QUAN HỆ SẢN XUẤT Hợp Tác Xã

HỖ TRỢ CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC &CAO ĐẲNG CÔNG TÁC TẠI CÁC HTX NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN Tp.HCM

Thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp – dịch vụ giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố đã  giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến đề xuất điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố nhận thấy việc tiếp tục hỗ trợ, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ và bổ sung đối tượng được hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp là cần thiết, nhằm thu hút nguồn lực có trình độ chuyên môn công tác trong lĩnh vực kinh tế tập thể, góp phần thực hiện thành công và cụ thể hóa Đề án xây dựng và phát triển mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp – dịch vụ giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn thành phố. Vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Hội đồng nhân dân xem xét điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trong giai đoạn 2013-2015.
Tại kỳ họp thứ 10 (diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013), Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
            
Theo đó, cán bộ có trình độ đại học được ngân sách thành phố hỗ trợ 1.200.000 đồng/người/tháng. So với trước đây, mức hỗ trợ này được tăng thêm 400.000 đồng (từ 800.000 đồng/người/tháng lên 1.200.000 đồng/người/tháng). Thêm vào đó, Nghị quyết 07 đã bổ sung cán bộ có trình độ cao đẳng cũng được hỗ trợ với mức 800.000 đồng/người/tháng. Đây là thông tin đáng mừng đối với các Hợp tác xã nông nghiệp vì trước đây cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại Hợp tác xã không được hỗ trợ. Điều kiện để được hỗ trợ là cán bộ công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và mỗi Hợp tác xã chỉ được hỗ trợ tối đa 02 cán bộ. Thời gian áp dụng hỗ trợ được tính kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
   
Cán bộ có trình độ đại học đang công tác tại HTX Nông nghiệp.
Nghị quyết 07 được ban hành như tiếp thêm lửa cho các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn thành phố, để các Hợp tác xã Nông nghiệp thu hút nhân tài là các cán bộ trẻ có trình độ đại học và cao đẳng về làm việc, giúp giải quyết bài toán khó về nhân lực có trình độ cao đang thiếu hụt tại các Hợp tác xã này.  

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO