rộng đề án tại 50 xã:
- Phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý 50 xã nhân rộng hoàn thiện xây dựng đề án nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn các xã. 
- Tham mưu Tổ giúp việc khảo sát, thẩm định các đề án nhân rộng để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt. 
+ Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt được 26/50 xã, gồm: xã Tân Phú Trung, Trung An, An Nhơn Tây, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Phước Thạnh, Nhuận Đức (huyện Củ Chi), Nhị Bình, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Đông, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Đông Thạnh, Tân Xuân (huyện Hóc Môn), Bình Chánh, Bình Lợi, Qui Đức, Đa Phước, Hưng Long (huyện Bình Chánh), xã Phước Lộc, Long Thới (huyện Nhà Bè) và Bình Khánh, Thạnh An, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông (huyện Cần Giờ).
+ Đã trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đề án của 01 xã: Long Hòa huyện Cần Giờ.
+ Đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các Sở ngành và đang trình Sở Tài Chính đề án của 13 xã: Bà Điểm (huyện Hóc Môn), Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên (huyện Bình Chánh), Phước Vĩnh An, Trung Lập Hạ, Phạm Văn Cội, Trung Lập Thượng, Bình Mỹ (huyện Củ Chi), Phú Xuân, Phước Kiển (huyện Nhà Bè).
+ Hoàn chỉnh đề án theo ý kiến góp ý của các Sở ngành đề án 08 xã: Hòa Phú, Phú Mỹ Hưng, An Phú, Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi); An Phú Tây, Tân Quý Tây, Phong Phú (huyện Bình Chánh); Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).
+ Đang lấy ý kiến các Sở ngành 02 xã: Tân An Hội, Phước Hiệp (huyện Củ Chi).
1.3. Công tác khác:
- Tham mưu tổ chức về lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố (với số người tham dự 380 đồng chí, thuộc BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Tổ Công tác giúp việc Ban Chi đạo, Trưởng phòng kinh tế, Trưởng phòng tài chính kế hoạch của huyện, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc, cán bộ phụ trách dân vận, Đảng ủy xã và kế toán xã).
- Tham mưu các báo cáo trong Hội nghị chuyên đề về xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể CT-XH xã trong xây dựng nông thôn mới.
- Triển khai tập huấn về xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm và 12 xã nhân rộng, với tổng 1.170 lượt người tham dự. 
- Triển khai tập huấn về phương pháp quản lý kinh tế hộ, cải thiện điều kiện sống của hộ, chương trình, chính sách xây dựng nông thôn mới, định hướng phát triển và bảo vệ cơ sở hạ tầng nông thôn: Đến nay đã triển khai tập huấn tổng cộng 101 lớp cho cán bộ và người dân trên địa bàn các xã, với tổng 6.204 lượt người tham dự.
- Phối hợp tham mưu tổng hợp Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Về Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn:
2.1. Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp đô thị: 
a) Công tác tham mưu, kiểm tra chính sách:
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 về ban hành quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2016 (thay thế Quyết định số 36/2011).
- Tham mưu, xây dựng Hướng dẫn Liên sở về thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 về ban hành quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2016 (thay thế Quyết định số 36/2011).
- Tham mưu xây dựng các kế hoạch triển khai, tổng hợp đề xuất bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ lãi vay để thực hiện chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật số liệu, hướng dẫn các quận, huyện về thực hiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố. Đã tham mưu cho Ban Giám đốc Sở và Hội đồng thẩm định thành phố ban hành 15 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các quận huyện triển khai thực hiện cơ chế chính sách của thành phố.
- Tham mưu Hội đồng thẩm định thành phố thẩm định các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
- Từ đầu năm đến nay đã tổ chức cho hơn 72 lớp về triển khai quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố cho người dân, doanh nghiệp, các tổ trưởng, trưởng ấp và tại các phường, với hơn 4.460 người tham dự.
b) Tình hình phê duyệt các phương án được hỗ trợ lãi vay:
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 36/2011 và Quyết định số 13/2013: 
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013 (thay thế Quyết định số 36/2013): Từ  ngày 30/3/2013 đến ngày 12/8/2013 đã có 530 quyết định phê duyệt phương án, 1.020 hộ với tổng số vốn đầu tư 453 tỷ đồng, tổng vốn vay 276,5 tỷ đồng.
+ Lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 1/1/2013 đến ngày 12/8/2013: có 801 quyết định phê duyệt, 1.885 hộ vay, tổng vốn đầu tư 828,5 tỷ đồng, tổng vốn vay 492,9 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 10/6/2011 đến ngày 12/8/2013: có 2.137 quyết định phê duyệt, 8.533 hộ vay, tổng vốn đầu tư 3.623,3 tỷ đồng, tổng vốn vay 2.090,7 tỷ đồng.
2.2. Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn:
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở ban hành 5 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Tham mưu tổng hợp các báo cáo về tình hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.
- Đã tổ chức 56 lớp tập huấn về triển khai các cơ chế chính sách của Trung ương và thành phố về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông ngiệp và ngành nghề nông thôn (Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố).
2.3. Phối hợp, tham mưu xây dựng Chính sách thí điểm bảo hiểm nông nghiệp cho chăn nuôi bò sữa tại thành phố Hồ Chí Minh; kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân ở khu vực nông thôn: đã hoàn thành, Ban Giám đốc Sở đã ký và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.
3. Lĩnh vực diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về công tác ngành nghề nông thôn:
- Tổ chức 03 lớp tập huấn quy trình thực hiện thủ tục công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống, nghề truyền thống, thủ tục thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tại xã An Phú, Phú Hòa Đông huyện Củ Chi, xã An Thới Đông huyện Cần Giờ cho các hộ dân tham gia sản xuất, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, tổng số người tham dự là 180 người.
- Tập huấn về phát triển ngành nghề nông thôn tại 13 xã xây dựng nông thôn mới cho đối tượng là cán bộ phụ trách phát triển ngành nghề, hội nông dân, hội phụ nữ, tổng số người tham dự là 780 người. Các ngành nghề triển khai như: ngành nghề se nhang, ngành nghề chế biến nấm, ngành nghề đan đệm, ngành nghề đan giỏ chạt, nghề mộc, ngành nghề đan chiếu, ngành nghề bánh tráng.
- Tập huấn chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản tại 4 xã, gồm: Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn, An Thới Đông huyện Cần Giờ, Trung An huyện Củ Chi và xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh, với 240 người tham dự.
- Hỗ trợ máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cho các hộ dân: đã hỗ trợ 477 hộ tại các xã trên địa bàn 5 huyện.
- Tham mưu xây dựng Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tại thành phố Hồ Chính Minh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3891/QĐ-UBND về phê duyệt đề án).
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở công văn gửi Ủy ban nhân dân các quận 12, Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ về việc triển khai thực hiện các dự án ưu tiên thuộc đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở công văn gửi Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
3.2. Về công tác diêm nghiệp:
- Thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn TP.HCM hàng tháng cho Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối.
-  Tính đến ngày 09/8/2013: Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 76.500 tấn (gồm muối đất 50.300 tấn và muối trải bạt 26.200 tấn), sản lượng còn lại 13.921 tấn (gồm muối đất 10.397 tấn và muối trải bạt 3.524 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.
3.3. Công tác khác:
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở ban hành Thông báo về việc điều chỉnh tăng chi đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ di dời, trợ cấp khắc phục thiên tai thuộc đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 
- Tham gia cùng đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức lấy ý kiến quản lý và quy hoạch gây nuôi, dẫn dụ chim yến tại quận Thủ Đức và huyện Bình Chánh.
4. Về hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể:
4.1. Hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác:
- Tư vấn thành lập mới, tổ chức hoạt động cho 5 HTX (HTX bò sữa Tân Hiệp huyện Hóc Môn, HTX bò sữa Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi; HTX Phước Bình, HTX Hưng Điền huyện Bình Chánh; HTX du lịch sinh thái xã Trung An huyện Củ Chi) và 4 tổ hợp tác: THT rau Tân Hiệp, THTchăn nuôi bò sữa xã Vĩnh Lộc B-huyện Bình Chánh, THT xã Đa Phước-huyện Bình Chánh, THT về hoa cây kiểng tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.
- Đã phối hợp tuyên truyền về Luật hợp tác xã mới, các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của Thành phố cho 22 lớp, với hơn 1.350 lượt người dân, cán bộ tham dự. Bên cạnh đó, đã tập trung gắn việc phát triển kinh tế tập thể theo các chương trình trọng tậm của thành phố như: lĩnh vực hoa-cây kiểng; bò sữa, rau an toàn, cá kiểng, xây dựng nông thôn mới...
- Tham mưu công tác tổ chức Hội thảo về Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới: hoàn chỉnh Báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển Kinh tế tập thể tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020; Phóng sự chuyên đề; Cẩm nang địa chỉ đỏ;...
- Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 59 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 67 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.660 triệu đồng/hợp tác xã), 170 tổ hợp tác (bình quân 21 tổ viên/tổ hợp tác).
4.2. Công tác phát triển cộng đồng:
- Phối hợp tập huấn với Trung tâm nước và VSMT nông  thôn về chương trình vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 tại huyện Hóc Môn. Tính đến nay đã thực hiện được 20/20 lớp; với tổng số người dân tham dự khoảng 1.200 lượt người tham dự.
- Triển khai tập huấn về kỹ năng phát triển cộng đồng tại 10 xã nhân rộng xây dựng nông thôn mới. Tập huấn, tư vấn nâng cao năng lực cộng đồng trong xây dựng NTM xã Long Hòa – huyện Cần Giờ, Phước Kiển – huyện Nhà Bè và xã Tân Xuân  - huyện Hóc Môn. 
5. Chương trình liên tịch với 3 đoàn thể, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Làm vườn và Chương trình liên tịch với các tỉnh thành:
5.1. Chương trình liên tịch với 3 đoàn thể:
- Thường xuyên phối hợp với 3 đoàn thể triển khai các nhiệm về thực hiện Chương trình liên tịch trong năm 2013, tổ chức họp báo cáo tiến độ thực hiện 4 tháng đầu năm nội dung, nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2013.
- Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ và Thành đoàn tổ chức 10 lớp tập huấn về chính sách nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế tập thể cho các hội viên, đoàn viên của 3 đoàn thể.
5.2. Chương trình liên tịch với Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Làm vườn.
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch phối hợp trong công tác xây dựng nông thôn mới giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Người cao tuổi thành phố (đã ban hành Kế hoạch số 856/KHPH-PTNT ngày 16/5/2013).
- Phối hợp triển khai 5 lớp tập huấn về chính sách nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế tập thể cho các hội viên của Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Làm vườn.
5.3. Chương trình liên tịch với các tỉnh:
- Thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Phối hợp, tổ chức các chuyến khảo sát học tập Ban Quản lý các xã xây dựng nông thôn mới học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Lâm Đồng.
- Tham mưu, tổ chức cho Tổ giúp việc, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Tây và tại các tỉnh phía Bắc.
6. Chương trình di dân, tái định cư:
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân thành phố về việc di dời khẩn cấp các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở tại huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ.
- Tham mưu xây dựng Đề án Quy hoạch bố trí dân cư vùng sạt lở, phòng tránh thiên tai giai đoạn 2011-2015

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO